M2 Business Blog

- blog o zakladní, predaji a správe firiem

Chcete dostávať informácie o nových článkoch a pravidelne sa vzdelávať? Prihláste sa k odberu nášho newsletra.

Konečný užívateľ výhod podľa protischránkového zákona - 5. článok

M. Sc. Ondrej Mizerák | 02.03.2017

Konečný užívateľ výhod bol pojem, ktorý sme spomínali v každom z predchádzajúcich článkov tohto seriálu: Protischránkový zákon, Partner verejného sektora, Register partnerov verejného sektora, Oprávnená osoba. Kto je to ten konečný užívateľ výhod a ako ho definuje zákon, kam sa zapisuje a aké hrozia sankcie v prípade ak bude nesprávne uvedený sa dozviete v dnešnom článku. 

Kto je konečný užívateľ výhod  

Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá má z obchodu s verejným sektorom, resp. z čerpania verejných zdrojov „finálny“majetkový prospech. Môže, ale nemusí ňou byť spoločník zapísaný v obchodnom registri. Ak napr. existuje zmluva o tichom spoločenstve, môže byť partner verejného sektora ovládaný aj ďalšími fyzickými osobami.

Partnerom verejného sektora môže byť v konečnom dôsledku len „schránka“, ktorá zmluvu s verejným sektorom podpísala, no reálny skutočný príjem poberajú iné subjekty – napr. aj subdodávateľské firmy (ktoré sú ale tiež  v zmysle zákona partneri verejného sektora), za ktorými sú už konkrétne fyzické osoby. Tieto osoby môžu mať z obchodu s verejným sektorom finálny majetkový prospech a teda môžu mať pozíciu konečných užívateľov výhod. Práve z tohto titulu a na margo rôznych káuz „schránkových firiem“ sa aj zákon o partneroch verejného sektora nazýva „po domácky“  protischránkový zákon. 

Kto je konečný užívateľ výhod – presná definícia podľa zákona

Konečným užívateľom výhod je podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä: 

a)Ak ide o právnickú osobu,

ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá: 

1. Má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, 

2. Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena, 

3. Ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, 

4. Má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti; 

 

b)Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti; 

c) ak ide o združenie majetku,

fyzická osoba, ktorá: 

1. Je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a), 

2. Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena, 

3. Je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov, 

4. Je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku. 

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. 

 

d) Ak ide o právnickú osobu, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,

ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.

Aké povinnosti má konečný užívateľ výhod 

Konečný užívateľ výhod je povinný oznámiť partnerovi verejného sektora, že sa stal jeho konečným užívateľom výhod a to do 15 dní, odkedy sa dozvedel, že sa stal konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora. Toto oznámenie je konečný užívateľ výhod povinný doručiť aj oprávnenej osobe zapísanej v registri. Oznámením podľa predchádzajúcej vety nie sú dotknuté povinnosti partnera verejného sektora a oprávnenej osoby podľa zákona.

Kto určuje konečného užívateľa výhod a akým spôsobom 

Konečného užívateľa výhod určuje oprávnená osoba na zápis do registra partnerov verejného sektora pomocou verifikačného dokumentu, ktorý je prílohou na zápis do registra partnerov verejného sektora. O tom ako oprávnená osoba pri určovaní konečného užívateľa výhod postupuje sme písali v článku o oprávnenej osobe. 

Identifikácia konečného užívateľa výhod nie je jednorázová záležitosť

Protischránkový zákon myslí i na “účelové zmeny v končenom užívateľovi výhod”.  Ak by bola verifikácia konečného užívateľa výhod jednorázovou záležitosťou, mohlo by pred podpisom zmluvy a napr. 5 ročnom kontrakte prísť k verifikácii a určeniu správneho užítaveľa výhod X. Pol roka po podpise zmluvy so štátom by sa však mohol stať konečným užívateľom výhod subjekt Y a ten čerpal výhody z “obchodovania so štátom” po dobu 4,5 roka bez toho aby bol verejne známy a identifikovaný.  

Na vyššie uvedený príklad zákonodarca myslel a práve z tohto dôvodu zákon neostáva len pri prvotnej identifikácií konečného užívateľa výhod. Zákon požaduje pravidelnú identifikáciu a to vždy, keď nastane verifikačná udalosť napr. v súvislosti s plnením zo zmluvy, uzatvorením novej zmluvy, či podpisu dodatku v zmluve. Práve z tohto dôvodu si teda treba uvedomiť že partneri verejného sektora budú spolupracovať so svojim oprávnenými osobami pomerne dlhé obdobie a mali by si vyberať zodpovedne, nie len prvoplánovo. 

Kedy je potrebné identifikovať KUV – kedy nástava verifikačná udalosť

1. Prvý zápis do registra, 

2. Podanie návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod, 

3.Zápis oprávnenej osoby do registra, 

4.K 31. decembru kalendárneho roka, 

5.V súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, 

6.V súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy. 

Povinnosť podľa bodu 5 a 6 oprávnená osoba nemá, ak overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou alebo pred plnením zo zmluvy; tým nie je dotknutá povinnosť podľa § 9. 

Čo obsahuje verifikačný dokument 

Verifikačný dokument pripravuje oprávnená osoba, ktorá v ňom:

 1. odôvodní, na základe akých informácií postupom identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod,
 2. uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba,
 3. uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,
 4. v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,
 5. vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Verifikačný dokument je verejne dostupný v registri – zverejnenie verifikačného dokumentu nie je porušením obchodného tajomstva ani bankového tajomstva.

Poplatok za zápis firmy do registra partnerov verejného sektora v rozmedzí 400 - 600 Eur 

Ak aj vy ste partnerom verejného sektora a potrebujete sa zapísať do registra, isto vás zaujíma cena tejto služby. Výška poplatku závisí od viacerých okolností a to najmä od vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a kto je konečným užívateľom výhod. 

Cenník pre subjekty so slovenskými a českými vlastníkmi:

Jeden spoločník: Cena za zápis 400 Eur + služby oprávnenej osoby do 31.12.2017 zadarmo

Dvaja spoločníci: Cena za zápis 500 Eur + služby oprávnenej osoby do 31.12.2017 zadarmo

Traja a viac spoločníkov: Cena za zápis 600 Eur + služby oprávnenej osoby do 31.12.2017 zadarmo

Služby oprávnenej osoby a pravidelné verifikácie budú od 1.1.2018 spoplatnené sumou 50 Eur / mesačne. Využitie tejto služby je dobrovoľné - nie je podmienkou vykonania zápisu do registra. Viac informácií prečo aj po zápise do registra je potrebné vykonávať pravidelné verifikácie sa dočítate v článku o povinnostiach oprávnenej osoby, resp. vám zodpovieme telefonicky na tel. čísle: 0221 029 988

V prípade akciových spoločností, zahraničných spoločností resp. partnerov verejného sektora s komplikovanejšou štruktúrou vám radi pripravíme cenovú ponuku. 

Seriál - protischránkový zákon 

Práve ste dočítali článok zo seriálu Zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý je familiárne nazývaný aj protischránkový zákon, v ktorom sme publikovali tieto články

 1. Protischránkový zákon - čo mu predchádzalo, čo rieši a koho sa týka 
 2. Partner verejného sektora - kto to je, aké má povinnosti a čo mu hrozí ak si ich nesplní 
 3. Register partnerov verejného sektora RPVS- všetky informácie o tomto registri - kedy vznikol, kto ho spravuje, komu je určený a čo sa do neho zapisuje 
 4. Oprávnená osoba na zápis PVS do RPVS - Kto je oprávnenou osobou v zmysle "protischránkového zákona" - aké má povinnosti a aké jej hrozia sankcie 
 5. Konečný užívateľ výhod KUV - Kto je konečným užívateľom výhod v zmysle "protischránkového zákona", kto ho určuje a aké údaje sa o ňom zapisujú do RPVS 
 6. Povinnosti a sankcie plynúce z protischránkového zákona: Partner verejného sektora, Oprávená osoba, Konečný užívateľ výhod a zástupcovia verejného sektoru 

Viac informácií o M2 Business s. r. o.

M2 Business s. r. o. pôsobí od roku 2008 v oblasti zakladania, akvizícií a predaja starších aj nových, tzv. ready made spoločností. Rovnako pre Vás zabezpečujeme tiež zápisy všetkých zmien do obchodného registra, služby virtuálneho sídla a vedenie podvojného účtovníctva.

Náš interný a externý tím tvorí 14 odborníkov z oblasti práva, účtovníctva a marketingu. Naše služby využilo a pravidelne využíva viac 2500 spoločností.

K aktuálnym témam v oblasti korporátneho práva sa pravidelne vyjadrujeme aj pre média, akými sú týždenník TREND, Hospodárske noviny, RTVS, televíziu TA3, podnikam.sk. Taktiež pravidelne publikujeme na našom blogu.

Mimoriadne si zakladáme na kvalite všetkých služieb a osobnom prístupe. Referencie tisícov klientov sú pre nás odmenou, najlepším marketingom, ale taktiež záväzkom do budúcnosti. Ak sa aj Vy rozhodnete využiť služby na www.m2b.sk, tak Vám garantujeme 100 % spokojnosť.

M. Sc. Ondrej Mizerák, konateľ M2 Business s. r. o.

Novinky a rady priamo na váš mail