M2 Business Blog

- blog o zakladní, predaji a správe firiem

Chcete dostávať informácie o nových článkoch a pravidelne sa vzdelávať? Prihláste sa k odberu nášho newsletra.

Postup ako zlikvidovať sro v 7 krokoch

JUDr. Ján Marônek | 01.02.2016

Proces likvidácie spoločnosti je z právneho aj časového hľadiska veľmi náročný, je potrebné dodržať množstvo zákonom stanovených pravidiel a povinností, súvisiacich s vedením účtovníctva a daňami. Detailné informácie a presný návod ako zlikvidovať firmu svojpomocne nájdete v ebooku Likvidácia spoločnosti v roku 2016, ktorý si môžete zadarmo stiahnuť.

7 krokov k likvidácii eseročky 

1. Pred vstupom spoločnosti do likvidácie odporúčame zistiť účtovný stav spoločnosti –  pripraviť mimoriadnu účtovnú závierku

V prípade, že sa podnikateľ rozhodne ukončiť podnikanie a má záujem vymazať spoločnosť s ručením obmedzeným z obchodného registra, tak musí mať v prvom rade uhradené všetky dlhy. Inak by mohla nastať situácia, že už v začatej likvidácii nemôže pokračovať, nakoľko sa v jej priebehu zistí „úpadok“ spoločnosti a vtedy by bol povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

2. Príprava zápisnice z valného zhromaždenia

Po zostavení mimoriadnej závierky a zistení, že je možné spustiť samotnú likvidáciu je potrebné pripraviť zápisnicu z valného zhromaždenia, na ktorom podnikateľ odsúhlasí zrušenie spoločnosti a jej vstup do likvidácie. V tejto zápisnici sa zároveň vymenuje osoba, ktorá bude likvidátorom, spravidla to býva štatutár spoločnosti, nakoľko ten by mal najlepšie poznať stav spoločnosti.

Likvidáciou však možno poveriť aj externú spoločnosť, ktorá sa likvidáciami zaoberá. Prípadne si môžete zvoliť advokáta zaoberajúceho sa obchodnoprávnou problematikou. Túto možnosť každému podnikateľovi odporúčame, nakoľko likvidácia spoločnosti je zdĺhavý, právne ako i administratívne náročný proces.

Z tohto dôvodu je vhodné ešte pred samotným vstupom spoločnosti do likvidácie zistiť účtovný stav spoločnosti, čiže zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku, z ktorej podnikateľ zistí „ako na tom je“ jeho spoločnosť. Zároveň získava prehľad o neuhradených pohľadávkach, o dlhoch a majetku. V prípade, ak spoločnosť nemá dlhy, tak môže vstúpiť do likvidácie. V prípade, ak spoločnosť dlhy má, tak je konateľ povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu.Po zostavení mimoriadnej závierky a zistení, že je možné spustiť samotnú likvidáciu je potrebné pripraviť zápisnicu z valného zhromaždenia, na ktorom podnikateľ odsúhlasí zrušenie spoločnosti a jej vstup do likvidácie. V tejto zápisnici sa zároveň vymenuje osoba, ktorá bude likvidátorom, spravidla to býva štatutár spoločnosti, nakoľko ten by mal najlepšie poznať stav spoločnosti.

3. Zápis vstupu spoločnosti do procesu jej „likvidácie“ do Obchodného registra a oznámenie tejto skutočnosti v Obchodnom vestníku

V ďalšej etape likvidácie spoločnosti je potrebné predmetný stav vstupu spoločnosti do likvidácie zapísať do obchodného registra, kde sa zapíše za obchodné meno spoločnosti dodatok „ v likvidácii“, a likvidátor, poverený likvidáciou. Likvidátorom môže byť aj právnická osoba. Likvidátor je oprávnený za spoločnosť vykonávať len úkony smerujúce k ukončeniu jej podnikateľskej činnosti. Po tom, čo sa v obchodnom registri zapíše skutočnosť, že spoločnosť vstúpila do likvidácie, tak likvidátor oznámi túto predmetnú skutočnosť aj v obchodnom vestníku. Zverejnenie v obchodnom vestníku je 3 mesiace, pričom počas tejto doby majú možnosť predmetnú skutočnosť „spozorovať“ aj obchodní partneri, a teda majú právo istej ochrany a vedomosti „o tom čo sa deje a chystá“.

4. Oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie na daňovom úrade, sociálnej a zdravotnej spoločnosti

Likvidátor samozrejme oznamuje predmetný vstup spoločnosti do likvidácie aj daňovému úradu, ktorému zasiela daňové priznanie s mimoriadnou účtovnou závierkou a poznámkami. Ďalej sa z praxe oznamuje predmetná skutočnosť aj sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, nakoľko tu je možný predpoklad, že rušená spoločnosť môže mať dlhy na poistnom. V prípade bezproblémovej likvidácie sa dokáže likvidácia ustáliť v lehote 3 mesiacov, kedy likvidátor ustáli majetok spoločnosti, postará sa o jeho speňaženie, o speňaženie pohľadávok, úhrade menších dlžôb, ukončenie zmluvných vzťahov, jednoducho spoločnosť „pripraví“ na výmaz.

5. Opätovné zvolanie valného zhromaždenia a schválenie procesu likvidácie spoločnosti

V tomto kroku je potrebné opäť zvolať valné zhromaždenie, ktoré schváli proces likvidácie a ukončenie likvidácie, schváli správu likvidátora o priebehu likvidácie, ako aj návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku, rozumej „to, čo vo firme ostalo“. K ukončeniu likvidácie je potrebné opätovne pripraviť mimoriadnu, tzv. likvidačnú súvahu, ktorá „zachytáva“ účtovné pohyby vo firme počas jej likvidácie. Samozrejme tieto všetky podklady je nevyhnutné predložiť správcovi dane, aby vydal súhlas s výmazom spoločnosti z registra.

6. Komunikácia s daňovým úradom a vyžiadanie súhlasu s výmazom spoločnosti

Komunikácia s daňovým úradom býva veľmi problematická, nakoľko ak je spoločnosť platiteľom DPH, tak treba najprv požiadať o zrušenie registrácie k DPH a určiť posledné zdaniteľné obdobie pre DPH (to je potrebné logicky urobiť ihneď po zápise likvidácie do obchodného registra – odporúčam pripojiť k oznámeniu, že spoločnosť vstúpila do likvidácie. Podobne ak podnikateľovi vznikne preplatok na dani z príjmov, tak účtovníctvo uzavrie v priebehu roka a požiada o jeho vrátenie, aby sa stal logicky súčasťou likvidačného zostatku, ktorý sa delí medzi spoločníkov).

Často je komunikácia s daňovým úradom zdĺhavá a komplikovaná, ale to už asi zažil každý podnikateľ na vlastnej koži. K výmazu spoločnosti z registra je potrebný súhlas správcu dane. Avšak v zmysle správy daní je správcom dane nielen daňový úrad, ale aj obec/mesto a colný úrad. Tieto úrady je potrebné tak isto požiadať o vyslovenie súhlasu s výmazom z obchodného registra.

7. Zložitosť a komplikovanosť likvidácie

Záverom poukazujem na skutočnosť, že likvidácia je jedným z najkomplikovanejších procesov práva obchodných spoločností.

Nemožno hovoriť len o administratívnych úkonoch ako napríklad pri zakladaní „eseročky“. Likvidátor by mal mať znalosť z oblastí účtovníctva, daní a práva. Napríklad je potrebné podať dva zápisy do obchodného registra, minimálne dve daňové priznania, uzatvárať účtovné knihy, otvárať ich po vstupe do likvidácie, komunikovať s obchodným vestníkom, sledovať, či nie je spoločnosť v úpadku a prípadne podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ďalšie úkony, ktoré celý proces veľmi sťažujú. Spoločnosť dnes založíte v priebehu týždňov, pričom ju však najskôr zlikvidujete a vymažete z obchodného registra za 4 – 5 mesiacov. V praxi sa však stretávame i so spoločnosťami, ktoré sú v likvidácii viac ako 12 mesiacov.

Tip: V prípade ak si netrúfate prejsť tým časovo a odborne náročným procesom, celú službu likvidácie spoločnosti pre Vás zabezpečíme na kľúč. Čítajte viac o tejto ponuke. 

Viac informácií o M2 Business s. r. o.

M2 Business s. r. o. pôsobí od roku 2008 v oblasti zakladania, akvizícií a predaja starších aj nových, tzv. ready made spoločností. Rovnako pre Vás zabezpečujeme tiež zápisy všetkých zmien do obchodného registra, služby virtuálneho sídla a vedenie podvojného účtovníctva.

Náš interný a externý tím tvorí 14 odborníkov z oblasti práva, účtovníctva a marketingu. Naše služby využilo a pravidelne využíva viac 2500 spoločností.

K aktuálnym témam v oblasti korporátneho práva sa pravidelne vyjadrujeme aj pre média, akými sú týždenník TREND, Hospodárske noviny, RTVS, televíziu TA3, podnikam.sk. Taktiež pravidelne publikujeme na našom blogu.

Mimoriadne si zakladáme na kvalite všetkých služieb a osobnom prístupe. Referencie tisícov klientov sú pre nás odmenou, najlepším marketingom, ale taktiež záväzkom do budúcnosti. Ak sa aj Vy rozhodnete využiť služby na www.m2b.sk, tak Vám garantujeme 100 % spokojnosť.

M. Sc. Ondrej Mizerák, konateľ M2 Business s. r. o.

Novinky a rady priamo na váš mail

 

Stiahnite si e-book zadarmo

Ebook: Likvidácia spoločnosti v roku 2017 je komplexným návodom ako krok za krokom zlikvidovať spoločnosť. Nájdete v ňom presný návod aké úrady navštíviť, aké doklady budete potrebovať a ako postupovať.