O nás

Našim klientom poskytujeme služby už od roku 2008. Aktuálne nás v rámci nášho tímu pôsobí 10 interných a 4 externí spolupracovníci. Našou dlhodobou víziou je poskytnúť Vám všetky služby a poradenstvo, ktoré potrebujete pri podnikaní.

Vedenie spoločnosti

JUDr. Ján Marônek

vedúci právneho oddelenia a spoločník

Disponuje vysokoškolským právnickým vzdelaním dosiahnutým na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvoval stáže v USA, Nemecku a Veľkej Británií. Jeho zameranie predstavuje najmä oblasť vymáhania pohľadávok a korporátna agenda so zameraním na právo obchodných spoločností. Pôsobí ako konzultant a poradca pri výbere vhodnej formy podnikania, pri nastavení zakladateľských dokumentov spoločnosti podľa špecifických podmienok klienta, ako aj pri iných otázkach súvisiacich s obchodnými spoločnosťami. Má skúsenosti v oblasti právnych auditov, fúzií a transformácií obchodných spoločností. Realizuje zakladanie európskych spoločností a cezhraničné zlúčenia spoločností. V oblasti vymáhania pohľadávok zabezpečuje nákup jednotlivých portfólií pohľadávok. Zodpovedá za činnosť a chod právneho oddelenia. Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk.

M. Sc. Ing. Ondrej Mizerák

Konateľ a spoločník

Absolvent Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne v Českej republike a Münster University of Applied Sciences v Nemecku. Výsledkom jeho diplomovej práce je podanie patentu spoločnosti Philips GmBH. Študentské stáže absolvoval v USA, Rakúsku, Nemecku a Veľkej Británii. Rieši strategické rozhodnutia, zabezpečuje obchodné a marketingové aktivity spoločnosti a ako konateľ všetku potrebnú exekutívu.  Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk.

Sekretariát

Dominika Zsigová

Office manager

Zabezpečuje plynulý chod našej spoločnosti a recepcie. Od privítania klientov, administratívne práce, telefonickú komunikáciu s klientmi. Zabezpečuje taktiež bezchybné fungovanie služby virtuálneho sídla od preberania zásielok, ich úschovy po notifikáciu klientov a ich následného doposielania, resp. odovzdávania. Rieši taktiež všetku dokumentáciu s tým spojenú. Jazykové znalosti: Slovenský jazyk, Anglický jazyk.

Oddelenie korporátnej agendy 

Mgr. Lucia Karkesová

Právnik

Absolventka Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave. Špecializuje sa na oblasť korporátnej agendy – zabezpečuje prípravu dokumentov potrebných k zakladaniu spoločností, predaja ready made spoločností, ako aj zápisu všetkých zmien v obchodných spoločnostiach do obchodného registra. Jazykové znalosti: slovenský jazyk, maďarský jazyk, anglický jazyk.

Mgr. Katalin Németh

Právnik

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na oblasť korporátnej agendy – zabezpečuje prípravu dokumentov potrebných k zakladaniu spoločností, predaja ready made spoločností, ako aj zápisu všetkých zmien v obchodných spoločnostiach do obchodného registra. Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk, maďarský jazyk.

Mgr. Kristína Chaternuchová

Právnik

Absolventka Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy práva v Bratislave. Špecializuje sa na oblasť korporátnej agendy – zabezpečuje prípravu dokumentov potrebných k zakladaniu spoločností, predaja ready made spoločností, ako aj zápisu všetkých zmien v obchodných spoločnostiach do obchodného registra. Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk. 

Mgr. Ján Hajnala

Právnik

Absolvent magisterského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V našej spoločnosti zabezpečuje priamu alebo sprostredkovanú (v prípade zahraničných klientov) komunikáciu s orgánmi verejnej správy, asistuje pri viacerých činnostiach, najmä pri príprave dokumentov, návrhov, žiadostí, analýz a ostatných administratívnych úkonov. Zaoberá sa aj riešením doplnkových služieb pre našich klientov, ako napríklad asistovanie pri prihlasovaní vozidiel do evidencie alebo asistovanie v konaní o uznávaní dokladov o vzdelaní, a pod. Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk.

Oddelenie účtovníctva a auditu ÚZ

Ing. Eva Bohonyová

Účtovníčka

Absolventka Ekonomickej Univerzity v Bratislave s viac ako päťročnou praxou vo vedení podvojného účtovníctva. Prideleným klientom zabezpečuje komplexné vedenie podvojného účtovníctva vrátane poradenstva. Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk.

Ing. Lenka Kleinedlerová

Účtovníčka

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave odbor účtovníctvo auditorstvo s viac ako 5 ročnou praxou. Prideleným klientom zabezpečuje komplexné vedenie podvojného účtovníctva vrátane poradenstva. Jazykové znalosti: slovenský jazyk, nemecký jazyk, anglický jazyk.

Bc. Miroslava Puterová

Účtovníčka

Absolventka Obchodnej akadémie v Trnave  disponuje s viac ako dvadsaťročnou praxou v oblasti vedenia účtovníctva. Prideleným klientom zabezpečuje komplexné vedenie podvojného účtovníctva, vrátane poradenstva. Jazykové znalosti: slovenský jazyk, nemecký jazyk.

 

Ing. Miroslav Baláž

Spolupracujúci auditor

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor účtovníctvo – audítorstvo. Od roku 2003 sa aktívne venuje vykonávaniu auditov individuálnych aj konsolidovaných účtovných závierok spoločností, a to podľa slovenskej legislatívy aj podľa IFRS. V roku 2010 získal oprávnenie na výkon auditu a licenciu certifikovaného audítora. Počas svojej dlhoročnej praxe sa zúčastnil na množstve auditov účtovných závierok spoločností rôzneho zamerania. Okrem toho ďalšie skúsenosti získal ako pracovník finančného oddelenia medzinárodného holdingu, kde mal zodpovednosť za chod celého finančného oddelenia štyroch spoločností vrátane zostavovania a plnenia rozpočtov, controllingu a reportingu. Je garantom v oblasti auditu a účtovníctva, a v súčasnosti zabezpečuje a zastrešuje všetky záležitosti týkajúce sa vedenia účtovníctva, výkonu auditov a daňového poradenstva v rámci našej spoločnosti.

 

Bc. Katarína Džurná

Účtovníčka

Absolventka Ekonomickej Univerzity v Bratislave, ktorá  klientom zabezpečuje komplexné vedenie podvojného účtovníctva vrátane poradenstva.

Viac informácií o M2 Business s. r. o.

M2 Business s. r. o. pôsobí od roku 2008 v oblasti zakladania, akvizícií a predaja starších aj nových, tzv. ready made spoločností. Rovnako pre Vás zabezpečujeme tiež zápisy všetkých zmien do obchodného registra, služby virtuálneho sídla a vedenie podvojného účtovníctva.

Náš interný a externý tím tvorí 14 odborníkov z oblasti práva, účtovníctva a marketingu. Naše služby využilo a pravidelne využíva viac 2500 spoločností.

K aktuálnym témam v oblasti korporátneho práva sa pravidelne vyjadrujeme aj pre média, akými sú týždenník TREND, Hospodárske noviny, RTVS, televíziu TA3, podnikam.sk. Taktiež pravidelne publikujeme na našom blogu.

Mimoriadne si zakladáme na kvalite všetkých služieb a osobnom prístupe. Referencie tisícov klientov sú pre nás odmenou, najlepším marketingom, ale taktiež záväzkom do budúcnosti. Ak sa aj Vy rozhodnete využiť služby na www.m2b.sk, tak Vám garantujeme 100 % spokojnosť.

M. Sc. Ondrej Mizerák, konateľ M2 Business s. r. o.