Ak jazdíte na firemnom aute aj v súkromí, dajte si pozor na dane.

24. November 2016
Rady, tipy, úvahy

Využívate aj vy firemné autá na súkromné jazdy? Stáva sa to benefitom mnohých firiem, ktoré si takto chcú udržať dobrých zamestnancov. Pozor však na vysoké dane. Dane budete musieť platiť, keďže tento luxus sa považuje za nepeňažný príjem a treba ho zdaniť. 

1. Uzavrite zmluvu so zamestnávateľom.

Zákon presne neupravuje formu, akou zamestnávateľ poskytuje vozidlo zamestnancovi aj na súkromné účelyFirmy si môžu základné podmienky upraviť v internej smernici. Vhodné je, ak so zamestnávateľom uzavriete písomnú dohodu o poskytnutí motorového vozidla. Mali by ste v nej špecifikovať podmienky, za akých môžete používať auto na služobné a za akých na súkromné účely. Obsahovať by mala práva a povinností oboch zmluvných strán. Tiež dôvody jej ukončenia - tak zo strany zamestnanca, ako aj zo strany zamestnávateľa.

2. Používanie sa považuje za váš nepeňažný príjem.

Vhodné je, aby ste o tom vopred vedeli. Mali by ste mať informáciu o vstupnej cene vozidla, z ktorej mzdová účtovníčka firmy mesačne strháva daň. Teda o cene, za ktorú firma auto kúpila, zostatkovej cene a podobne. Táto vstupná cena motorového vozidla sa postupne každý rok, okrem prvého roku odkedy firma auto nadobudla, znižuje o 12,5 percenta. Napríklad v tomto roku ste začali používať vozidlo, ktoré firma obstarala ešte v roku 2013. Teda štvrtý rok od jeho kúpy. Obstarávacia cena sa zníži o 37,5 percenta (12,5 x 3) a vy budete mesačne platiť z jedného percenta tejto ceny daň z tohto nepeňažného príjmu.

3. Auto využívajú viacerí zamestnanci aj v súkromí.

Ak zamestnávateľ poskytne v jednom kalendárnom mesiaci to isté vozidlo viacerým zamestnancom, tak nepeňažným príjmom každého zamestnanca bude jedno percento zo vstupnej ceny vozidla. Nepeňažný príjem sa vypočíta za každý, aj začatý kalendárny mesiac, v ktorom mal zamestnanec vozidlo k dispozícii na služobné aj na súkromné účely. Bez ohľadu na to, či ho v príslušnom mesiaci aj skutočne používal. Zdaňuje najviac osem rokov, doba sa počíta od začiatku mesiaca, kedy ho začal využívať.

4. Ako sa robí evidencia služobných ciest.

Zamestnanec môže ísť na pracovnú cestu firemným autom len, ak ho zamestnávateľ vyšle. Možné je to len so súhlasom zamestnanca. Obvykle sa ešte pred pracovnou cestou vystaví cestovný príkaz, ktorý by mal obsahovať údaje vyplývajúce zo zákona o cestovných náhradách. Právny predpis neurčuje žiadny záväzný formulár cestovného príkazu. Zamestnávateľ je povinný postupovať podľa zákona o cestovných náhradách, povinný je určiť všetky podmienky v súlade s týmto zákonom. Doklad preukazujúci nákup pohonných látok by mal mať všetky náležitosti účtovného dokladu. Prikladajú sa k tomu napríklad doklady o ubytovaní.

 5. Potrebné je viesť evidenciu všetkých ciest.

Jazdy sa zaznamenávajú napríklad cez GPS, kde je možné nastavenie služobných aj súkromných ciest. Úhrada pohonných hmôt by mala byť tiež uvedená v internej smernici. Ak zamestnanec nie je povinný uhradiť cenu, mal by si evidovať počet najazdených kilometrov a táto náhrada by mala byť jeho zdaniteľným príjmom. V prípade, že vám firma poskytne prenajaté vozidlo, pri operatívnom lízingu ide tiež o nepeňažný príjem zamestnanca, ktorý sa už spomínaným spôsobom zdaňuje. V prípadne finančného lízingu sa pri výpočte nepeňažného príjmu vychádza zo vstupnej ceny motorového vozidla uvedenej v lízingovej zmluve.

________________________________________________________________

Príklad:

Zamestnávateľ obstaral osobné motorové vozidlo kúpou dňa 12. 3. 2015 v obstarávacej cene 16 500 eur s DPH. Vozidlo poskytol svojmu zamestnancovi na služobné aj súkromné účely dňa 21. 8. 2015. Ako sa vypočíta nepeňažný príjem zamestnanca?

V roku 2015 z obstarávacej ceny 16 500 eur je to jedno percento, čo predstavuje 165 eur za každý, aj začatý mesiac poskytnutia vozidla. V roku 2015 bude zamestnancovi zdanený nepeňažný príjem za 5 mesiacov (za august až december 2015).

 

Zdroj článku, na ktorého príprave sme spolupracovali a preto sme ho doplnili i do nášho blogu je na tejto adrese: http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/854066-jazdite-na-firemnom-aute-pozor-na-dane

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. R. Sc.

Ďalšie články z kategórie Rady, tipy, úvahy

Ďalšie články z kategórie Rady, tipy, úvahy