Ako neplatiť daňovú licenciu za rok 2016

19. Október 2016
Ukončenie podnikania – likvidácie, konkurzy, zlúčenia,odpredaje firiem

Blíži sa koniec roka 2016 a pre tých podnikateľov, ktorí mali neaktívne spoločnosti bez zisku to znamená aj blížiaci sa termín, kedy budú musieť za rok 2016 zaplatiť daňovú licenciu vo výške 480€ v prípade ak sú neplatiteľmi DPH, resp. 960€ v prípade ak sú platiteľmi DPH. Ak chcete ukončiť podnikanie máte tieto možnosti: Firmu predať, firmu zlikvidovať, sfúzovať firmu s inou, podať podnet na výmaz spoločnosti ex offo resp. podať návrh na zrušenie spoločnosti. V dnešnom článku sa zamerieme na daňové licencie a čo sa s nimi stane pri rôznych formách ukončenia podnikania. V článku sa dozviete, že návrh na zrušenie firmy je jediný spôsob ukončenia, pri ktorom povinnosť platby daňovej licencie za rok 2016 ZANIKÁ. Čítajte preto pozorne až do konca.  

Rýchly prehľad vašich možností:

1. Odpredaj firmy 

Je ideálnou možnosťou – je rýchly a keď nájdete zaujímavého kupujúceho či už priamo alebo štandardne prostredníctvom profesionálnej spoločnosti, na predaji firmy ešte aj zarobíte. Aby bola firma predajná musí byť niečím zaujímavá. Musí byť napríklad platiteľom DPH, mať zaujímavé straty z minulých období, alebo naopak vysoké zisky či netradičné predmety podnikania. Teda pre nového majiteľa musí mať význam zaplatiť daňovú licenciu aj za obdobie, kedy ste firmu vlastnili vy. Predaj firmy je teda zaujímavý, ale uskutočniť ho nie je vôbec jednoduché. Neplatci DPH bez pridanej hodnoty sú prakticky nepredajní. Prečo by niekto pri dnešných pomerne veľmi nízkych cenách zakladania nových firiem alebo predaja nových ready made napr. v novembri 2016 kupoval firmu bez pridanej hodnoty a platil za ňu už v danom roku daňovú licenciu, keď si môže založiť novú a platiť prípadnú daňovú licenciu až v roku 2018. Pri odpredaji firmy teda alikvotnú časť daňovej licencie za rok 2016 musí uhradiť jej nový majiteľ.

Výhody odpredaja firmy:

 • Rýchlosť – prepis v obchodnom registri do 2 týždňov
 • Zisk z predaja obchodného podielu, resp. bezodplatný prevod, resp. minimálne náklady spojené len s prepisom v registri. Napríklad ak nájdete kupcu alebo využijete služby špecializovanej spoločnosti za platiteľa DPH môžete získať odmenu okolo 1500 - 2000 €
 • Súhlas správcu dane sa vyžaduje len od osoby, ktorá prevádza obchodný podiel, čiže súhlas sa nevyžaduje na samotnú spoločnosť. Daňový úrad len posudzuje či osoba prevádzajúceho nemá daňové nedoplatky

Nevýhody predaja firmy:

 • Aby sa vám poradilo firmu predať, tak musí byť zaujímavá (napríklad platiteľ DPH, zaujímavé zostatky na účtoch v účtovníctve, zaujímavý predmet podnikania – licencia, koncesia, oprávnenie, viazaná živnosť, iné faktory ovplyvňujúce jej hodnotu a likviditu). Za samozrejmosť sa považuje riadne vedené účtovníctvo, riadne plnenie povinností, žiadne záväzky, 100% „čistota“ firmy. 
 • Nájdenie kupujúceho, ktorý má záujem „naštartovať“ na spoločnosť svoj projekt alebo podnikateľský plán nie je jednoduché, pokiaľ nemáte v danej oblasti meno a status overenej firmy, ktorá tieto služby zabezpečuje. 

2. Likvidácia firmy

 Táto možnosť je najčastejšie využívanou možnosťou ako legálne ukončiť podnikanie. Nevýhodou likvidácie je, že ak s likvidáciou otáľate až do konca roka, ako je tomu napr. teraz v roku 2016, tak každý mesiac narastá výška daňovej licencie. Dôležitou informáciou taktiež je, že pre výšku určenia daňovej licencie je dôležitý dátum vstupu spoločnosti do likvidácie, nakoľko samotná likvidácia trvá pri menších spoločnostiach okolo 5-7 mesiacov. Ukončenie podnikania formou likvidácie teda stojí 498€ plus je potrebné uhradiť alikvotnú časť daňovej licencie. V konkrétnom prípade ak by ste rozhodli vstúpiť do likvidácie v novembri 2016 zaplatíte daňovú licenciu 440€ ak ste neplatiteľ DPH resp. 880€ ak ste platiteľom DPH čo výrazne zvyšuje náklady na ukončenie podnikania touto legálnou cestou. Pri likvidácii spoločnosti je potrebné uhradiť alikvotnú časť daňovej licencie. Rozhodujúci je dátum vstupu spoločnosti do likvidácie.  

Výhody likvidácie spoločnosti:

 • Komplexné zrušenie a uzavretie spoločnosti (v tomto prípade zostatky zanikajúcej spoločnosti nepreberá nástupnícka spoločnosť, zostatky sa vysporadúvajú v procese likvidácie)
 • Cena za likvidáciu sa môže v najjednoduchších prípadoch pohybovať okolo  500,- €

Nevýhody likvidácie spoločnosti:

 •  Komplikovaný proces – 2x návrh na zápis v obchodnom registri, zverejnenie v Obchodnom vestníku, otváranie a zatváranie účtovných kníh a s tým súvisiaca tvorba mimoriadnych závierok
 •  K výmazu spoločnosti z registra je nutný súhlas správcu dane
 • Nutná úhrada alikvotnej časti daňovej licencie (daňová licencia sa neplatí až odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie)
 • Zavedeniu dane z dividendy vo výške 7%, ktorá sa vzťahuje aj na vyplatený podiel na likvidačnom zostatku.

Odporúčanie: Od 1.1.2017 vláda odhlasovala daň z dividen vo výške 7% - teda i z likvidačného zostatku. V praxi sa tak likvidácia firmy s majetkom 5000€ (základné imanie) predraží o 350€. Aby ste sa tejto dani vyhli je potrebné vstúpiť do likvidácie ešte v roku 2016. Začnite preto s procesom likvidácie ešte dnes. 

3. Zlúčenie spoločnosti s inou firmou 

Táto forma ukončenia podnikania jednej firmy sa štandardne legálne využíva pri „väčších hráčoch“ kedy ich fúziou – spojením dvoch pomerne rovnocenných firiem vznikne jedna nová a väčšia spoločnosť, ktorá využíva spojenie aktív a synergie. To je štandardný príklad z obchodu a „veľkých hráčov“. Samozrejme je po právnej stránke možné spojiť aj viacero menších eseročiek bez majetku, resp. i s dlhmi voči obchodným partnerom či štátnym inštitúciám. Práve z dôvodu pomerne rýchleho procesu (do 7 dní) sú fúzie v slovenských pomeroch neslávne známe tým, že pri fúziách väčšinou ide o sfúzovanie viacerých zadlžených problematických firiem do jednej. Ide o pomerne zaujímavý obchod, kde dané spoločnosti za ceny okolo 700 - 2000€ ponúkajú rýchlu možnosť ukončenia podnikania, ako aj oslobodenia od platenia daňových licencií.

Nepodľahnite tejto "lákavej ponuke" prosím, mohli by ste to neskôr ľutovať. Nakoľko s veľkou pravdepodobnosťou sa vaša firma aj keď je v poriadku čistá a bez záväzkov sfúzuje s problémovými firmami a budete chtiac nechtiac spájaný a hádzaný do jedného vreca s „podnikateľmi“, ktorý okrádajú štát, svojich zamestnancov a obchodných partnerov. V súvislosti s daňovými licenciami – pri fúzii spoločností má nová nástupnícka spoločnosť povinnosť uhradiť alikvotnú časť daňovej licencie sfúzovaných firiem. Ak teda nová nástupnícka spoločnosť vznikla z 10 firiem v novembri 2016 a všetky boli neplatiteľmi DPH mala by uhradiť 10 x 440€ = 4400€ ako daňovú licenciu za 1 -11 mesiac v roku 2016 + 40 euro za 12 mesiac v roku 2016. Výsledok – fúzia z pohľadu daňových licencií nič nerieši. Ak teda menšia firma nie je vhodná na predaj logicky by nemala by byť zaujímavá ani na fúziu v prípade, ak nejde síce o legálne ale otázne zbavenie sa „problémovej zadlženej spoločnosti“.  

Výhody zrušenia spoločnosti bez likvidácie:

 • Rýchly výmaz z registra – spoločnosť je vymazaná cca do dvoch týždňov
 • Podnikateľ sa môže vzdať vyrovnacieho podielu, tým pádom nemusí znášať zdravotný odvod vo výške 14% z vyrovnacieho podielu, resp. daň z dividendy vo výške 7% (ak avizovaná novela „prejde“ NR SR)

Nevýhody zrušenia spoločnosti bez likvidácie:

 • Nájdenie priateľa, osoby z rodiny, známeho, ktorého spoločnosť bude ochotná prevziať zanikajúcu spoločnosť
 • Nástupnícka spoločnosť preberá zostatky po zanikajúcej spoločnosti a ručí za záväzky zanikajúcej spoločnosti (samozrejme ak nejaké existujú)

4. Podnet na výmaz firmy ex offo 

Podnet na výmaz firmy ex offo si vyžaduje zo strany spoločníkov či konateľov minimum energie a súčinnosti, nakoľko po podaní podnetu celý proces výmazu spoločnosti z obchodného registra zabezpečuje súd (štát). Jeho veľkou nevýhodou je, že tento proces trvá roky. Mali sme možnosť otestovať túto lehotu v praxi a závisí od vyťaženosti súdov. Pri tých najviac vyťažených je priemerná lehota výmazu ex offo okolo 30 mesiacov. Hlavnou nevýhodou tohto spôsobu ukončenia podnikania je, že neovplyvňuje platbu daňovej licencie. Nie je teda dôležité kedy podáte podnet na výmaz firmy, ale kedy bude spoločnosť vymazaná z obchodného registra. Počas celého obdobia pokiaľ je firma zapísaná v OR totiž máte povinnosť platiť daňové licencie. Teda v našom prípade, kedy by ste podali podnet na výmaz firmy v novembri 2016 a firmu by vymazali ex offo o 30 mesiacov teda v máji 2019, by ste mali povinnosť platiť daňovú licenciu v plnej výške za rok 2016, rok 2017, rok 2018 a alikvótnu časť v roku 2019 (prosím nechytajte ma za slovíčka že daňové licencie majú byť zrušené). Nič to však nemení na tom, že tento spôsob ukončenia podnikania nie je rentabilný.

Výhody zrušenia spoločnosti ex offo:

 • Najjednoduchší spôsob, pričom „celú agendu vykonáva súd“

Nevýhody zrušenia spoločnosti ex offo:

 • Dĺžka výmazu môže trvať aj 2 -3 roky – súd nie je viazaný lehotou
 • Finančná náročnosť z pohľadu platenia daňových licencií – daňová licencia sa platí za každý rok
 • Možnosť otvorenia likvidácie súdom, čím sa proces celý proces transformuje na likvidáciu s vymenovaním podnikateľa za likvidátora, čo výrazne skomplikuje celý proces výmazu spoločnosti z obchodného registra

5.Návrh na zrušenie firmy – povinnosť platiť daňovú licenciu odpadá = najlacnejšie riešenie  

Ak ste pozorne čítali o všetkých možnostiach vyššie– teda pri odpredaj firmy, likvidácii firmy, fúzii firmy či výmaze firmy ex offo, vidíte, že je zo zákona potrebné daňovú licenciu uhradiť. V prípade likvidácie ju hradí nový majiteľ, v prípade fúzie nástupnícka spoločnosť, v prípade likvidácie ju hradíte vy a v prípade ex offo ju taktiež musí spoločnosť uhradiť. 

Návrh na zrušenie firmy (spôsob ako ukončiť podnikane bez platenia daňovej licencie) sa od všetkých vyššie uvedených možností líši tým, že pri tomto spôsobe ukončenia podnikania nie je potrebné platiť daňovú licenciu. Inak povedané – ak túto možnosť využijete v decembri 2016 tak ušetríte oproti likvidácii firmy v prípade neplatiteľa DPH 480 euro, v prípade platiteľa DPH dokonca až 960€. Cena návrhu na výmaz firmy je totiž identická ako likvidácia firmy, a teda 498€. 

Pre tento spôsob ukončenia podnikania je potrebné, aby vaša spoločnosť bola čistá, bez majetku s vysporiadanými všetkými záväzkami. Tieto podmienky spĺňa väčšina spoločností, preto ju ku koncu roku, kedy je výška alikvótnej časti daňovej licencie enormná, odporúčam využiť každému, kto tieto podmienky spĺňa. 

Výhody zrušenia firmy návrhom:

 • Nemusíte platiť alikvótnu časť daňovej licencie v roku, v ktorom podáte návrh na zrušenie firmy. Ak teda podáte návrh na zrušenie napr. v novembri 2016 - ušetríte alikvótnu časť daňovej licencie vo výške 400 € pri neplatiteľovi DPH resp. 800 € pri platiteľovi DPH. 

Nevýhody zrušenia spoločnosti návrhom:

 • Súd nie je viazaný lehotou na výmaz spoločnosti z OR. Z uvedených možností celý proces výmazu trvá oproti  likvidácii dlhšie. V praxi cca 12 mesiacov. 
 • Musí existovať zákonný dôvod na zrušenie firmy týmto spôsobom
 • Možnosť otvorenia likvidácie súdom (ak by mala spoločnosť majetok), čím sa celý proces transformuje na likvidáciu s vymenovaním podnikateľa za likvidátora a povinnosťou uhradiť alikvótnu časť daňovej licencie.  

Máte otázky: Volajte 0221 029 980 

Zhrnutie ako postupovať ak mám čistú firmu a už nechcem podnikať: 

 1.  Ak je firma platiteľ DPH - je čistá a bez záväzkov – pokúste sa ju predať. Odporúčam využiť služby profesionálnych sprostredkovateľov. Je iné predávať firmu po vlastnej línii cez inzertné portály (bazar.sk, bazos.sk) ako využiť služby odborníkov, ktorí majú konkrétne dopyty na konkrétne firmy a stovky úspešne predaných firiem. Referencie viac ako 1000 predaných firiem, ktoré predávame od roku 2008  si môžete pozrieť tu.  
 2.  Ak je firma neplatiteľ DPH a je čistá bez záväzkov určite nevyužívajte výmaz pomocou podnetu na výmaz ex offo ani zlučovanie firmy s inými. Nemajú vo vašom prípade žiadny význam – sú drahšie, v prípade ex offo i časovo náročnejšie a môžu vám pošramotiť povesť – viď. fúzia s problémovými firmami 
 3.  Vyberte si medzi návrhom na výmaz firmy a likvidáciou. Ak spĺňate podmienky na návrh na výmaz firmy – vyberte si túto možnosť. Ušetríte celú výšku daňovej licencie za rok 2016. Ak podmienky nespĺňate, ukončite podnikanie pomocou likvidácie. 

Dôležité upozornenie: Ak budete firmu likvidovať – spustite celý proces ešte dnes - neodkladajte vstup vašej firmy do likvidácie z dvoch dôvodov:

 1. Každý mesiac vám rastie výška daňovej licencie o 40€ resp. 80€
 2. Vláda schválila daň z likvidačného zostatku pre spoločnosti likvidované v roku 2017 a ďalších rokoch. V praxi to pre štandardnú firmu, ktorá má majetok vo výške 5000€ (základné imanie) znamená poplatok vo výške 7% z tejto sumy a teda ďalších 350€, ktoré bude potrebné uhradiť štátu. Do konca roku 2016 platí prechodné ustanovenie, kedy keď vstúpite do likvidácie ešte v roku 2016 tento poplatok =daň z likvidačného zostatku, neplatíte. 

Samozrejme o spôsobe ukončenia podnikania vo významnej miere rozhoduje účtovníctvo. Preto ak chcete podnikanie ukončiť v prvom kroku si dajte do poriadku účtovníctvo za všetky predchádzajúce obdobia ako aj nechajte pripraviť pribežnú účtovnú závierku. Každá jedna firma je niečim originálna – špecifická a verím, že v spleti pojmov a názvov ako podnet, návrh, ex offo atď. sa bežný podnikateľ stratí. Preto si pripravte účtovníctvo a v prípade záujmu kontaktujte našu spoločnosť na tel. čísle: 0221 029 980, kde vám kombinácia právnikov a účtovníkov odporučí najlepšie – vždy legálne riešenie pre váš konkrétny prípad. 


Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc.

Ondrej je absolventom Münster University of Applied Sciences a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne. Doteraz rozbehol tri úspešné projekty. Dva z nich konzultačnú firmu v oblasti el. podpisov a stavebno - obchodnú firmu predal, aby sa mohol venovať M2B a.s.. Tu zodpovedá za celkovú orgranizáciu, spoluprácu s partnermi, obchod, marketing. Je ženatý, má 2 deti a žije v Bratislave. Je optimista milujúci pohyb. Jeho knižnicu tvoria knihy Briana Tracyho, Dale Carnegieho, Roberta Kiysakiho, Robina Sharmu, Richarda Bransona či Simona Sineka. 

Ďalšie články z kategórie Ukončenie podnikania – likvidácie, konkurzy, zlúčenia,odpredaje firiem

Ďalšie články z kategórie Ukončenie podnikania – likvidácie, konkurzy, zlúčenia,odpredaje firiem