Článok v týždeníku TREND - nečakajte na jednoeurovku, neoplatí sa

22. September 2014
Zakladanie spoločností

Dňa 19.9.2014 bol v časopise TREND publikovaný druhý so seriálu "Vaša eseročka", ktorý pripravuje edaktorka p. Kollárová spoločne s vedúcim právneho oddelenia a spolumajiteľom M2 Business JUDr. Marônkom. 

Druhý článok  s názvom: Na jednoeurovku nečakajte, neoplatí sa Vám vyšiel 19.9.2014

Prvý článok: Zo živnostníka eseročka - kedy je pravý čas na zmenu vyšiel 12.9.2014

Tip: Ak máte otázky a potrebujete poradiť aká výška základného imania je pre Vás vhodná, či radšej kúpiť hotovú ready made firmu alebo zakladať novú - obráťte sa na nás. Vieme pre Vás založiť novú firmu - či už s.r.o., a.s. alebo družstvo. Zabezpečíme i predaj ready made firmy, ktorá stojí od 399 euro, virtualne sidlo firmy od 29 euro mesačne, prípadne u nás nájdete i služby vedenia účtovníctva - teda všetky služby, ktoré začínajúci podnikateľ potrebuje pre svoj úspešný rozbeh. 

Volajte: 0221 029 980

Celý text článku, zdroj: http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-firemne-financie/na-jednoeurovku-necakajte-nevyplati-sa-vam.html

Na jednoeurovku nečakajte. Nevyplatí sa vám

19.09.2014 | Zuzana Kollárová | © 2014 TREND Holding

Vláda už tretí rok zhoršuje daňové a odvodové podmienky na podnikanie živnostníkov. To každoročne mnohých živnostníkov motivuje, aby prešli zo živnosti na eseročku. Napriek tomu, že aj pre spoločnosti s ručením obmedzeným sprísňuje zákony (naposledy zavedenie povinnosti vkladať základné imanie na účet v banke, daňová licencia a najnovšie novela Obchodného zákonníka, ktorá je už v parlamente), eseročka stále umožňuje viac možností na daňovú a odvodovú optimalizáciu.

Kedy zakladať firmu

Živnostník sa rozhodne prejsť na eseročku. Kedy je najlepšie začínať s eseročkou, aká je postupnosť krokov a čo urobiť so živnosťou? Má si ju pozastaviť (aby neplatil odvody) alebo zrušiť alebo ju môže využiť na to, aby fakturovaním medzi s.r.o. a živnosťou šetril na daniach? To sú otázky, na ktoré hľadá živnostník odpoveď hneď na začiatku.

Vedúci právneho oddelenia spoločnosti M2Business Ján Marônek hovorí, že je v podstate jedno, kedy skončiť so živnosťou. Pre lepší prehľad a orientáciu je však najlepším riešením urobiť zmenu od prvého januára aktuálneho roka.Podnikanie formou eseročky odporúča čím skôr.

"Tým podnikateľ anuluje dopad rizika podnikania na jeho súkromný majetok (prípadne spoločný majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov). Platí tak pravidlo: čím skôr tým lepšie."

Vzájomná fakturácia

Mnohí živnostníci by najradšej pokračovali vo svojej činnosti, avšak už formou eseročky. Podľa našich zákonov však takáto transformácia nie je možná. Takéto riešenie je možné len pri zmene právnej formy z eseročky na akciovúspoločnosť.

Ak má teda živnostník napríklad dvoch zamestnancov, dielňu, nástroje, materiál, odberateľov, dodávateľov, uzatvorené zmluvy, všetko sa dá zmluvou o predaji podniku presunúť do novozaloženej eseročky. Napríklad kataster zapíše na základe tejto zmluvy prevod vlastníctva k dielni, taktiež sa postúpia pracovnoprávne vzťahy. Živnostník takto stráca svoj podnik, firmu a teda môže zrušiť aj formálne svoju živnosť na obvodnom úrade. Celý podnik, firma, vrátane pohľadávok, záväzkov prechádza na podnikateľa - eseročku. Zmluvou však nemožno previesť živnostenské oprávnenie. To sa vybavuje na eseročku odznova, pričom živnosť sa žiadosťou na obvodnom úrade zruší.

Nie málo živnostníkov sa rozhodne živnosť si ponechať preto, že si od vzájomnej fakturácie medzi eseročkou a živnosťou sľubujú úspory. Napríklad, jedna forma podnikania by bola v strate, a druhá zasa v pluse. Navyše, živnostník si bude platiť sociálne odvody a tak má nárok v budúcnosti na dôchodok.

Na druhej strane môže nastať prípad, kedy sa podnikateľovi oplatia obe právne formy podnikania. Môže ísť napríklad o prípad, kedy podnikateľ chce mať "istoty" od štátu a teda logicky sa rozhodne platiť odvody. Využíva živnosť, respektíve zváži zamestnanie vo vlastnej eseročke, ale zároveňpotrebuje aj eseročku. Napríklad poskytuje služby konečným spotrebiteľom, neplatiteľom DPH, a teda nemá v záujme prekročiť obrat a registrovať sa k DPH, lebo svoje služby predraží o DPH, a tým sa stane menej konkurencie schopný, čiže rozloží obrat na dve formy podnikania, ďalej môže ísť o prípad viazania majetku na živnosť, ale prevádzka sa bude viazať na eseročku, čiže riziko z podnikania nepostihne jeho súkromný majetok.

Toto riešenie však má podľa J. Marôneka aj veľké riziká. Daňovým úradom po poslednej novelizácii Daňového poriadku pribudla právomoc posudzovať, čo sa považuje za "reálny a čo za nereálny obchod."  Vzájomná fakturácia medzi živnosťou a s.r.o. tak môže byť veľmi riskantná.

Aj rozhodnutia Najvyššieho súdu dokazujú fakt, že fakturácia medzi jednoosobovou eseročkou a živnostníkom, ktorý je zároveň jej jediným spoločníkom a konateľom, nemusí byť úplne "košér".

Daňový úrad môže posúdiť zmysel takejto fakturácie a rozhodnúť či má slúžiť na daňovú optimalizáciu, alebo má reálny základ. Je predpoklad, že daniari budú opodstatnenosť takýchto fakturácií spochybňovať.

J. Marônek upozornil aj na ďalšie riziko pre vzájomné faktúry v novele Obchodného zákonníka, ktorá by mala platiť od januára. Podľa novely "spoločnosť musí vrátiť plnenie (inak ho vráti jej vedenie), ktoré odišlo z nej na základe obchodu so spriaznenou osobou, pričom hodnotu/cenu tohto obchodu nemožno považovať za obvyklú."

Radí odborník: Ak živnostník disponuje podnikom - komplex hmotných (napríklad stroje, nehnuteľnosť), nehmotných (napríklad ochranná známka, značka ) a osobných (napríklad nápady podnikateľa, jeho možnosti, schopnosti) zložiek podnikania, tak navrhujem, aby takýto podnik ako celok previedol na eseročku zmluvou o prevode podniku. Jej nepriamy efekt a výhoda spočíva aj v tom, že ak živnostník prechádza na eseročku a ako živnostník bol platiteľom DPH a chce byt ním aj ako eseročka, tak bude spadať pod režim zákonnej registrácie k DPH. Eseročka bude mať IČ DPH spätne do 10 dní odo dňa prevodu podniku, pričom v takomto prípade sa stáva platiteľom DPH na základe zákona cestou oznámenia. Daňový úrad len dodatočne vydá osvedčenie. Podnikateľ tak nemusí podstupovať štandardný a komplikovaný postup schvaľovania žiadosti, na základe ktorej môže získať osvedčenie až za mesiace .... aj s možným nevyhovením predmetnej žiadosti.

Kúpa hotovej eseročky

Živnostník nemusí čakať na zdĺhavé založenie s.r.o. ale môže kúpiť hotovú spoločnosť (ready made). Výhodou takéhoto riešenia je, že môže podnikať už v deň kúpy spoločnosti. Ďalšou výhodou je, že nemusí v danom momente fyzicky disponovať základným imaním.

Spoločnosť (neplatiteľ DPH) sa dá získať aj za 400 eur vrátane všetkých poplatkov, čo je o pár eur drahšie ako jej založenie. Ku koncu roku môžu spoločnosti vypredávať ready made spoločnosti aj za nižšie ceny. Dôvodom je najmä zavedenie daňových licencií.

"Myslím si, že vzhľadom na súčasné legislatívne podmienky sa budú v budúcnosti spoločnosti najmä predávať a nie zakladať. Vzhľadom k tomu, že akciovky budú mať "imunitu" od novely Obchodného zákonníka a zároveň cestou ich kúpy možno preklenúť i prekážku vysokého základného imania, tak predpokladám najmä oživenie obchodu s akciovkami," predpovedá ďalší vývoj J. Marônek. 

A čo stará eseročka

Aj kúpa starej eseročky môže mať viacero výhod. Tou najväčšou je história firmy. Podmienkou účasti na rôznych verejných súťažiach je skutočnosť, že spoločnosť musí existovať niekoľko rokov, respektíve musí podnikať v danom odvetví nejaký čas. To sa preukazuje výpisom z obchodného registra so zápisom príslušnej živnosti, respektíve oprávnenia k podnikaniu.

Ďalším plusom sú dobré hospodárske výsledky v minulosti, kladné vlastné imanie. Takáto firma to môže zúročiť vo verejných a iných súťažiach, ale aj napríklad pri úvere od bánk.

Zaujímavé môžu byť aj  zostatky v účtovníctve. Napríklad straty z minulosti, v ktorých možno umoriť v budúcnosti dosiahnutý zisk, záväzky voči spoločníkom, ktoré možno kapitalizovať a získať tak vysoké vlastné imanie, od ktorého sa bude podľa novely Obchodného zákonníka odvíjať stav spoločnosti v kríze (pomery záväzkov verzus vlastné imanie). Inak povedané, čím vyššie vlastné imanie, tým lepšie.

Takéto spoločnosti sú už registrované na DPH, čiže podnikateľ nemusí čakať mesiace na registráciu dane, skladať zábezpeku, absolvovať tortúru s neistým výsledkom s poukazom nato, že na pridelenie IČ DPH nie je právny nárok, a teda daňový úrad nemusí jeho žiadosť schváliť. Cena za firmu, platiteľa DPH, sa na trhu pohybuje od 2 000 eur.

Radí odborník: Keďže ide o kúpu staršej spoločnosti, tak podnikateľ by mal dbať na účtovný a právny audit v spoločnosti, prešetrenie vedenia účtovníctva, aby nekúpil "mačku vo vreci" . Ak je obchod dobre zvládnutý (po právnej, účtovnej ale aj osobnostnej stránke,) tak získavajú všetci, ten čo predáva spoločnosť (nemusí platiť za likvidáciu a získava peniaze), ten čo kupuje a aj ten čo to zastrešuje.

A čo chystaná jednoeurovka

Živnostník počká so založením spoločnosti na legislatívu umožňujúcu jednoeurovku, keďže nemá 5-tisíc na vklad do banky. Je to dobré riešenie a čo keď by neskôr chcel prejsť na riadnu eseročku s vyšším imaním?

Zakladanie jednoeurovej spoločnosti J. Marônek neodporúča.

 "Zakladať spoločnosť s imaním 1 euro nemá význam. Ak podnikateľ nemá kapitál na zloženie základného imania, tak odporúčam kúpu ready made spoločnosti."

Ak nechce kúpiť ready made spoločnosť, tak potom dosiahne základné imanie 5 000 eur jeho navýšením o 4 999 eur. To môže navýšiť z vlastných zdrojov, ale aj napríklad zo zdrojov spoločnosti, napríklad zo zisku, ktorý nebol rozdelený.

Taktiež prichádza do úvahy kapitalizácia, čiže "premena pohľadávok spoločníkov voči spoločnosti" na základné imanie, pričom pohľadávka bude pravdepodobne posúdená ako nepeňažný vklad, a teda bude nutný znalecký posudok na ocenenie.

Aké najčastejšie chyby robia podnikatelia pri rozbehu svojej eseročky?

  • Nepreverujú obchodných partnerov, neusilujú sa o ich, aspoň základné preverenie, či už na www.registeruz.skwww.orsr.ska iných portáloch. Mnohí teda doplatia na nevyplatené faktúry.
  • Mali by dbať aj na kvalitnú prípravu zakladateľských dokumentov, ktorým sú ošetrené základné vzťahy medzi spoločníkmi, majiteľmi a štatutármi, znášanie zodpovednosti za konanie menom spoločnosti. Napríklad štatutár by mal mať obchod nad určitý limit schválený spoločníkmi. V spoločenskej zmluve je vhodné inak ošetriť dedenie obchodných podielov (inak sa postupuje podľa Obchodného zákonníka). Spoločníci by si mali už pri zakladaní spoločnosti stanoviť pravidlá ako budú oceňovať obchodné podiely pre prípad, ak niektorý z nich v budúcnosti vystúpi zo spoločnosti. To môže potom ostať "len" na účtovníctve, pričom reálne hodnoty sú niekoľkonásobne vyššie (nehnuteľnosť má pod odpisoch nižšiu účtovnú hodnotu, hoci trhová a reálna môže byť oveľa vyššia), čo potom ústi do sporov o hodnote obchodného podielu...

Seriál Vaša eseročka pripravujeme v spolupráci s Jánom Marônekom, vedúcim právneho oddelenia spoločnosti M2 Business, zaoberajúcej sa akvizíciami, zakladaním, predajom, rušením a správou obchodných spoločností

 Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc.

Ondrej je absolventom Münster University of Applied Sciences a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne. Doteraz rozbehol tri úspešné projekty. Dva z nich konzultačnú firmu v oblasti el. podpisov a stavebno - obchodnú firmu predal, aby sa mohol venovať M2B a.s.. Tu zodpovedá za celkovú orgranizáciu, spoluprácu s partnermi, obchod, marketing. Je ženatý, má 2 deti a žije v Bratislave. Je optimista milujúci pohyb. Jeho knižnicu tvoria knihy Briana Tracyho, Dale Carnegieho, Roberta Kiysakiho, Robina Sharmu, Richarda Bransona či Simona Sineka. 

Ďalšie články z kategórie Zakladanie spoločností

Ďalšie články z kategórie Zakladanie spoločností