Daňová licencia sa dá započítať v ďalších daňových priznaniach. Teória + príklad z praxe

17. Február 2016
Rady, tipy, úvahy

Úvodom trošku teórie a nižšie v článku je konkrétny návod a príklad ako využiť zápočet daňovej licencie v praxi. 

Čo je daňová licencia?

Pod pojmom daňová licencia treba rozumieť výšku minimálnej dane, ktorú zaplatíte za zdaňovacie obdobie bez ohľadu na to, či ste dosiahli zisk alebo stratu. Daňovú licenciu teda zaplatíte v podstate za to, že vôbec podnikáte, a to bez ohľadu na to, či ste v strate, či máte nulový zisk, malý zisk. Od povinnosti platiť daňovú licenciu nie je možné oslobodiť daňovníka ani v prípade platobnej neschopnosti. Výška daňovej licencie závisí od ročného obratu daňovníka a od skutočnosti, či daňovník je, alebo nie je platiteľom dane. Pre neplatiteľov DPH je výška daňovej licencie 480 EUR, pre platiteľov DPH s obratom do 500 000 EUR je výška daňovej licenei 960 EUR a pre platiteľov DPH s obratom nad 500 000 EUR je výška daňovej licencie 2880 EUR. 

Zápočet zaplatenej daňovej licencie 

Zápočet daňovej licencie je inštitút, ktorý umožňuje za určitých presne vymedzených podmienok zníženie dane v limitovanej výške. Aby mohlo prísť k zápočtu daňovej licencie musí byť splnené nasledovné:

  • Spoločnosť zaplatí v jednom roku daňovú licenciu z dôvodu, že je buď v strate alebo jej skutočná daň nedosahuje výšku minimálnej dane.
  • V aspoň v jednom z nasledujúcich troch rokov dosiahne zisk, na základe ktorého bude mať daň výrazne vyššiu, ako je výška daňovej licencie.

Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, spoločnosť môže v roku s lepšími výsledkami ponížiť svoju skutočnú daň (ktorá je vyššia ako minimálna daň), avšak s nasledujúcimi limitáciami:

  • Daň nikdy nie je možné znížiť pod úroveň minimálnej dane.
  • Maximálna suma, o ktorú je možné znižovať daň, je tvorená rozdielom medzi zaplatenou daňovou licenciou a prípadnou daňovou povinnosťou, ktorá však bola nižšia ako hodnota daňovej licencie.

Je dôležité upozorniť, že započítanie je možné len v nasledujúcich 3 zdaňovacích obdobiach, a len voči tej časti daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie za príslušné obdobie. Na účely zápočtu tak nebude možné započítať sumu neuplatnenej daňovej licencie z predchádzajúcich rokov a aktuálnu sumu daňovej licencie posunúť do ďalších rokov.

Ako funguje zápočet daňovej licencie?

Príklad nižšie predpokladá, že i keď ste v roku 2014 skončili v strate, uhradili ste výšku daňovej licencie vo výške 480 EUR. Teda daňovú licenciu si v nasledujúcich účtovných obdobiach môžete započítať v plnej výške. 

V prípade, že ako podnikateľ (neplatiteľ DPH, ročný obrat do 500.000,- EUR) za zdaňovacie obdobie 2015 vykážete daňovú povinnosť vo výške 800,- EUR., nie ste povinný platiť daňovú licenciu, ale platíte daň vo výške tejto sumy. Za zdaňovacie obdobie 2014 ste ale zaplatili licenciu vo výške 480,- EUR, ktorú si môžete započítať. Medzi daňovou povinnosťou a zaplatenou licenciou v predchádzajúcom roku, ktorú si môžete započítať vznikne rozdiel 320,- EUR, ktorý by predstavoval výšku daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie 2015. Daňovú povinnosť však nie je možné znížiť pod úroveň daňovej licencie, musíte teda zaplatiť daň v minimálnej výške daňovej licencie 480,- EUR. Preto sa z daňovej licencie nezapočíta celá suma 480,- EUR, ale len suma 320,- EUR, ktorá zníži daňovú povinnosť z 800,- EUR na výšku daňovej licencie, teda 480,- EUR. Za rok 2015 teda budete mať daňovú povinnosť 480,- EUR (daňová licencia). Do ďalších 2 rokov, kedy môžete ešte započítanie licencií uplatniť, sa tak prenáša suma vo výške 160,- EUR (z daňovej licencie za rok 2014 sme započítali sumu 320,- EUR, čiže 480,- EUR – 320,- EUR = 160,- EUR).

Za zdaňovacie obdobie 2016 následne vykážete daňovú povinnosť vo výške 1.000,- EUR, a teda nie ste povinný platiť daňovú licenciu. Postupujete rovnako ako za zdaňovacie obdobie 2015 a od daňovej povinnosti si odpočítate zostatok sumy z licencie, ktorá Vám zostala z predchádzajúceho roku, teda sumu 160,- EUR a za toto zdaňovacie obdobie v roku 2017 zaplatíte daň vo výške 840,- EUR.

Daňová licencia a preddavky na daň z príjmov právnickej osoby

Ak sú zaplatené preddavky na daň za príslušné zdaňovacie obdobie podľa § 42 zákona o dani z príjmov vyššie ako daň vypočítaná v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie a súčasne táto daň je:

  • vyššia ako daňová licencia, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňou po zápočte daňovej licencie sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti,
  • nižšia ako daňová licencia, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a minimálnou výškou dane sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti a súčasne kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou bude možné započítať.

Príklad na započítanie daňovej licencie, ak daňovník platil preddavky

Ako podnikateľ ste platiteľom DPH s obratom nižším ako 500.000,- EUR a platíte štvrťročné preddavky na daň vo výške 1.000,- EUR.

V roku 2014 ste zaplatili preddavky na daň z príjmov právnickej osoby 4.000,- EUR. V daňovom priznaní ste vypočítali daňovú povinnosť vo výške len 350,- EUR. Vzhľadom na to, že ste platiteľ DPH, ste povinný platiť daňovú licenciu vo výške 960,- EUR. Keďže zaplatené preddavky sú vyššie ako vypočítaná daň (4.000,- EUR > 350,- EUR) a taktiež je táto daň nižšia ako daňová licencia (350,- EUR < 960,- EUR), preddavky sa použijú na úhradu daňovej licencie (960,- EUR).

Kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňovou licenciou sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti Vám vráti. V tomto prípade ide o sumu 3.040,- EUR.

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a vypočítanou daňou (610,- EUR) bude možné započítať v rokoch 2015, 2016 a 2017.

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc.

Ondrej je absolventom Münster University of Applied Sciences a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne. Doteraz rozbehol tri úspešné projekty. Dva z nich konzultačnú firmu v oblasti el. podpisov a stavebno - obchodnú firmu predal, aby sa mohol venovať M2B a.s.. Tu zodpovedá za celkovú orgranizáciu, spoluprácu s partnermi, obchod, marketing. Je ženatý, má 2 deti a žije v Bratislave. Je optimista milujúci pohyb. Jeho knižnicu tvoria knihy Briana Tracyho, Dale Carnegieho, Roberta Kiysakiho, Robina Sharmu, Richarda Bransona či Simona Sineka. 

Ďalšie články z kategórie Rady, tipy, úvahy

Ďalšie články z kategórie Rady, tipy, úvahy