Dobrovoľná registrácia firmy k DPH. 2. časť seriálu

6. Október 2015
Registrácia firmy k DPH

Pripravili sme pre Vás seriál: Ako registrovať spoločnosť k DPH. Tento seriál  pozostáva z nasledujúcich článkov:

1. Entrée

2. Povinná registrácia k DPH - dnešný článok 

3. Zákonná registráca k DPH

4. Dobrovoľná registrácia k DPH 

5. Zábezpeka na DPH 

6. Lehoty a rozhodnutia vo veci registrácie k DPH

7. Súdna ochrana pred nezákonnou činnosťou správcu dane

8. Sumár rozhodnutí krajských súdov a NS SR vo veci registrácie k DPH

9. História vývoja a zmien ustanovevní týkajúcich sa registráce k DPH 

Dobrovoľná registrácia firmy k DPH. 2. časť seriálu ako registrovať firmu k DPH 

Čo to znamená ? Už z názvu vyplýva, že podnikateľ sa môže k DPH registrovať i dobrovoľne. Teda nemusí spĺňať osobitné kritéria ako je napríklad obrat, nemusí dôjsť k právnym skutočnostiam ako je napríklad prevod podniku. V súčasnosti sa na registráciu k DPH pozerá „väčšina“ vrátane štátu nasledovne: byť platiteľom DPH je „honorovaným statusom“, kedy tento status môže nadobudnúť podnikateľ vtedy, ak spĺňa isté kritéria (napr. obrat, prevod podniku). Ak ich podnikateľ nespĺňa, tak „len“ môže o tento „honorovaný status“ žiadať, avšak musí niečo na oplátku „dať, strpieť či obetovať“. Otázkou ostáva čo ? Ide najmä o tieto negatíva:

   1. Podnikateľ je v neistote

Podnikateľ nevie ako „dopadne“, nakoľko pri dobrovoľnej registrácii k DPH sa uplatňuje správna úvaha správcu dane o tom, či žiadateľ je zdaniteľnou osobou alebo nie. Inak povedané, žiadateľ musí „dostatočne“ preukázať, že vykonáva reálnu ekonomickú aktivitu. To, či to žiadateľ „dostatočne“ preukáže, závisí od úvahy správcu dane. Tá logicky stavia žiadateľa do neistoty, pričom „celá vec“ závisí od názoru toho či oného správcu dane. Ak by sme to porovnali s povinnou registráciou, tak pri nej sa nám táto úvaha o „dostatočnosti preukazovania otupuje“, nakoľko samotné dosiahnutie obratu cca 50 tis je zrejmým dôkazom toho, že žiadateľ vykonáva reálnu ekonomickú činnosť. Pri zákonnej registrácii k DPH by sa správna úvaha správcu dane vo vzťahu k posudzovaniu výkonu reálnej ekonomickej činnosti ani aplikovať nemala. Pri dobrovoľnej registrácii tak existuje najväčšie riziko, že registrácii nebude vyhovené, nakoľko sa „nedostatočne“ preukázala ekonomická aktivita, a teda žiadateľ nebude zo strany správcu dane posúdená ako zdaniteľná osoba.

Rada:

V zmysle judikatúry ESD sa za zdaniteľnú osobu považuje i osoba, ktorá len preukáže zámer a plán vykonávať ekonomickú aktivitu, a teda zdaniteľné obchody v blízkej budúcnosti.

 

2.  Podnikateľ skladá zábezpeku

Pri dobrovoľnej registrácii k DPH vyžaduje spravidla správca dane zloženie daňovej zábezpeky na obdobie 12 mesiacov, pričom jej výška sa môže pohybovať od 1000 eur až do 500 000 Eur. Konkrétna výška zábezpeky závisí od rizikovosti žiadateľa (napr. sa posudzuje „daňová“ minulosť štatutára žiadateľa). Správca dane logicky zábezpeku vyrubí až v druhom kroku, a teda až potom, čo v prvom kroku žiadateľ dostatočne preukázal, že je zdaniteľnou osobou.  Samozrejme, ak by žiadateľ nezaplatil zábezpeku na DPH, tak mu správca dane žiadosť zamietne. V tejto súvislosti je zaujímavá prax správcov daní, kedy vyrubená zábezpeka na PH je neodôvodnene vysoká. Rozhodnutie správcu dane o vyrubení zábezpeky musí byť riadne odôvodnené. Inak povedané, žiadateľovi musí z rozhodnutia jasne a zreteľne vyplývať, prečo jeho zábezpeka na DPH je vo výške x. Správca dane by mal v rozhodnutí uviesť konkrétne dôvody, ktoré determinovali výšku zábezpeky na DPH (napr. zábezpeka na DPH je vyššia, lebo konateľ v minulosti figuroval v spoločnosti y, ktorej dlh na DPH predstavoval x, tento dlh vznikol v čase jeho výkonu štatutárneho orgánu a doposiaľ nie je uhradený, čo logicky implikuje riziko nedoplatku na DPH aj vo vzťahu k spoločnosti, ktorá je žiadateľom).

Rada:

Žiadateľ sa môže takéto nedostatočne odôvodnené rozhodnutie správcu dane napadnúť žalobou na Krajskom súde, ktorý uskutoční prieskum rozhodnutia o vyrubení zábezpeky na DPH, a teda či správca dane postupoval v súlade so zákonom a svoje rozhodnutie o vyrubení zábezpeky na DPH aj riadne odôvodnil.

3. Podnikateľ dlhšie čaká

Správca dane, ak vyrubí zábezpeku, vydá osvedčenie k DPH do 60 dní odo dňa podania žiadosti. Žiadateľ teda čaká 2 mesiace na vydanie osvedčenia k DPH.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že získanie osvedčenia k DPH na základe dobrovoľnej registrácie k DPH je mimoriadne komplikované a zdĺhavé. Najväčšou „prekážkou“ k podnikaniu tak paradoxne nemusí byť založenie spoločnosti, ale jej registrácia k DPH.  

Chcete sa vyhnúť byrokracií spojenej s registráciou firmy k DPH ?  Vyberte si z našej ponuky firiem registrovaných k DPH, čistých a pripravených k okamžitému predaju. 

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Ďalšie články z kategórie Registrácia firmy k DPH

Ďalšie články z kategórie Registrácia firmy k DPH