Najdôležitejšie zmeny, ktoré nastanú pre podnikateľov v roku 2017

18. December 2016
Zakladanie spoločností

V roku 2017 nastane pre živnostníkov aj majiteľov obchodných spoločností mnoho významných zmien. V dnešnom článku si prejdeme tie najvýznamnejšie. 

Najdôležitejšie zmeny, ktoré čakajú živnostníkov v roku 2017

 • Zvýšenie nákladov na sociálne poistenie. Zvýši sa totiž vymeriavací základ z 4290 EUR na 6181 EUR.
 • Zruší sa maximálny strop pre vymeriavací základ pre prípad zdravotného poistenia
 • Zvýši sa horná hranica paušálnych výdavkov zo 40 na 60% príjmu, avšak maximálne sa môže ročne uviesť do výdavkov týmto titulom 20 tis Eur. 
 • Jednoduchšia možnosť bankrotu (účinnosť je od 01.03.2017)
 • Nutnosť transferovej dokumentácie v prípade obchodov so spriaznenými osobami už aj na území SR
 • Zavádza sa nový register partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon). Ak chce živnostník získať zákazku od obce, mesta, štátu či iného subjektu, napojeného na verejné zdroje, musí požiadať oprávnenú osobu (napr. advokát, audítor, banka..) o zápis do tzv. registra partnerov verejného sektora
 • Elektronizácia, a „možno“ aj jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie vymáhania pohľadávok

Najdôležitejšie zmeny pre majiteľov "eseročiek" a iných obchodných spoločností v roku 2017

 • Daň z príjmov právnických osôb sa zníži z 22% na 21%
 • Zavádza sa daň z dividendy na 7% z vyplateného zisku spoločníkovi za rok 2017 a ďalšie nasledujúce roky (táto daň zaťažuje aj podiel na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie spoločnosti, pričom základ pre jej určenie sa vypočíta ako rozdiel medzi obstaraním podielu v spoločnosti a samotnou zostatkovou hodnotou podielu na likvidačnom zostatku)
 • Zrušuje sa zdravotný odvod na zisk vyplatený spoločníkovi za rok 2017 a ďalšie nasledujúce roky
 • Sprísnenie podmienok „reštruktúry“, kedy sa vo všeobecnosti (okrem výnimiek) na jej povolenie vyžaduje aspoň 50% miera uspokojenia (účinnosť od 01.03.2017)
 • Nutnosť transferovej dokumentácie v prípade obchodov so spriaznenými osobami už aj na území SR
 • Zavádzať sa do praxe bude postupne trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (zákon je už účinný od 01.07.2016)
 • Ak založíte „eseročku, či inú spoločnosť v roku 2017, tak daňové licencie už neplatíte
 • Od 01.07.2017 sa doručuje do e- schránky. Listiny od štátu sa považujú za doručené uplynutím lehoty, hoc nedôjde k prebraniu zásielky, resp. vôbec k vedomosti firmy či jej vedenia o doručení.  
 • Zavádza sa povinnosť registrovať sa do registra partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon). Ak chce firma získať zákazku od obce, mesta, štátu či iného subjektu, napojeného na verejné zdroje, musí požiadať oprávnenú osobu (napr. advokát, audítor, banka..) o zápis do tzv. registra partnerov verejného sektora
 • Elektronizácia, a „možno“ aj jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie vymáhania pohľadávok

Budú sa rušiť eseročky a zakladať len živnosti? Aký trend očakávam 

Hoci „paušálne výdavky“ vyzerajú lákavo, tak ich výhody „prebije“ navýšenie odvodového zaťaženia. Založenie živnosti sa oplatí menším podnikateľom, ktorí majú ročný príjem cca do 20 tis Eur a nemajú veľké výdavky (napr. služby). Myslím si, že využívanie obchodných spoločností na podnikanie bude naďalej pretrvávať. Najväčšia výhoda kapitálových spoločnosti v podobe „NERUČENIA“ za záväzky spoločnosti osobným majetkom zostáva zachovaná. 

Obchodné spoločnosti založené v roku 2017 budú už zbavené „daňovo – licenčného bremena“. Aj z tohto dôvodu sa mnohí začínajúci podnikatelia uchýlia k podnikaniu formou obchodnej spoločnosti. „Prelievanie“ peňazí, a logicky tým aj optimalizácia daňového a odvodového základu sa skomplikuje povinnosťou tzv. transferovej dokumentácie. To povedie k eliminovaniu štruktúr a obchodných vzťahov v pozícii živnostník verzus jeho vlastná „eseročka“, či „eseročka“ jemu spriaznenej osoby. 

Živnostníci sa ľahšie „zbavia“ dlhov, „eseročky“ a obchodné spoločnosti to budú mať komplikovanejšie. Živnostníci sú fyzické osoby (musí byť splnený prvok znak zavinenia) a trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb sa na nich nevzťahuje. Podnikateľ v každej forme podnikania (živnostník, eseročka, atď.), ktorý bude dodávať tovary a služby verejnému sektoru sa bude musieť evidovať v novom registri partnerov verejného sektora. Všeobecne pre všetkých podnikateľov možno očakávať zlepšenie procesu vymáhania ich pohľadávok. 

Dopady noviel na jednotlivé formy podnikania a podnikateľov vôbec .. „bližšie“

„Všade“ sa píše a celkovo v médiach uvádza najmä o zmenách v daňovo - odvodovom zaťažení. Ja osobne vnímam veľké zmeny nielen v rovine ekonomiky, ale aj širších právnych súvislostiach. 

Osobný bankrot „pomôže“ aj živnostníkom

Pre „živnostníkov“ nastane veľká zmena najmä v spôsobe ako sa „zbaviť“ dlhov. Osobný bankrot sa vzťahuje na fyzické osoby, teda aj živnostníkov. Tým sa oddlžovanie fyzických osôb „pretavilo“ aj do podnikania. Ministerstvo spravodlivosti SR pristúpilo k zjednodušeniu bankrotu, kedy sa živnostník môže jednoduchšie a lacnejšie „zbaviť“ dlhov. Takúto možnosť bude viac menej môcť využiť len raz, aby nedošlo k „zneužívaniu“ systému. Mnohým živnostníkom umožní „reštartovať“ ich život, ako aj samotné podnikanie. Pri splnení podmienok sa naozaj „zbavia“ dlhov a nebudú „naháňaní“ exekúciami. Formy bankrotu budú v podobe speňaženia majetku alebo splátkového kalendára.

Reštrukturalizácia odradí špekulantov

V prípade obchodných spoločností bude naopak zložitejšie iniciovať reštrukturalizáciu, nakoľko vo všeobecnosti (okrem výnimiek) sa na jej povolenie bude vyžadovať aspoň 50% miera uspokojenia veriteľov. 

Prelievanie peňazí medzi „blízkymi“ osobami sa komplikuje 

Ak bude podnikateľ (živnosť či eseročka) vykonávať obchody so spriaznenými osobami musia byť vykonané za trhové ceny. „Kľúč a algoritmus“ k tomu čo je „trhové“, kedy sa to považuje za „trhové“, atď. by mala dať transferová dokumentácia. Tá platí už od minulosti na cezhraničné obchody. Od 01.01.2017 sa vzťahuje aj na obchody spriaznených osôb na území SR. De facto sa má týmto zabrániť „fiktívnemu“ prelievaniu príjmov medzi spriaznenými osobami. Ak teda bude živnostník fakturovať svojej eseročke, resp. eseročke svojho brata, tak obchod by mal byť zrealizovaný za „trhovo – konkurenčne“ porovnateľných  podmienok. V tejto súvislosti teda očakávať, že podnikatelia budú musieť investovať do prípravy transferovej dokumentácie.

„Eseročky“ a vôbec právnické osoby budú trestnoprávne stíhané

Pre „eseročky“ a vôbec obchodné spoločnosti, už vznikla (zákon účinný už od 01.07.2016) a postupne sa bude uplatňovať i v praxi, „nová“ trestnoprávna zodpovednosť. Základný rozdiel pri stíhaní FO a PO je v tom, že pri právnickej osobe sa nemusí preukazovať zavinenie (úmysel či nedbanlivosť ako nevyhnutný znak naplnenia trestného činu). Inak povedané, ak dôjde k neželanému následku, tak možno za konanie, ktoré ho spôsobilo, stíhať PO, hoc pri fyzickej osobe by to nebolo možné, nakoľko by sa jej nepreukázalo zavinenie.  

Samozrejme, aj k stíhaniu PO musia byť splnené podmienky:

A to tzv. pričitateľnosť konania FO právnickej osobe. To jednoducho znamená, že právnická osoba má z konania fyzickej osoby, ktoré koná v jej mene (napr. konateľ), resp. za ňu (splnomocnenec, prokurista, vedúci oddelenia, atď.), prospech. Ak takéto konanie bolo uskutočnené proti záujmu alebo na úkor PO, tak nemožno hovoriť o trestnoprávnej zodpovednosti právnickej osoby. 

Ďalšou podmienkou vyvodenia zodpovednosti voči PO je nepreukázanie „vyvinenia“. Inak povedané, firma sa môže „vyviniť“, ak preukáže že má vypracované vnútorné smernice kontroly a dohľadu vlastnej činnosti, ktoré aj reálne dodržuje a riadi sa nimi. Môže ísť o rôzne interné smernice, štatúty a firemné kódexy. 

V tejto súvislosti teda očakávať, že podnikatelia budú musieť investovať nielen do prípravy transferovej dokumentácie, ale aj do „internej compliance“ agendy. 

Daňové licencie sa rušia de facto už v roku 2017 

„Eseročky, a vôbec obchodné spoločnosti, ktoré vzniknú v roku 2017, už neplatia daňové licencie ! Tie majú byť zrušené síce až od roku 2018 ( posledný rok na ktorý sa budú vzťahovať je rok 2017), avšak v zmysle súčasnej právnej úpravy je rok vzniku spoločnosti oslobodený od platby daňovej licencie. Ak teda založíme „eseročku“, či inú obchodnú spoločnosť v 2017, tak už de facto daňovú licenciu neplatíme.

Tip: Odporúčam, aby podnikatelia aj z tohto dôvodu odložili zakladanie spoločnosti na začiatok roka 2017.

Nepreberaniu zásielok a „naťahovaniu lehôt odzvoní“ 

Od 01.07.2017 sa listiny od štátu budú doručovať  pre „eseročky“ a obchodné spoločnosti len do ich e-schránky. Aj listiny „do vlastných rúk“ sa budú považovať za doručené uplynutím 15 dní od ich odoslania. Nastane teda fikcia doručenia, hoc adresát o listine nemusí mať ani vedomosť. To prinesie isto výhodu aj v súdnych konaniach, nakoľko odzvoní „naťahovaniu“ lehôt a „získavania“ času. 

Ak chcete zákazku od štátu, mesta či iného verejného subjektu, musíte sa registrovať

Vznikne nový register, tzv. register partnerov verejného sektora. V podstate bude fungovať podobne ako obchodný register. Jeho agendu bude pre celé územie SR vykonávať Okresný súd v Žiline. Každý podnikateľ, ktorý bude chcieť dodávať pre verejný sektor a čerpať tak verejné zdroje, bude musieť požiadať oprávnenú osobu (napr. advokát, audítor, banka,..) o zápis do tohto registra. V registri sa zapisuje najmä konečný užívateľ výhod. Inak povedané, je to tá „koncová fyzická osoba“, ktorá má z obchodu s verejným subjektom prospech. Účelom je teda odhalenie tých, ktorí stoja za dodávateľskými firmami verejného sektora. Logicky aj eliminovanie „kšeftovania“ verejných subjektov so spriaznenými „podnikavými“ osobami. Náklady podnikateľov pre zápis do registra partnerov verejného sektora zrejme nebudú malé, nakoľko oprávnené osoby ponesú za svoje zápisy veľkú hmotnú zodpovednosť a budú tak aj pod tlakom neustáleho preverovania osoby konečného užívateľa výhod. 

Elektronizácia, a „možno“ aj jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie vymáhania pohľadávok

Po novom bude inak prebiehať exekúcia. Podstatné pre podnikateľov je však najmä zníženie nákladov na vedenie exekúcie, kde odmena exekútora bude určená paušálne. Za veľký prínos považujem zavedenie elektronických platobných rozkazov. Okrem výhody online práce a absencie pošty vidím prínos v krátení súdneho poplatku na polovicu. Inak povedané, ak chcem zažalovať svoju pohľadávku, tak musím požiadať o vydanie platobného rozkazu a zaplatiť 6% z istiny titulom súdneho poplatku. Ak však tak urobím elektronicky, tak súdny poplatok je len 3%. Samozrejme, k tomu treba aj dodať, že ak dôjde k aktivite dlžníka a zrušeniu elektronického platobného rozkazu, tak sa konanie prekvalifikuje na „štandardné“ konanie pred súdom a veriteľ bude musieť doplatiť zvyšné 3%. Veľa konaní však končí na úrovni platobných rozkazov, tak naozaj možno očakávať zníženie nákladov na vymáhanie pohľadov. Predmetný režim funguje úspešne už dlhšiu dobu v CZ, tak verme, že jeho „odkukanie“ prinesie „ovocie“ i nám. Rýchlosť by mali zabezpečiť už spomínané e-schránky, tak dúfajme, že sa aj oblasť vymáhania pohľadávok posunie o kúsok vpred. Tomu „nahráva“ aj sprísnenie povolenia reštrukturalizácie. 

Aj keď hlavná príčina nevymožiteľnosti pohľadávok v podobe kontraktácie prevádzkových projektových firiem bez majetku a bez ručenia ich majiteľmi, či ich vedením ostáva nedotknutá.....

„Moja rada na záver..“

Ak sa rozhodujete podnikať, resp. už podnikáte a „otvárate“ nový projekt, tak sa na voľbu formy podnikania (živnosť, „eseročka“, iná obchodná spoločnosť, družstvo, atď.) „nepozerajte len cez dane a odvody“ a zvážte aj iné faktory „podnikateľského právneho rámca“. Tie môžu byť v konečnom dôsledku v mnohých prípadoch oveľa väčším benefitom pre vaše podnikanie ako úspora na dani či odvode...

Tento článok bol neskôr v doplenenej verzií rozšírenej o rozhovor publikovaný i v tlačených Hospodárskych novinách 28.12.2016

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Ďalšie články z kategórie Zakladanie spoločností

Ďalšie články z kategórie Zakladanie spoločností