Nová nezdaniteľná časť základu dane od 1.1.2014

8. November 2013
Dane, účtovníctvo, odvody

Novelou Zákona o dani z príjmov sa od 1.1.2014 zavádza nová nezdaniteľná časť základu dane do výšky 180 € ročne, ktorá sa bude uplatňovať  až po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j.  kalendárneho roka. Podľa § 11 ods. 11 ZDP bude možné odpočítať príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie od základu dane vo výške, v akej boli preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období, najviac však do výšky 180 € za rok.

Pre uplatnenie musia byť splnené nasledovné podmienky:

-          Príspevky na DDS zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu

-          Daňovník nemá uzatvorenú inú zmluvu podľa osobitného predpisu, teda zákona o DDS, ktorá nespĺňa podmienky vyššie uvedené

Zároveň treba uviesť, že ak by bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber, je povinný zvýšiť základ dane do 3 zdaňovacích období od skončenia obdobia, kedy si základ dane zníži.

M. P.

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc., konateľ M2 Business s.r.o.