Obmedzenie platieb v hotovosti od 1.1.2013

8. Apríl 2013
Zakladanie spoločností

Od 01.01. 2013 vstúpil do účinnosti zákon o obmedzení platieb v hotovosti. Zákon zakazuje platbu v hotovosti nad 5000,- €, ak sa uskutočňuje platba medzi podnikateľmi navzájom, resp. medzi podnikateľom a fyzickou osobou. Zákon zakazuje platbu v hotovosti nad 15000,- €, ak sa uskutočňuje platba medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi navzájom. Samozrejme v zákone je presný výpočet výnimiek, kedy je možné predmetné limity prekročiť ( napríklad notárska úschova ). Zákon sa vzťahuje aj na prípady, kedy sa hotovosť odovzdáva alebo prijíma v zahraničí vo väzbe na plnenie uskutočnené na území Slovenskej republiky. Sankcie za porušenie tohto zákona udeľuje vo forme pokuty daňový alebo colný úrad až do výšky 150000,- €.

Aký má dopad obmedzenie platieb v hotovosti na podnikateľské prostredie ?

Situácia A vyplývajúca zo obchodno-záväzkového vzťahu – dodanie tovaru, služieb, prác, čohokoľvek:

Obchodná spoločnosť X má dodať montáž hliníkových okien v celkovej hodnote zákazky 6000,- €. Za týmto účelom sa jej uhradila záloha vo výške 50% zákazky, teda vo výške 3000,- € v hotovosti z pokladne. Po odovzdaní okien dodávateľ vystaví faktúru na zvyšných 3000,- €. Faktúra sa uhradí bezhotovostne cez podnikateľský účet. Postupovalo sa v zmysle zákona a dodržali sa obmedzenia, ktoré platia pri platbách v hotovosti ?

Žiaľ, predmetný zákon sa nedodržal a daňový úrad (colný úrad)  môže účastníkov postihnúť pokutou až do výšky 150000,- €. Podľa zákona akákoľvek platba (rozumej celkové plnenie vyplývajúce z právneho vzťahu) prevyšujúca 5000,- €, musí byť vykonaná v celom rozsahu bezhotovostne.  Nesprávny by bol teda postup, ak by sa trvalo na tom, že do 5000,- € vrátane sa môže vykonať platba „cash“ a až zvyšok prevyšujúci 5000,- € sa môže hradiť „cez účet“ ( vyššie uvedený prípad s dodaním okien ).

Zákon umožňuje postihnúť osobu, ktorá hotovosť odovzdáva, ako aj osobu, ktorá hotovosť prijíma. Pri právnických osobách je sankcia do 150000,- €, pri fyzických osobách nepodnikateľoch je sankcia do výšky 10000,- €. Ak by bol objednávateľom okien Jano z dedinky na Myjavských kopaniciach, ktorý jednoducho nedokáže mať prehľad o všetkých zákonných obmedzeniach a chce na svojej chalúpke vymeniť okná, tak mu môže vzniknúť problém. Jano je správny hospodár, a teda keďže sú Myjavské kopanice „kúsok“ od hranice s Moravou, kde chodí z dôvodu nižších cien nakupovať potraviny, tak sa popýta na ceny za okná aj „u susedov“. Jeho dodávateľom sa stane korektná obchodná spoločnosť s dlhou históriou v oblasti dodávky a montáže okien, ktorá mu dodá okná s montážou za 6000,- €. Pri ďalšej návšteve potravín „za hranicami“ vyplatí Jano u dodávateľa v Čechách zálohu vo výške 3000,- € v hotovosti. Jano pracuje na družstve, verí tomu, čo je hmatateľné, jednoducho nemá vzťah k virtuálnym peniazom. Aj výplatu si vždy vyberie z banky v hotovosti, aby mal istotu, že peniaze má naozaj v rukách. Dodávateľ okien z Čiech samozrejme všetko zdokladuje, zaeviduje v účtovníctve, nezaoberajúc sa ďalšími podmienkami, všetko je v poriadku, nakoľko takýchto prípadov mal už stovky. Všetko prebehne tak ako má, Jano má okná a doplatí zvyšných 3000,- €, a dodávateľ zasa peniaze = obojstranná spokojnosť. Až na to, že boli splnené podmienky na porušenie zákona, a teda došlo k odovzdaniu hotovosti (aj keď len 3000,- €), odovzdávajúcim bol slovenský subjekt, bez ohľadu na to, že mal postavenie spotrebiteľa, je jedno, že došlo k odovzdaniu hotovosti v cudzine, nakoľko plnenie (montáž okien) bolo uskutočnené na území SR. Zákon umožňuje postihnúť obe strany. Janova obrana proti pokute bude narážať na „štít slovenského pravidla, že neznalosť práva neospravedlňuje“, a teda z výhodnej kúpy sa stane nočná mora. „Ostane to“ na Janovi, nakoľko vymáhanie pokuty cez hranice od českej firmy je komplikované. Nezaoberajme sa už právnou otázkou, či môže slovenský štát sankcionovať českú spoločnosť, za prijatie v hotovosti v CZ, rešpektujúc české právo. Možno to ale dopadne dobre, a nik nezistí, že bol porušený zákon... Naše právo chráni spotrebiteľa, čo je fajn, lebo je predsa len „slabšou“ stranou, na druhej strane mu však takýto zákon môže aj veľmi sťažiť život, pričom nič netušiaci spotrebiteľ môže byť veľmi nemilo prekvapený.

Situácia B vyplývajúca z práva obchodných spoločností – založenie spoločnosti:

Traja spoločníci fyzické osoby si chcú založiť „eseročku“. Každý chce mať rovnaký podiel vo výške 1/3. Keďže peňažné vyjadrenie vkladov by malo byť zaokrúhlene na celé eurá (výnimka platila iba prevode koruny na euro) a minimálna výška základného imania je 5000,- €, tak sa dohodnú na výške základného imania vo výške 6000,- €. Každý z nich teda prevezme záväzok vložiť do spoločnosti 2000,- €. Správca vkladu vložil peniaze vo výške základného imania do pokladne. Postupoval  v zmysle zákona a dodržal obmedzenia, ktoré platia pri platbách v hotovosti ?

Žiaľ vyššie uvedený postup nie je správny. Správca vkladu, ktorým je jeden zo spoločníkov môže od spoločníkov prevziať peniaze v hotovosti (v predmetnom prípade prevezme 4000,- €, ale môže prevziať až do výšky 15000,- €, nakoľko tento právny vzťah je medzi fyzickými osobami). Na druhej strane však správca vkladu musí peniaze odovzdať vzniknutej spoločnosti na účet, nakoľko v tomto prípade ide vzťah medzi fyzickou osobou a spoločnosťou (v predmetnom prípade ide o odovzdanie/prevzatie peňazí vo výške 6000,- €, teda presahuje sa limit 5000,- €).V prípade, ak by daňový úrad pri daňovej kontrole uskutočnenej napríklad za 3 roky od vzniku spoločnosti, zistil predmetné porušenie zákona, musí (v zákone nie je oprávnenie, ale povinnosť) uložiť pokutu až do výšky 150000,- €.

Situácia C vyplývajúca z práva obchodných spoločností –zvýšenie základného imania spoločnosti:

Podnikateľ chce prostredníctvom svojej spoločnosti požiadať banku o podnikateľský úver. Vzhľadom k tomu, že bolo v súvahe uvedené nízke vlastné imanie, tak mu bankový „corporate“ konzultant poradí navýšenie základného imania, čím logicky navýši aj vlastné imanie. Podnikateľ prevezme záväzok na splatenie nového vkladu do spoločnosti (o ktorý sa na navýši pôvodný vklad). Vklad vo výške 10000,- € splatí do pokladne, vydá o tom potvrdenie, na základe čoho obchodný súd zapíše do obchodného registra navýšenie základného imania.  Taktiež v súvahe bude zachytené už aj vyššie vlastné imanie. Bol tento postup správny ?

Vzhľadom k tomu, že ide o právny vzťah fyzická osoba verzus právnická osoba, tak platí limit 5000,- €. V predmetnom prípade teda nemožno tento postup považovať za správny. Podnikateľovi možno odporučiť navýšenie základného imania aj prostredníctvom nepeňažného vkladu.

RADA NA ZÁVER:

Podľa prechodných ustanovená zákona však možno hotovostnú platbu v akejkoľvek výške (neplatia limity) uhradiť do konca marca 2013 za predpokladu, že účastníci právneho vzťahu si hotovostnú platbu medzi sebou dohodli do 31.12.2012.

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Ďalšie články z kategórie Zakladanie spoločností

Ďalšie články z kategórie Zakladanie spoločností