Oprávnená osoba na zápis do Registra partnerov verejného sektora - 4. článok

22. Február 2017
Register partnerov verejného sektora

V článkoch, ktoré sa venujú protischránkovému zákone sme sa dostali už k štvrtej časti. Predchádzali mu články: 

Protischránkový zákon - čo mu predchádzalo, čo rieši a koho sa týka 
Partner verejného sektora - kto to je, aké má povinnosti a čo mu hrozí ak si ich nesplní 
Register partnerov verejného sektora RPVS - kto ho zriadil, čo sa do neho zapisuje, a kto má oprávnenie urobiť do neho zápis

 

V každom z predchádzajúcich článkov sme uvádzali oprávnenú osobu, ako jedinú osobu, ktorá má oprávnenie na verifikáciu a zápis do registra. Kto je to tá oprávnená osoba, akým spôsobom a kedy robí verifikáciu, aké má povinnosti, zodpovednosť a aké jej hrozia z výkonu tejto funkcie sankcie  sa dočítate v dnešnom článku

Ktoré subjekty sú oprávnenou osobou 

Oprávnenou osobou je subjekt, ktorý jediný je oprávnený na zápis partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Subjektmi, ktoré majú toto oprávnenie sú odborníci, u ktorých je najvyšší predpoklad "rozpletenia" vlastníckej štruktúry a určenia konečného užívateľa výhod. V zmysle zákona sú oprávnenými osobami advokát, auditor, daňový poradca, banka a notár. Naša spoločnosť spolupracuje práve s odborníkmi, ktorí sa na zápisy do registrov špecializujú a vieme vám odporučiť najvhodnejšieho pre vaše potreby. 

Aké úkony vykonáva oprávnená osoba

 • Verifikuje konečného užívateľa výhod 
 • Pripravuje verifikačný dokument 
 • Podáva návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora elektronicky
 • Pravidelne sleduje registre za účelom identifikovania zmien v PVS 
 • Realizuje pravidelné oznamy registrujúcemu súdu, ktorý spravuje zoznam PVS zapísaných v registri partnerov verejného sektora

Kedy je potrebné identifikovať konečného užívateľa výhod 

 • Pri zápise oprávnenej osoby do registra, ak predtým vykonával funkciu oprávnenej osoby iný subjekt
 • V súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod
 • Pri prvom zápise do registra 
 • K 31. decembru kalendárneho roka, 
 • V súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
 • V súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1.000.000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy. 

Povinnosti oprávnenej osoby 

 • Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou
 • Zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 
 • Oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora. Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie. 
 • Musí komunikovať s okresným súdom v Žiline elektronicky a pred podaním ich autorizovať
 • Je povinná vo všetkých dokumentoch uvádzať pravdivé údaje a ak sa návrh týka konečného užívateľa výhod podložiť ich verifikačným dokumentom 
 • Ak sa dozvie o zmene údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri je povinná o tom bezodkladne informovať PVS 
 • Ak dôjde k zmene údajov konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný o tom bezodkladne informovať oprávnenú osobu a tá musí oznámiť túto zmenu okresnému súdu v Žiline do 60 dní, od kedy k zmene došlo a priložiť k návrhu verifikačný dokument 

Oprávnená osoba sa môže z registra vymazať

Zákon umožňuje, aby sa zapísaná oprávnená osoba nechala vymazať z registra (napr. z dôvodu ukončenia spolupráce s partnerom verejného sektora). V tomto prípade návrh na výmaz podáva oprávnená osoba. Registrujúci orgán o tejto skutočnosti informuje partnera verejného sektora, ktorý má 30 dní na zabezpečenie zápisu novej oprávnenej osoby a nové overenie identifikácie konečného užívateľa výhod. Nesplnenie povinnosti dodatočného zápisu oprávnenej osoby zakladá oprávnenia verejného sektora podľa § 15 zákona. 

Zodpovednosť oprávnenej osoby a sankcie spojené s touto funkciou 

 • Oprávnená osoba ručí za úhradu sankcie udelenej štatutárnemu orgánu PVS do výšky 100 000 Eur
 • Oprávnená osoba zodpovedá za pravdivosť údajov zapísaných v RPVS 

Ako prebieha zápis firmy do RPVS 

1.    Prejavíte záujem o službu zápisu do RPVS telefonicky na tel. čísle 02/21 029 987, emailom, resp. prostredníctvom formulára nižšie.

2.    Konzultácia - telefonicky, emailom, osobne. Zodpovieme všetky vaše otázky spojené s registráciou do RPVS a dohodneme sa na podmienkach spolupráce

3.    Odovzdanie podkladov z Vašej strany - Vyžiadame si podklady potrebné k príprave verifikácie oprávnenou osobou

4.    Samotná verifikácia oprávnenou osobou – zabezpečíme Vám advokáta, ktorý sa s Vami osobne stretne a uskutoční verifikáciu. Ďalej sa už o zápis do registra RPVS nestaráte. 

5.    Oprávnená osoba (spolupracujúci advokát) vykoná zápis do RPVS

6.    Pravidelná komunikácia a verifikácie – v spolupráci s oprávnenou osobou (advokátom) sledujeme registre, pravidelne spolu komunikujeme a minimálne 2x ročne sa osobne stretneme s oprávnenou osobou (advokátom) za účelom ďalšej verifikácie. 

Poplatok za zápis firmy do registra partnerov verejného sektora

Výška poplatku závisí od viacerých okolností a to najmä od vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a kto je konečným užívateľom výhod. 

V jednoduchších prípadoch, kedy je jediným konečným užívateľom výhod jediný slovenský spoločník je cena za zápis do registra v rozmedzí 400 - 600 eur

Kontaktujte nás na tel. čísle: 0221 029 987 a radi vám pripravíme cenovú ponuku, ktorá zohľadní vašu konkrétnu situáciu.  

Seriál - protischránkový zákon 

Práve ste dočítali článok zo seriálu Zákon o partneroch verejného sektora, ktorý je familiárne nazývaný aj protischránkový zákon, v ktorom publikujeme tieto články

 1. Protischránkový zákon - čo mu predchádzalo, čo rieši a koho sa týka 
 2. Partner verejného sektora - kto to je, aké má povinnosti a čo mu hrozí ak si ich nesplní 
 3. Register partnerov verejného sektora RPVS- všetky informácie o tomto registri - kedy vznikol, kto ho spravuje, komu je určený a čo sa do neho zapisuje 
 4. Oprávnená osoba na zápis PVS do RPVS - Kto je oprávnenou osobou v zmysle "protischránkového zákona" - aké má povinnosti a aké jej hrozia sankcie - dnešný článok
 5. Konečný užívateľ výhod KUV- Kto je konečným užívateľom výhod v zmysle "protischránkového zákona", kto ho určuje a aké údaje sa o ňom zapisujú do RPVS 
 6. Povinnosti a sankcie plynúce z protischránkového zákona: Partner verejného sektora, Oprávená osoba, Konečný užívateľ výhod a zástupcovia verejného sektoru 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc., konateľ M2 Business s.r.o.