Partner verejného sektora PVS - kto ním je, aké má povinnosti a do kedy ich musí splniť 2. článok

8. Február 2017
Register partnerov verejného sektora

Koho považujeme za Partnera verejného sektora - PVS 

Partnerom verejného sektora v zmysle "protischránkového zákona"  je PVS subjekt (firma alebo právnická osoba) ktorý:

1. Prijíma finančné prostriedky z verejných zdrojov

Konkrétne je PVS prijímateľom finančných prostriedkov (i) zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, (ii) od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, (iii) od zdravotnej poisťovne alebo (iv) prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc, 

2. Prijíma majetok alebo práva z verejného sektora 

Konkrétne je PVS prijímateľom plnenia, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne, 

3.Uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa zákona o VO


4.Je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti


5.Ktorý sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu

V súčasnosti ide o zdravotné poisťovne, držiteľov banského oprávnenia, zhotoviteľ geologických prác, osoba poverená správcom výberu mýta, osoba poverená správcom výberu úhrady diaľničnej známky

6. Ktorému boli postúpené pohľadávky

Na PVS boli konkrétne postúpené pohľadávky alebo inak nadobudol pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom, 

7. Subdodávateľ PVS

Za PVS sa považuje aj subjekt, ktorý priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou podľa písmena d), t.j. subdodávateľ. 

Finančný limit pre splnenie statusu Partner verejného sektora

Dôležitým prístupom v protischránkovom zákone je de minimis prístup. Teda status partnera verejného sektora PVS resp. povinnosť registrovať sa do registra partnerov verejného sektorá RPVS majú len tie subjekty, ktoré čerpajú verejné zdroje v jednorázových sumách 100 000 Eur a viac, resp. 250 000 Eur a viac v kalendárnom roku pri opakovaných plneniach. Ak čerpáte verejné zdroje v nižších sumách, nevzťahujú sa na vás povinnosti PVS.  

Status PVS a povinnosti registrácie do RPVS majú však aj subjekty, ktoré kupujú majetok z verejného sektora nad 100 000 Eur (napr. Mesto predáva pozemky, či budovu). Dokonca stačí ak sa nadobúdajú len práva a nie samotné vlastníctvo (napr. ak verejný sektor prenajíma majetok v súčte nájomného nad 100 000 tis Eur za rok).

Tip pre Vás: Ak čerpáte alebo chcete čerpať verejné zdroje v sumách nad 100 000 eur a nie ste si istý či spĺňate status PVS a máte s týmto statusom spojené povinnosti dohodnite si konzultáciu na tel. čísle 0221 029 987 a na osobnom strenutí sa porozprávame o vašich povinnostiach a možnostiach resp. o všetkom čo potrebujete vedieť. Viac o službách spojených s RPVS sa dočítate na tejto stránke

Lehoty na zápis PVS do registra partnerov verejného sektora 

1. Ak chcete začať čerpať verejného zdroje 

Je potrebné aby ste vašu firmu ako PVS zapísali do registra pred podpisom zmluvy. Budete tak mať istotu, že štát bude plniť svoje záväzky. Zároveň aj zástupcovia štátu majú povinnosť a zodpovednosť za podpis zmlúv len s partnermi verejného sektora, ktorí sú v registri zapísaní. Je teda vo vašom najvyššom záujme aby ste si čím skôr našli oprávnenú osobu, ktorá bude ochotná vašu firmu verifikovať a zapísať do registra. V prípade záujmu môžete využiť službu: Zápis firmy do RPVS 

2. Ak už verejné zdroje čerpáte 

Aj keď zákon o partneroch verejného sektora  - “protischránkový zákon” je účinný od 1.2.2017 zákonodárca pre už existujúcich partnerov a zmluvy podpísané pred 1.2.2017 ustanovil  6- mesačné prechodné obdobie.Vy ako partner verejného sektora musíte v tomto prechodnom období, ktoré končí 31.7.2017 prejsť procesom verifikácie, nájsť si oprávnenú osobu, spísať verifikačný dokument a zapísať sa do RPVS. O celom procese ako zápis do registra prebieha píšeme tu resp. vás radi informujeme na osobnej konzultácií.  

Povinnosti partnera verejného sektora ak chce čerpať peniaze z verejných zdrojov

Ak ako partner verejného sektora chcete začať čerpať alebo aj naďalej mať prístup k verejným zdrojom musíte byť v prvom rade zapísaný v registri partnerov verejného sektora - RPVS. Ide o novovzniknutý register, ktorý postupne prebral funkcionalitu registra ÚVO a spravuje ho okresný súd v Žiline. RPVS sa od iných registrov a zoznamov vzhľadom k titulu jeho zriadenia - určenia kam putujú verejné zdroje líši tým, že zápisu do tohto registra predchádza verifikačný proces, ktorý môže urobiť len kompetentná a zákonom na to oprávnená osoba. Oprávnenými osobami v zmysle protischránkového zákona sú len advokát, banka, auditor, daňový poradca alebo notár. Oprávnená osoba okrem samotnej verifikácie a určenia konečného užívateľa výhod vykoná i elektronický zápis PVS do RPVS. Aktuálny zoznam PVS si môžete pozrieť na tejto adrese: https://rpvs.gov.sk/rpvs/

Teda na zápis do registra, ktorý je podmienkou toho aby ste mohli čerpať peniaze z verejných zdrojov musíte využiť služby niektorého zo špecialistov uvedených vyššie. Nakoľko so zápisom vašej firmy do RPVS bude mať oprávnená osoba významné povinnosti a zodpovednosti, pravdepodobne túto službu bude poskytovať len niekoľko oprávnených osôb, ktoré sa dlhodobo venujú registračnému právu. Viac o zodpovednosti oprávnenej osoby píšeme v článku: Oprávnená osoba v zmysle protischránkového zákona - jej práva, zodpovednosť a sankcie súvisiace s touto funkciou. 

Povinnosti PVS vo vzťahu k oprávnenej osobe 

Ako sme uviedli vyššie - oprávnenej osobe budeme venovať celý článok, v dnešnom vám len predstavíme vaše základné povinnosti voči oprávnenej osobe, bez ktorej zápis do RPVS neviete urobiť - čo v preklade znamená STOP verejným zdrojom 

Povinnosti PVS voči oprávnenej osobe sú nasledovné 

1. Súčinnosť PVS s oprávnenou osobou  

 Vy ako partner verejného sektora ste povinný poskytnúť oprávnenej osobe súčinnosť pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod. Ak tak neurobíte, oprávnená osoba môže ukončiť s vami spoluprácu a nechať sa z registra vymazať. Ak dôjde k výmazu oprávnenej osoby na jej návrh, ste povinný zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby najneskôr do 30 dní od výmazu vrátane overenia identifikácie konečného užívateľa výhod. 

2. Povinnosť bezodkladne informovať oprávnenú osobu o zmenách

Ak dôjde k zmene konečného užívateľa výhod, vy ako partner verejného sektora ste povinný bezodkladne o tom  informovať vašu oprávnenú osobu, ktorá má povinnosť so oznámiť túto zmenu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument. 

3. Spoluzodpovednosť za správnosť zapísaných údajov v RPVS

Za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri.  Porušenie tejto povinnosti môže viesť k uloženiu pokuty, výmazu z registra, diskvalifikácii štatutárnych orgánov, prípadne aj k vzniku trestnej zodpovednosti. 

4. Hodnoverné preukazovanie pravdivosti a úplnosti údajov o KUV

PVS je povinný v konaní podľa § 12 hodnoverne preukázať, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé a úplné. Neunesenie dôkazného bremena môže viesť k výmazu PVS z registra. 

Cena za zápis do registra partnerov verejného sektora

Ak aj vy ste partnerom verejného sektora a potrebujete si splniť vyššie uvedené povinnosti obráťte sa na nás. Služby zápisu do RPVS s verifikáciou prostredníctvom nami overených oprávnených osôb vám vieme zabezpečiť. 

Výška poplatku závisí od viacerých okolností a to najmä od vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora a kto je konečným užívateľom výhod. 

V jednoduchších prípadoch, kedy je jediným konečným užívateľom výhod jediný slovenský spoločník je cena za zápis do registra v rozmedzí 400 - 600 eur

Ak máte záujem o viac informácií zavolajte nám na tel. číslo: 0221 029 987 a dohodnime si osobnú konzultáciu. Prípadne sa viac o ponuke dočítate na stránke Protischránkový zákon - registrácia do RPVS, resp. si prečítajte ďaľšie články z tohto seriálu. 

 

 

Dnešný článok patrí do série článok o Zákone o partneroch verejného sektora, ktorý je familiárne nazývaný aj protischránkový zákon, v ktorom budú postupne publikované tieto články:

  1. Protischránkový zákon - čo mu predchádzalo, čo rieši a koho sa týka 
  2. Partner verejného sektora - kto to je, aké má povinnosti a čo mu hrozí ak si ich nesplní - dnešný článok 
  3. Register partnerov verejného sektora RPVS- všetky informácie o tomto registri - kedy vznikol, kto ho spravuje, komu je určený a čo sa do neho zapisuje 
  4. Oprávnená osoba na zápis PVS do RPVS - Kto je oprávnenou osobou v zmysle "protischránkového zákona" - aké má povinnosti a aké jej hrozia sankcie 
  5. Konečný užívateľ výhod KUV- Kto je konečným užívateľom výhod v zmysle "protischránkového zákona", kto ho určuje a aké údaje sa o ňom zapisujú do RPVS 
  6. Povinnosti a sankcie plynúce z protischránkového zákona: Partner verejného sektora, Oprávená osoba, Konečný užívateľ výhod a zástupcovia verejného sektoru 


Ing. Ondrej Mizerák M. Sc., konateľ M2 Business s.r.o.