Postup ako registrovať ochrannú známku v 7 krokoch

2. Január 2017
Rady, tipy, úvahy

Tento článok je pokračovaním článku: Čo je to ochrannej známka a prečo si ju registrovať, v ktorom sme sa zaoberali vymedzením pojmu ochranné známky, jej druhmi, praktickými príkladmi z praxe, ako aj vhodnými odporúčaniami ohľadom preventívneho významu registrácie ochrannej známky a pozitívneho vplyvu takej registrácie na ďalšie podnikateľské aktivity. Registráciu ochrannej známky preto odporúčame každému podnikateľovi, ktorý to myslí s budovaním a ochranou svojej značky vážne. V ďalšom texte sa dozviete presný návod ako registrovať ochrannú známku na ÚPV SR - Úrade priemyselného vlastníctva SR. 

Ako prebieha registrácia ochrannej známky: 

1. Úvodná konzultácia s odborníkom o možnostiach využitia ochrannej známky

Vo všeobecnosti platí, že nie každé označenie je vhodné pre registráciu ochrannej známky. Úrad priemyselného vlastníctva SR zamietne zápis označenia do registra, ak nespĺňa pojmové vymedzenie ochrannej známky alebo sú tu dané dôvody zápisnej výluky, ako napríklad nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, existencia generického charakteru označenia (všeobecné označenie už zaužívané v obchodnom styku), rozpornosť s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, a podobne. Taktiež je nutné vopred prediskutovať správnosť zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka (zatriedenie podľa Niceskej dohody). Aby záujemca o registráciu vylúčil prípadné komplikácie počas tohto procesu, mal by svoj zámer prediskutovať s odborníkmi v tejto oblasti. 

Tip: Nechajte registráciu ochrannej známky na odborníkov. Využite službu registrácia ochrannej známky na kľúč za 487,- EUR a venujte sa svojmu podnikaniu namiesto behania po úradoch,vypĺňania tlačív, sledovania lehôt, konzultovania detailov a štúdia zákonov a predpisov.  

2. Podanie prihlášky za účelom registrácie ochrannej známky

Ak sme si istí tým, že navrhovaná ochranná známka je vhodná pre registráciu, tak pristúpime k podaniu prihlášky adresovanej Úradu priemyselného vlastníctva SR. Prihláška alebo aj žiadosť o zápis ochrannej známky do registra sa podáva osobne, poštou alebo elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. Podaním žiadosti o zápis ochrannej známky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti a začína osobitné správne konanie o zápise ochrannej známky. Celý proces trvá zhruba 7  mesiacov, no v prípade komplikácií v podobe podania námietok treťou osobou sa môže tento proces predĺžiť aj o viac ako 12 mesiacov.

Prihláška musí byť podaná na osobitnom tlačive žiadosti o zápis ochrannej známky do registra a musí obsahovať tieto údaje:

- identifikačné údaje prihlasovateľa v rozsahu obchodné meno, sídlo a kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo),

- identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený,

- znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia; v prípade trojrozmerného označenia tiež jeho plošné vyobrazenie,

- zoznam tovarov a služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka (zatriedenie podľa Niceskej dohody),

- podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

S prihláškou je nutné zaplatiť aj správny poplatok v sume 166,- EUR, pričom poplatok zahŕňa zápis len do troch tried tovarov alebo služieb. V prípade, že sa navrhuje ochranná známka zapísať pre viac ako tri triedy tovarov a služieb, tak správny poplatok za každú ďalšiu triedu tovarov a služieb predstavuje sumu 17,- EUR. Ak sa prihláška podá elektronickými prostriedkami, tak jeho výška sa znižuje o 50 %, najviac však o 70,- EUR. 

3. Formálny prieskum prihlášky

Po zaplatení správneho poplatku alebo odstránení nedostatkov prihlášky nasleduje formálny prieskum prihlášky. Obsahom tohto prieskumu je posúdiť, či žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky obsahuje všetky náležitosti, ako aj posúdenie správnosti zatriedenia prihlásených tovarov a služieb podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb. V prípade existencie formálnych nedostatkov vyzve úrad prihlasovateľa, aby tieto nedostatky odstránil.

4. Vecný prieskum prihlášky

V prípade, že formálny prieskum prihlášky neodhalí žiadne nedostatky, tak nasleduje vecný prieskum prihlášky. Vecný prieskum znamená, že úrad posúdi, či prihlásené označenie spĺňa podmienky na zápis (napr. či má zapisované označenie rozlišovaciu spôsobilosť, a pod.), resp. či pri danom označení neexistuje zápisná výluka.

5. Zverejnenie prihlášky a začatie plynutia 3-mesačnej lehoty na podanie námietok

Ak vecný prieskum neodhalí žiadne nedostatky, t. j. konanie o prihláške nebolo zastavené alebo prihláška nebola zamietnutá, tak pokračuje úrad v konaní, a to zverejnením prihlášky (zverejnenú prihlášku je možná nájsť na stránke databázy úradu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?lang=sk&register=oz). Úrad vo svojom vestníku zverejní informáciu, že bola publikovaná prihláška ochrannej známky. Po zverejnení prihlášky plynie 3-mesačná lehota na podanie námietok. Tieto námietky musia byť odôvodnené a doložené listinnými dôkazmi, keďže namietateľ znáša dôkazné bremeno svojich námietok. 

6. Zápis ochrannej známky do registra

V prípade, že počas 3-mesačnej lehoty neboli podané žiadne námietky, tak úrad zapíše ochrannú známku do registra. Účinky zápisu ochrannej známky nastávajú dňom jej zápisu do registra a tým sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky, a to po dobu 10 rokov od podania prihlášky.

7. Osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra

V poslednom kroku doručí úrad majiteľovi ochrannej známky osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra. Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná, a taktiež má právo používať spolu s ochrannou známkou značku ®. Tým je osobitné správne konanie o zápise ochrannej známky do registra úspešne skončené.

 Registrácia ochrannej známky na kľúč za 487,- EUR

Z doterajšieho výkladu je zrejmé, že celý proces je administratívne, ale aj časovo náročný, a to predovšetkým v prípade podaných námietok treťou osobou, čo si vyžaduje odbornú pripravenosť žiadateľa. Ak chcete získať ochranu a výhody spojené s registráciou ochrannej známky, ale nemáte čas a potrebné vedomosti nevyhnutné na zvládnutie tohto procesu, tak využite našu službu „Zápis slovenskej ochrannej známky na kľúč za 487,- EUR“. V tejto cene je zahrnutý aj správny poplatok v sume 166,- EUR, teda nič viac neplatíte. 

Registrácia ochrannej známky na kľúč za 487 eur - viac informácií a objednávka

 


Mgr. Ján Hajnala