Spoločnosť s ručením obmedzeným - definícia pojmov ako konateľ, spoločník, rezervný fond. Seriál

11. Január 2016
Zakladanie spoločností

Uvažujete o založení spoločnosti s ručením obmedzeným? Miešajú sa Vám pojmy ako spoločník, konateľ, prokurista, majiteľ? Čo je to vlastne to základné imanie či rezervný fond? V dnešnom článku si v nich urobíme jasno a jednoducho definujeme práva a povinnosti každého z nich.

Ak hľadáte viac informácií o tom, ako prebieha zakladanie spoločnosti, stiahnite si zadarmo ebook Založenie s. r. o. v roku 2017.

Slovník pojmov a vysvetlenie funkcií v spoločnosti s ručením obmedzeným - s. r. o.

Predtým, ako sa rozhodnete založiť s. r. o., je dobré si bližšie zistiť, aké orgány môže mať spoločnosť, aké majú povinnosti a oprávnenia pri rozhodovaní o záležitostiach a samotnom chode spoločnosti. Následne sa treba zamyslieť a určiť budúcu štruktúru spoločnosti, nakoľko už spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina musí obsahovať základné atribúty spoločnosti, ktorými sú:

Konateľ

Je štatutárnym orgánom spoločnosti, orgánom, ktorý koná v mene spoločnosti. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne. V spoločenskej zmluve je možné určiť, aby konatelia konali za spoločnosť spoločne. Z hľadiska praktickosti, nie je spoločné konanie veľmi dobrá voľba, nakoľko každý jeden úkon musia konatelia urobiť spoločne, a to sa netýka len podpisovania zmlúv, ale taktiež napríklad aj preberania pošty. Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba a vymenúva ju valné zhromaždenie spoločnosti. Konatelia rozhodujú predovšetkým o obchodnom vedení spoločnosti a sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Konatelia sú ďalej povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti.

Spoločník v s. r. o. = majiteľ firmy

Základnou povinnosťou spoločníka je splatiť vklad do spoločnosti. Každý spoločník sa môže podieľať na spoločnosti iba jedným vkladom, výška vkladov však môže byť rozdielna. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri, preto je najlepšie, aby spoločník splatil celý svoj vklad hneď pri založení spoločnosti. Základným právom spoločníka je podieľať sa na zisku spoločnosti vo výške zodpovedajúcej jeho splatenému vkladu do spoločnosti, spoločenská zmluva však môže určiť aj iný pomer rozdelenia zisku medzi spoločníkmi. Spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve, prípadne v stanovách. Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti a rozhoduje o zásadných otázkach spoločnosti.

Prokurista

Prokúra je forma splnomocnenia, ktorou spoločnosť splnomocňuje prokuristu na všetky právne úkony, ku ktorým pri prevádzke podniku dochádza, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokúru možno udeliť len fyzickej osobe. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich, len keď je toto oprávnenie výslovne v udelení prokúry uvedené. Udelenie prokúry je účinné od zápisu do obchodného registra, v tom je rozdiel oproti konateľovi, nakoľko konateľovi vzniká jeho funkcia vymenovaním na valnom zhromaždení spoločníkmi. Ide o voliteľnú a nie až tak často využívanú funkciu

Základné imanie

Je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných aj nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. V spoločnosti s ručením obmedzeným sa základné imanie vytvára povinne a jeho výška sa zapisuje do obchodného registra. Jeho minimálna výška pri s. r. o. je 5000 €.

Rezervný fond

Možno ho použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára podľa obchodného zákonníka povinne, iba na krytie strát spoločnosti. Rezervný fond povinne vytvára spoločnosť s ručením obmedzeným zo zisku bežného účtovného obdobia vykázaného v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke ("čistý zisk"). Rezervný fond možno vytvoriť už pri vzniku spoločnosti alebo pri zvyšovaní základného imania príplatkami spoločníkov nad výšku vkladov.

Chcete začať podnikať a založiť firmu bez starostí? Využite službu založenia s. r. o. na kľúč bez starostí, ktorú od roku 2008 využilo viac ako 1000 spokojných klientov. Ak hľadáte ešte viac informácií, potom si zadarmo stiahnite ebook založenie s. r. o. v roku 2017.

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu na tel. čísle: 0221 029 980 alebo priamo využite službu Založenie s. r. o. na kľúč za 399


Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc.

Ondrej je absolventom Münster University of Applied Sciences a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne. Doteraz rozbehol tri úspešné projekty. Dva z nich konzultačnú firmu v oblasti el. podpisov a stavebno - obchodnú firmu predal, aby sa mohol venovať M2B a.s.. Tu zodpovedá za celkovú orgranizáciu, spoluprácu s partnermi, obchod, marketing. Je ženatý, má 2 deti a žije v Bratislave. Je optimista milujúci pohyb. Jeho knižnicu tvoria knihy Briana Tracyho, Dale Carnegieho, Roberta Kiysakiho, Robina Sharmu, Richarda Bransona či Simona Sineka. 

Ďalšie články z kategórie Zakladanie spoločností

Ďalšie články z kategórie Zakladanie spoločností