Súdna ochrana pred nezákonnou činnosťou správcu dane pri registrácii spoločnosti k DPH

9. Marec 2016
Registrácia firmy k DPH

Ako postupovať v prípade ak daňový úrad žiadosť o registráciu k DPH zamietne ? (dobrovoľná a povinná registrácia k DPH)

Správca dane môže v zmysle § 67 Daňového poriadku, ktorý sa aplikuje subsidiárne k zákonu o DPH, rozhodnúť o zamietnutí žiadosti k registrácii k DPH. Tomuto odmietnutiu by však mala predchádzať výzva daňového úradu v zmysle § 67 ods. 4 Daňového poriadku, ktorá má slúžiť ako procesná obrana podnikateľa na predkladanie vysvetlení, dôkazov a doplnení podanej žiadosti. Ak by daňový úrad zamietol žiadosť bez preukázania doručenia tejto výzvy (absencia výzvy), tak de facto rozhodol bez možnosti daňového subjektu sa vyjadriť, preložiť dôkazy, vysvetlenia. Inak, laicky a zjednodušene povedané, „rozhodne sa o mne bez mňa“, čo nie je v právnom štáte mysliteľné. Osobne mám za to, že takýto postup správcu dane je nezákonný, nakoľko nie je dodržaný zákonom stanovený proces, čo logicky spôsobuje aj absenciu dostatočného zistenia skutkového stavu.

Takéto konanie daňového úradu je pomerne časté, hoc táto nezákonnosť (absencia výzvy) môže zakladať daňovému subjektu právo obrátiť sa na súd za účelom prešetrenia zákonnosti a správnosti postupu daňového úradu. Na konanie je následne príslušný Krajský súd, ktorý preskúmava zákonnosť rozhodnutia, ako aj jemu predchádzajúci zákonný a správny úradný postup správcu dane. Súd nakoniec môže rozhodnutie daňového úradu potvrdiť (ak má za to, že postup daňového úradu je zákonný a správny), alebo ho zrušiť a vec vrátiť späť daňovému úradu na konanie (napr. v prípade absencie výzvy). Súd vo svojom rozhodnutí môže vysloviť svoj právny názor na vec a môže daňový úrad inštruovať vo veci ďalšieho konania, pričom daňový úrad je povinný právny názor súdu zo zákona rešpektovať a prijať.  

Ako postupovať v prípade ak daňový úrad oznámenie o registrácii k DPH neakceptuje a vydá rozhodnutie o nezaregistrovaní daňového subjektu k DPH ? (zákonná registrácia k DPH)

Osobne mám za to, že na prípad zákonnej registrácie k DPH sa Daňový poriadok nevzťahuje. V takomto prípade totiž daňový úrad neskúma skutkový stav v takom rozsahu ako pri dobrovoľnej či povinnej registrácii, ale jeho činnosť sa vzťahuje len na preverenie a porovnanie skutkového stavu v predloženom oznámení a dokladoch preukazujúcich splnenie podmienky k zákonnej registrácii k DPH (napr. pri nadobudnutí podniku od platiteľa DPH preveruje daňový úrad či oznamovateľ má postavenie nadobúdateľa podniku v zmysle zmluvy o predaji podniku). Rozhodnutie daňového úradu o neregistrovaní oznamovateľa k DPH možno napadnúť opäť na Krajskom súde. Momentálne však panuje medzi súdmi procesný nesúlad, či prešetrenie zákonnej registrácie pred súdom iniciovať formou  nezákonného zásahu alebo správnej žaloby.

V prípade prekážok, kladených daňovým úradom pri registrácii vašej firmy k DPH, Vám samozrejme radi pomôžeme. S registráciou a najmä nesprávnym a nezákonným úradným postupom daňových úradov máme bohaté skúsenosti, o čom svedčí okrem iného aj množstvo vyhratých súdnych sporov aj na Najvyššom súde SR. 

Dnešný článok je súčastou seriálu: Ako registrovať spoločnosť k DPH. Tento seriál pozostáva z nasledujúcich článkov:

1. Entrée

2. Dobrovoľná registrácia k DPH 

3. Povinná registrácia k DPH 

4. Zákonná registráca k DPH

5. Zábezpeka na DPH 

6. Lehoty a rozhodnutia vo veci registrácie k DPH 

7. Súdna ochrana pred nezákonnou činnosťou správcu dane - dnešný článok 

8. Sumár rozhodnutí krajských súdov a NS SR vo veci registrácie k DPH

9. História vývoja a zmien ustanovevní týkajúcich sa registráce k DPH 

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Ďalšie články z kategórie Registrácia firmy k DPH

Ďalšie články z kategórie Registrácia firmy k DPH