Tichý spoločník - ako vlastniť firmu a nebyť zapísaný v obchodnom registri

24. November 2014
Zakladanie spoločností
V jedenástej časti seriálu Vaša Eseročka rozoberáme tému zmluvy o tichom spoločenstve. Ide o možnosť ako vlastniť firmu, ale pritom nebyť zapísaný v obchodnom registri. Túto zmluvu využíva viac podnikateľov, politikov, či štátnych zamestnancov než si myslíte. Prečítajte si o tejto možnosti viac. 

Tichý spoločník alebo ako vlastniť firmu a byť pritom neviditeľný

Aj keď je dnes populárnejšie skrývanie sa skutočných vlastníkov za schránkové a garážové firmy v super daňových rajoch alebo za právnikov, ktorí sa tvária ako stopercentní majitelia, existuje aj iný spôsob ako vlastniť firmu a byť pritom neviditeľný. Spôsob "utajeného podnikania" je tiché spoločenstvo. Výhodou je, že naša legislatíva je deravá a anonymita umožňuje tichému spoločníkovi podnikať ako chce. Stačí mu nájsť vhodnú a dôveryhodnú osobu.

Ak podnikateľ (tichý spoločník) vyžaduje pri podnikaní anonymitu a “neviditeľnosť“ nawww.orsr.sk , tak by mal o takomto spolku uvažovať.

V podstate ide o zmluvný vzťah medzi podnikateľom, obchodnou spoločnosťou, SZČO, živnostníkom na jednej strane a tichým spoločníkom na druhej strane, ktorým môže byť akákoľvek osoba nepodnikateľ, ale i podnikateľ. Tento zmluvný vzťah je upravený v Obchodnom zákonníku, pričom zmluvné strany si medzi sebou môžu upraviť právny vzťah aj inak, ako je definovaný v zákone.

„Ak by sme to celé preniesli do praktickej roviny, tak môže ísť napríklad o investovanie v podnikaní. Podnikateľ, podnikajúci formou obchodnej spoločnosti, vlastní napríklad lukratívny pozemok, ktorý je pre svoju polohu výhodný na výstavbu hotela. Nemá však vlastné zdroje na výstavbu hotela. V pozícii tichého spoločníka však môže byť bohatý investor, ktorému sa nápad s hotelom pozdáva a chce taktiež podnikať v tejto oblasti,“ približuje na konkrétnom príklade výhody tichého spoločenstva vedúci právneho oddelenia spoločnosti M2Business Ján Marônek.

Keďže investor je verejne známou osobou, jednoducho nechce byť na očiach. Preto sa obchodní partneri dohodnú, že rozbehnú spoločný biznis formou tichého spoločenstva. Bohatý investor vloží vklad do spoločnosti. Ten môže mať podobu peňazí, know-how, majetkových práv napríklad v podobe licencie na otvorenie hotela európskej značky, hnuteľných vecí, za čo mu bude patriť podiel na zisku zo spoločného biznisu.

Podiel na zisku

Zo špecifického postavenia tichého spoločníka vo firme vyplývajú aj jeho práva a povinnosti. Po vložení vkladu má tichý spoločník ako investor nárok na dohodnutý podiel zo zisku. V praxi môže nastať situácia, že hotel bude v prvých rokoch prevádzkovania stratový. „V tomto prípade nemá tichý spoločník právo na podiel na zisku, dokonca sa jeho vklad znižuje o jeho podiel na strate podnikateľa ak sa zmluvné strany nedohodli nad rámec zákona, že sa vylučuje podiel tichého spoločníka na strate podnikateľa,“ popisuje mechanizmus fungovania v tichom spoločenstve J. Marônek.

Ak by sa takýmto spôsobom „spotreboval“ vklad (a nie je dohodnuté jeho navyšovanie), tak tiché spoločenstvo zaniká. Ak sa základný vklad v dôsledku straty len znížil, ale nespotreboval sa, tak tichý spoločník bude mať nárok na vyplatenie podielu na zisku až za obdobia, kedy jeho vklad dosiahol pôvodnú výšku. Inak povedané, nevypláca sa zisk, ale najprv sa dopĺňa vklad, a až po jeho doplnení sa môže vyplácať.

J. Marônek pripomína, že v prípade, ak tichý spoločník nepožiadal o vyplatenie svojho podielu na zisku, tak to automaticky neznamená, že by sa o tento nevyplatený podiel navýšil jeho základný vklad. Výnimkou je iba situácia ak by sa to výslovne uviedlo v zmluve o tichom spoločenstve. Takáto dohoda by však bola pre tichého spoločníka nevýhodná, keďže svojim vkladom sa podieľa aj na stratách spoločnosti. Pritom platí, že pri neskoršej strate spoločník nie je povinný prijatý podiel na zisku vracať.

Nevyplatený podiel na zisku tichého spoločníka by mal byť vedený na osobitnom účte, nemal by sa automaticky miešať s vkladom. Vklad by sa skôr mal navýšiť prostredníctvom dohody a príplatkovej povinnosti podľa jasného kľúča. „Dalo by sa teda povedať, že tichý spoločník znáša oveľa väčšie riziko (nakoľko sa podieľa svojim vkladom aj na strate podnikania) ako keby svojepeniaze iba požičal za príslušný úrok, pričom ako zabezpečenie by mohol slúžiť v modelovom prípade lukratívny pozemok.“ J. Marônek dodáva, že všetko závisí od analýzy rizík, či podstúpené podnikateľské riziko vyváži očakávaná miera zisku. Ak by hotel prosperoval, tak bohatý investor by svoj vklad mohol zúročiť niekoľkonásobne, čo by pri pôžičke nebolo pravdepodobne možné.

Dane a odvody

Tichý spoločník vo vzťahu k tretím osobám nevystupuje a vo všeobecnosti neručí za záväzky podnikateľa. Tichý spoločník však ručí za záväzky podnikateľa ak jeho meno je v obchodnom mene podnikateľa, alebo vyhlási osobe, s ktorou podnikateľ rokuje o uzavretí zmluvy, že obaja podnikajú spoločne.

Daňový úrad nemá mať prečo informácie o tichom spoločenstve preverovať a taktiež neeviduje na webe www.financnasprava.sk zoznam tichých spoločníkov ako špeciálnych daňových subjektov. Zisk sa zdaňuje na úrovni spoločnosti a vyplatený podiel na zisku sa nezdaňuje. Tichý spoločník si nemôže preto zahrnúť prípadné výdavky do daňových nákladov. Vyplatenie podielu na zisku tichému spoločníkovi však podlieha odvodu do zdravotnej poisťovne vo výške 14 percent.

Práva tichého spoločníka a zmluva

Tichý spoločník má právo byť informovaný o stave majetku a predpokladanom hospodárskom vývoji. Taktiež má možnosť nazerať do všetkých obchodných a účtovných dokladov, čo by pripôžičke či úvere nebolo možné. Nemôže sa však priamo podieľať na rozhodovaní o podnikaní, pokiaľ mu toto právo v určitom rozsahu nepriznáva priamo zmluva. Preto je dôležité na špecifiká tichého spoločenstva myslieť v zmluve. Môže ísť o prípad ručenia, zániku tichého spoločenstva, špecifikáciu druhu podnikania, ktorého sa tiché spoločenstvo týka. Napríklad cez tú istú spoločnosť sa môžu realizovať aj iné projekty.

Na výpočet podielu zo zisku slúži účtovná závierka za príslušný rok. Ak by tiché spoločenstvo zaniklo v priebehu roku napríklad výpoveďou zmluvy, tak je podľa J. Marôneka vhodné zostaviť mimoriadnu závierku ku dňu jeho zániku, aby mohlo dôjsť k vyrovnaniu. Aby sa neskresľoval hospodársky výsledok napríklad jeho znížením v dôsledku nižšej výplaty podielu tichého spoločníka, tak by mal tichý spoločník využívať svoje právo nahliadať do účtovných záznamov a byť informovaný o vývoji v biznise.

Tip: V prípade záujmu nás kontaktuje a zmluvu o tichom spoločenstve pre Vás na mieru pripravíme. Volajte na tel. číslo: 0221 029 980. Cena v závislosti od náročnosti a individuálnych požiadaviek od 189 euro.  

Dôležité informácie 

  • legislatívnu úpravu práv a povinností tichého spoločníka možno nájsť v § 673 - § 681 Obchodného zákonníka,
  • právny vzťah medzi podnikateľom a tichým spoločníkom vzniká na základepísomnej zmluvy o tichom spoločenstve,
  • tichý spoločník sa nemusí registrovať v žiadnom registri,
  • tichým spoločníkom môže byť fyzická, ako i právnická osoba, nie je obmedzený ani počet tichých spoločníkov u jedného podnikateľa,
  • základnou povinnosťou tichého spoločníka je poskytnúť podnikateľovi vklad(hnuteľná alebo nehnuteľná vec, právo, alebo iný majetok využiteľný pri podnikaní),
  • tichý spoločník má právo na kontrolu a informácie o podnikaní, môže sa oboznamovať sa so všetkými obchodnými dokladmi a účtovnými záznamami, ktoré sa týkajú podnikania. Podnikateľ je povinný zaslať tichému spoločníkovi informácie alebo ich kópie na vlastné náklady na adresu uvedenú tichým spoločníkom alebo v mieste svojho sídla. Nestanovuje však lehotu,
  • tichý spoločník za záväzky podnikateľa neručí. Iná situácia môže nastať vtedy, ak je meno tichého spoločníka súčasťou obchodného mena podnikateľa, alebo ak oznámi osobe, s ktorou rokuje podnikateľ o uzavretí zmluvy, že podnikajú spoločne,
  • tichý spoločník má nárok podiel na výsledku hospodárenia do 30 dní od zostavenia, alebo schválenia ročnej účtovnej závierky,
  • ak má spoločnosť stratu, o podiel tichého spoločníka na strate sa znižuje jeho vklad, ktorý však nie je povinný navyšovať do pôvodnej výšky,
  • zmluvu o tichom spoločenstve možno vypovedať najneskôr 6 mesiacov pred koncom kalendárneho roka. Po zániku zmluvy je do 30 dní podnikateľ povinný vrátiť tichému spoločníkovi jeho vklad upravený (zvýšený o zisk alebo znížený o stratu) o podiel na výsledku podnikania.

Seriál Vaša eseročka pripravujeme v spolupráci s JUDr. Jánom Marônekom, vedúcim právneho oddelenia spoločnosti M2 Business s.r.o., ktorá sa zaoberá zakladaním a predajom firiem,virtuálnymi sídlamiúčtovníctvom ako i likvidáciami spoločností

Zdroj: http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-firemne-financie/tichy-spolocnik-alebo-ako-vlastnit-firmu-a-byt-pritom-neviditelny.html 

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Ďalšie články z kategórie Zakladanie spoločností

Ďalšie články z kategórie Zakladanie spoločností