Viazané živnosti - aké sú to a ako preukázať odbornú spôsobilosť

8. Marec 2018
Založenie živnosti - voľnej, remeselnej, viazanej

V predchádzajúcich článkoch nášho seriálu "založenie živnosti" sme sa zaoberali voľnými živnosťamiremeselnými živnosťami. V treťom pokračovaní seriálu o živnostiach sa pozrieme detailnejšie na viazané živnosti, ktorých získanie je zo všetkých najnáročnejšie.  

Z predchádzajúcich článkov o živnostiach už viete, že na prevádzkovanie voľnej živnosti stačí, ak podnikateľ spĺňa všeobecné podmienky (vek aspoň 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť), no pri remeselnej živnosti sa už vyžaduje aj odborná spôsobilosť. Pri prevádzkovaní viazanej živnosti sa tiež vyžaduje splnenie všeobecných podmienok (ale pozor na vek žiadateľa – na niektoré oprávnenia na výkon viazanej živnosti nepostačuje obvyklý minimálny vek 18 rokov) a opäť, podobne ako pri remeselnej živnosti, aj odborná spôsobilosť podnikateľa. V čom je teda rozdiel v porovnaní s remeselnou živnosťou? 

Odborná spôsobilosť pri viazanej živnosti

Pojem „odborná spôsobilosť“ je len pomenovaním súhrnu vedomostí, znalostí, resp. zručností, ktoré sa dajú získať vzdelaním, vyučením a praxou v tom-ktorom odbore, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou na výkon určitej odbornej činnosti. Obsahovo má ale tento pojem inú náplň pri remeselných živnostiach a inú náplň pri viazaných živnostiach.

prílohy č. 2 živnostenského zákona je už na prvý pohľad zrejmé, že podmienky na výkon viazaných živností sú stanovené celkom odlišne ako pri remeselných živnostiach. Kým pri remeselných živnostiach z logiky veci vyplýva, že pôjde takmer výlučne o remeselné znalosti a zručnosti, pri viazaných činnostiach je spôsobilosť podmienená ešte aj vlastníctvom rôznych odborných osvedčení, oprávnení, rozhodnutí o autorizácii, resp. odborným vzdelaním, ktoré ale nemožno v žiadnom prípade získať len spôsobom príznačným napr. pre získanie výučného listu typického v súvislosti s remeslami. Ide teda v určitom zmysle o akúsi „nadstavbovú“ spôsobilosť. 

Tip pre Vás: Ste si istý že je podnikanie formou živnosti pre vás správnou voľbou? Najmä ak podnikáte v "rizikových oblastiach" ručenie celým aj osobným majetkom živnostníka" môže pre vás predstavovať významné riziko. Zároveň ak predpokladáte príjmy nad 25 000 Eur, môže byť založenie s.r.o. pre vás výhodnejšie z hľadiska daňovo - odvodového zaťaženia. Porovnanie podnikania formou s.r.o. a živnosti si môžete prečítať tu

Viazané živnosti - zoznam

Všetko je stanovené v živnostenskom zákone. Zatiaľ čo remeselné živnosti definuje Príloha č. 1 (pozri článok Remeselné živnosti) živnostenského zákona, viazané živnosti sú vymenované v Prílohe č. 2 rovnakého zákona. Skrátene možno povedať, že viazané živnosti sú činnosti, pri ktorých je odborná spôsobilosť upravená osobitnými predpismi. To znamená, že pre každú činnosť zákon individuálne stanovuje nevyhnutné podmienky na jej legálne vykonávanie.

Niektoré živnosti zo súčasného zoznamu viazaných živností boli v minulosti definované ako koncesované živnosti. Od 1. júna 2010 sa tieto živnosti preradili medzi viazané živnosti. Viazané živnosti sú v aktuálne platnom zozname kvôli prehľadnosti zoskupené do jednotlivých skupín: Výroba kovov a kovových výrobkov, Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia, Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín, Stavebníctvo a Ostatné. 

Aktuálny zoznam voľných živností nájdete tu

Uznanie odbornej praxe a odbornej kvalifikácie 

Pre konanie o uznaní odbornej praxe a odbornej kvalifikácie platia podobné pravidlá ako pri remeselných živnostiach. 

Odbornú spôsobilosť pre viazané živnosti môže žiadateľ okrem spôsobov platných pre remeselné živnosti preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie. Rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie možno preukázať odbornú spôsobilosť pre všetky regulované živnosti, ale rozhodnutím o uznaní odbornej praxe možno preukázať len odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené v zoznamoch I a III  Prílohy č. 2.

Do zoznamu I  viazaných živností sú zaradené

 • Zlievanie drahých kovov
 • Vývoj a výroba zbraní alebo streliva
 • Výroba a spracovanie výbušnín vrátane pyrotechnických výrobkov alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín
 • Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia. 

Do zoznamu II sú zaradené viazané živnosti: 

 • Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
 • Prevádzkovanie cestovnej agentúry
 • Zasielateľstvo

Do zoznamu III sú zaradené viazané živnosti: 

 • Predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1
 • Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4, 
 • Prevádzkovanie pohrebiska
 • Prevádzkovanie pohrebnej služby
 • Prevádzkovanie krematória.

Zodpovedný zástupca a viazaná živnosť

Môže nastať prípad, že uchádzač o viazanú živnosť nesplní podmienky odbornej spôsobilosti ani základným ani alternatívnym spôsobom. Vtedy môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, prostredníctvom ktorého sa zabezpečí odborné vykonávanie živnosti. Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania viazanej živnosti a musí mať bydlisko na území Slovenska. 

Správne poplatky

Poplatky za vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe (20 €) a za vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie (100 €) sú rovnaké ako v prípade remeselných živností. Je to logické, pretože z pohľadu preukazovania ide o zhodné úkony, aj keď na iný druh živnosti.

Aby ste mohli prevádzkovať viazanú živnosť, musíte získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. To vydáva miestne príslušný okresný živnostenský úrad na základe ohlásenia živnosti. Ak ohlasujete viazanú živnosť osobne, správny poplatok je 15 € za každú viazanú živnosť. Ak využijete možnosť prihlásiť živnosť elektronicky, platíte len polovičný poplatok, teda 7,5 € za každú viazanú živnosť. V tomto prípade sa však musíte pripraviť na inštalácie rôznych programov a venovať správnemu ohláseniu a zorientovaniu sa v problematike niekoľko hodín. A to v závislosti od vašej počítačových znalostí ale aj šťastia, nakoľko pomerne často portál na podávanie online žiadostí o vydanie živnostenských oprávnení nefunguje, alebo funguje spomalene. "Nováčik" v zakladaní živností tak nevie, či niečo spravil zle a má ešte inštalovať nejaký program, alebo je bežné že musí tak dlho čakať. K remeselnej živnosti si budete vyberať aj z voľných živností. 

Ako sme už písali v článku voľné živnosti - pri osobnom ohlásení stojí každá voľná živnosť 5 € a pri elektronickom ohlásení je zadarmo. Pri osobnom ohlásení živnosti v prípade ak budete mať na slovensku priemerných 10 voľných živností a 2 viazané živnosti spolu zaplatíte 80 € plus prípadné poplatky za uznanie odbornej praxe. Alebo pri elektronickom ohlásení za rovnaký počet živností zaplatíte poplatok len 15 €, ale musíte sa pripraviť už vyššie spomentý "boj". 

Tip pre Vás: Založiť živnosť je dnes možné aj z pohodlia domova doslova za pár minút. Stačí využiť naše profesionálne služby kde vám poradíme s výberom živnosti a zabezpečíme založenie vašej živnosti rýchlo a výhodne. Nemusíte tráviť čas osobným podávaním žiadosti na úrade, alebo sa trápiť s inštalovaním programov, ktoré už nikdy nevyužijete. Ušetríte množstvo času, energie a dokonca aj peňazí. Ak vás tieto výhody zaujali, detaily a postup sa dočítate v popise služby založenie živnosti za 39 € online.


Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc.

Ondrej je absolventom Münster University of Applied Sciences a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne. Doteraz rozbehol tri úspešné projekty. Dva z nich konzultačnú firmu v oblasti el. podpisov a stavebno - obchodnú firmu predal, aby sa mohol venovať M2B a.s.. Tu zodpovedá za celkovú orgranizáciu, spoluprácu s partnermi, obchod, marketing. Je ženatý, má 2 deti a žije v Bratislave. Je optimista milujúci pohyb. Jeho knižnicu tvoria knihy Briana Tracyho, Dale Carnegieho, Roberta Kiysakiho, Robina Sharmu, Richarda Bransona či Simona Sineka. 

Ďalšie články z kategórie Založenie živnosti - voľnej, remeselnej, viazanej

Ďalšie články z kategórie Založenie živnosti - voľnej, remeselnej, viazanej