Výhody a nevýhody jednoduchej spoločnosti na akcie

27. November 2018
Jednoduchá spoločnosť na akcie

Jednoduchá spoločnosť na akcie má mnohé výhody, ktoré ju predurčujú ako právnu formu pre projekty kde sa spája nápad startupistu a financie investora. Vďaka vysokej flexibilite úpravy vzťahov medzi akcionármi, akcionárskej dohode a nízkej kapitálovej náročnosti (základné imanie už od 1€ ) je ideálna práve pre startupy. Prečítajte si všetky výhody ale aj nevýhody j.s.a. a zvážte či podnikať práve prostredníctvom j.s.a.. Prípadne si nechajte poradiť od odborníkov a kontaktujte nás

Výhody jednoduchej spoločnosti na akcie

 1. Nízka kapitálová náročnosť – minimálna výška základného imania je 1,- EUR
 2. Vysoká flexibilita úpravy vzťahov medzi akcionármi - Akcionári si môžu medzi sebou upraviť vzťahy v akcionárskej zmluve, v ktorej je možné dohodnúť právo pridať sa k prevodu akcií, právo požadovať prevod akcií alebo právo požadovať nadobudnutie akcií.
 3. Možnosť vydávať rôzne druhy akcií s osobitnými právami - napr. rozdielny rozsah nároku na podiel zo zisku alebo na likvidačnom zostatku, rozdielny rozsah počtu hlasov akcionára, či rozdielny rozsah práva na poskytovanie informácií o spoločnosti
 4. Jednoduchý vstup a výstup akcionára - vstup aj výstup sa uskutočňuje prevodom akcií (kúpou alebo predajom akcií)
 5. J. s. a. môže upísať a následne previesť vlastné akcie na zamestnancov alebo a iné fyzické osoby vykonávajúce činnosť pre spoločnosť - motivácia pre zamestnancov, lepšia efektivita a udržanie zamestnancov vo firme
 6. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti – kým spoločník s. r. o. ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu.
 7. Nemusí zriaďovať dozornú radu – dozorná rada môže byť zriadená fakultatívne
 8. Jedna fyzická osoba stačí na založenie – jedna fyzická osoba môže založiť j. s. a. (môže byť jediným akcionárom aj jediným členom predstavenstva)
 9. Rozhodnutia sa môžu prijímať mimo zasadnutia valného zhromaždenia - na základe návrhu rozhodnutia zaslaného predstavenstvom všetkým akcionárom
 10. Nevyžaduje sa notárska zápisnica o osvedčení priebehu valného zhromaždenia - stačí úradné osvedčenie podpisu predsedu valného zhromaždenia.
 11. Stanovenie dôvodov vlastného zrušenia – j. s. a. môže v zakladateľskej zmluve alebo v stanovách stanoviť dôvody zrušenia, napr. dosiahnutie účelu, na ktorý bola založená, zlý hospodársky výsledok
 12. Zakladateľ môže byť vedený v zozname dlžníkov alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne – pri zápise s. r. o. registrový súd skúma z úradnej povinnosti, či je zakladateľ vedený v zozname daňových dlžníkov alebo v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, pri zápise j. s. a. súd nemá takúto povinnosť
Vedeli ste, že jednoduchú spoločnosť na akcie je možné založiť až od 1.1.2017, je najnovšou právnou formou v našom právnom systéme a práve naša spoločnosť pomáhala založiť historicky úplne prvú j.s.a. na slovensku - tu je video ako bol akcionár tejto j. s. a. spokojný s našimi službami

Nevýhody jednoduchej spoločnosti na akcie

Medzi nevýhody akciovej spoločnosti patrí najmä:

 1. Finančná náročnosť pri založení - založenie j. s. a. je finančne náročnejšie ako založenie s. r. o.: zakladateľská zmluva musí byť vyhotovená vo forme notárskej zápisnice, kým pri s. r. o. stačí len úradne osvedčiť podpisy na spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine.
 2. Poplatky spojené s akciami – j. s. a. vydáva akcie v zaknihovanej podobe. Tieto akcie sa povinne evidujú v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a. s., s čím sa spája veľa pomerne vysokých poplatkov: pridelenie medzinárodného kódu ISIN každému druhu akcií (130,- EUR plus DPH), pridelenie kódu LEI (70,- EUR plus DPH), každé vydanie nových akcií (150 ,- EUR plus DPH) a prevod akcií na akcionárov (2,- EUR plus DPH za zápis na jeden akcionársky účet), pričom ISIN a LEI prideľuje Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.)
 3. Zoznam akcionárov je verejne prístupný – zoznam akcionárov vedie Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., ktorý údaje z registra akcionárov zverejňuje na svojom webovom sídle (okrem dátumu narodenia a rodného čísla). Nie každý akcionár však chce byť viditeľný. 

Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie za 1499€

Nechajte založenie jednoduchej spoločnosti na akcie na odborníkov a venujte sa príprave na podnikanie. Rýchlo, efektívne, profesionálne.

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc., predseda predstavenstva M2B a.s.

Ondrej je absolventom Münster University of Applied Sciences a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne. Doteraz rozbehol tri úspešné projekty. Dva z nich konzultačnú firmu v oblasti el. podpisov a stavebno - obchodnú firmu predal, aby sa mohol venovať M2B a.s.. Tu zodpovedá za celkovú orgranizáciu, spoluprácu s partnermi, obchod, marketing. Je ženatý, má 2 deti a žije v Bratislave. Je optimista milujúci pohyb. Jeho knižnicu tvoria knihy Briana Tracyho, Dale Carnegieho, Roberta Kiysakiho, Robina Sharmu, Richarda Bransona či Simona Sineka. 

Ďalšie články z kategórie Jednoduchá spoločnosť na akcie

Ďalšie články z kategórie Jednoduchá spoločnosť na akcie