Založenie s.r.o. v 8 krokoch - článok aktualizovaný pre rok 2018

4. Január 2018
Zakladanie spoločností

Založiť s.r.o. je pomerne komplikovaný proces, ktorý si vyžaduje prípravu mnohých dokumentov, komunikáciu s viacerými úradmi a zmysel pre detail. Založiť s.r.o. vám môžu profesionálne spoločnosti na kľúč, kedy využitím ich služieb ušetríte čas, energiu a peniaze. V prípade, ak by ste predsa len chceli svoju prvú s.r.o. založiť vlastnými silami, v tomto článku sa dočítate presný postup. Zároveň sa dozviete aké dokumenty je potrebné pripraviť, aké úrady musíte navštíviť a aké sú so založením s.r.o. spojené poplatky. V článku sa dozviete aj praktické rady ako môžete pri zakladaní firmy ušetriť čas a energiu, ktoré sme nadobudli pri zakladaní viac ako 1000 firiem.

Dnešný článok nadväzuje na články zo seriálu " Zakladáme s.r.o." a ak vám pojmy ako konateľ, spoločník, spoločenská zmluva,  či základné imanie nie sú detailne známe, odporúčame vám si ich prečítať pred pokračovaním.

Predchádzajúce články: 

Spoločnosť s ručením obmedzeným - definíca spoločnosti, funkcie spoločníka a konateľa 

Spoločenská zmluva v s.r.o..- čo musí obsahovať a ako ju správne nastaviť 

Porovnanie živnosti a s.r.o. v roku 2018

Ak hľadáte kompletné informácie na jednom mieste, odporúčame vám stiahnuť si nami pripravený ebook: Založenie s.r.o. v roku 2018.


Pred tým ako pristúpite k samotnému zakladaniu spoločnosti musíte sa rozhodnúť:

 • Kto bude konateľom spoločnosti
 • Kto bude spoločníkom spoločnosti. V prípade ak budete viacerí spoločníci, aký obchodný podiel bude mať každý z vás. 
 • Kde bude sídlo spoločnosti. 
 • Aké bude obchodné meno vašej spoločnosti.
 • Aké bude základné imanie vašej spoločnosti.  
 • Aké predmety podnikania bude vaša spoločnosť vykonávať 

Tipy ako zvoliť obchodné meno, aké predmety podnikania si určite do OR zapísať sa dočítate na konci tohto článku. 

Po tom, čo budete mať jasno vo vyššie uvedených bodoch môžete pristúpiť k samotnému zakladaniu spoločnosti. To môžete realizovať "klasicky v papierovej forme" alebo elektronicky. Oba tieto spôsoby nižšie v texte pre vás porovnávame. My sme tento proces pre Vás rozdelili do 8 prehľadných krokov. 

1. Podpis zakladateľského dokumentu a príloh k návrhu na zápis spoločnosti do OR

V prípade papierového zakladania firmy je potrebné zakladateľský dokumenty spoločnosti podpísať minimálne v štyroch vyhotoveniach. V prípade ak spoločnosť zakladajú dvaja a viacerí spoločníci je týmto zakladateľským dokumentom spoločenská zmluva a v prípade ak ste jediným spoločníkom je vašim zakladateľským dokumentom zakladateľská listina. Zo štyroch vyhotovení sa jedno vyhotovenie použije pre živnostenský úrad, dve pre obchodný register a jedno vyhotovenie pre archív spoločnosti. Okrem spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny je potrebné vypracovať a podpísať nasledovné dokumenty: Ak spoločnosť zakladá jedna fyzická osoba, je potrebné vypracovať vyhlásenie, že nie je spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, nakoľko jedna fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Ak spoločnosť zakladá jedna právnická osoba, vypracuje sa vyhlásenie o tom, že táto právnická osoba má viac ako jedného spoločníka, lebo spoločnosť, ktorá má jedného spoločníka nemôže byť zakladateľom ďalšej spoločnosti. Podpisy na týchto dokumentoch nemusia byť overené. 

Pozor zmena pre rok 2018 - Ďalším dokumentom, ktorý je potrebné pripraviť je podpisový vzor konateľa. Podpis konateľa na tomto dokumente musí byť od 1.1.2018 overený. 

Pri elektronickom zakladaní s.r.o. vám bude postačovať z každého dokumentu vyhotoviť jeden originál, ktorý naskenujete a ďalej pracujete už len so skenmi dokumentov. 

2. Ohlásenie živností na okresnom úrade - odbor živnostenského podnikania

Spoločenskou zmluvou/zakladateľskou listinou určení konatelia  vypíšu a podpíšu formulár živnostenského úradu, priložia spoločenskú zmluvu resp. zakladateľskú listinu a zaplatia správny poplatok. Vydanie živnostenského osvedčenia trvá v praxi približne 5 pracovných dní. Poplatky pri papierovom ohlásení živnosti sú 5€ za voľnú živnosť a 15€ v prípade ohlásenia remeselnej resp. viazanej živnosti. V prípade ohlásenia živnosti elektronicky je ohlásenie neobmedzeného počtu voľných živností zadarmo a poplatky za vydanie remeselnej resp. viazanej živnosti sú polovičné - teda 7,5€. 

TIP: Chcete začať podnikať a založiť firmu bez starostí. Využite službu založenia s.r.o. na kľúč, ktorú od roku 2008 využilo viac ako 1000 spokojných klientov. Dohodnite si konzultáciu na tel. čísle: 0221 029 980 

3. Podanie žiadosti na daňový úrad o vydanie súhlasu so zápisom v obchodnom registri.

V zmysle obchodného zákonníka, spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. Uvedené sa obchodnému registru preukazuje súhlasom správcu dane so zápisom v obchodnom registri. Na vydanie takéhoto súhlasu má daňový úrad 5 pracovných dní. Z dôvodu rýchlosti je lepšie toto potvrdenie na daňovom úrade prevziať osobne, nakoľko doručovanie poštou môže predĺžiť obdržanie súhlasu o ďalších pár dní. Je potrebné poznamenať, že podmienka súhlasu daňového úradu sa nevzťahuje na zahraničné osoby. Im postačí ak doložia na obchodný register čestné prehlásenie o tom, že nepotrebujú súhlas správcu dane z dôvodu, že majú pobyt alebo sídlo v zahraničí.

Založenie s.r.o. na kľúč za odborníkmi z M2B

4. Vyhlásenie správcu vkladu o vložení základného imania

Ďalším dôležitým dokumentom je výhlasenie správcu vkladu o vložení základného imania. Správca vkladu podpíše vyhlásenie, v ktorom potvrdí rozsah splatených vkladov jednotlivých spoločníkov. Toto vyhlásenie sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Základné imanie od 1.1.2016 nie je potrebné vkladať na účet do banky. Postačuje ho vložiť do pokladne spoločnosti. Pokiaľ sa vkladá do spoločnosti nepeňažný vklad, je potrebné pre jeho ohodnotenie vypracovať znalecký posudok. Treba mať na pamäti, že pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 50% zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania, ktoré je v súčasnosti 5000€. Avšak, ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa zapísať do obchodného registra, len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie. Správca vkladu dokladá k návrhu do obchodného registra vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov a základného imania, jeho podpis sa na tomto vyhlásení nie je potrebné úradne osvedčiť.

Referencie 1000+ klientov, ktorí využili službu založenia s.r.o. na kľúč od našej spoločnosti M2B

5. Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti s prílohami do obchodného registra

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podpisujú všetci konatelia spoločnosti a ich podpisy musia byť úradne osvedčené. Prílohou návrhu je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina, vyhlásenie správcu vkladu, vyhlásenie zakladateľa ak spoločnosť zakladá jedna fyzická alebo právnická osoba, podpisové vzory konateľov, živnostenské osvedčenie, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so sídlom s výpisom z listu vlastníctva, súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri. V prípade "papierového podania" je dokumenty potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach. V prípade "elektronického podania" sa prikladajú len skeny dokumentov, ktoré musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom. 

6. Úhrada súdneho poplatku za zápis s.r.o. do obchodného registra

Pri podaní návrhu sa platí súdny poplatok vo výške 300€ ak sa podáva návrh v papierovej podobe. Treba mať na pamäti, že návrh do obchodného registra je potrebné podať do 90 dní od podpísania spoločenskej zmluvy. Registrový súd má na zápis spoločnosti do obchodného registra dvojdňovú lehotu, v praxi sa bežne táto lehota nedodržiava. Spoločnosť vznikne od okamihu zápisu do obchodného registra.

TIP:  Pri elektronickom podaní návrhu na zápis do OR, ktoré využívajú aj klienti M2B.sk je súdny poplatok polovičný - teda len 150€. Zakladaním firmy cez M2B.sk tak ušetríte peniaze na poplatkoch vyberaných štátom a môžete si dovoliť dať si založiť firmu na kľúč odborníkom, pričom vy sa môžete venovať príprave na podnikanie.

7. Zápis spoločnosti do obchodného registra a prevzatie výpisu

Súd Vám po zápise spoločnosti do obchodného registra doručí potvrdenie o zápise a prvý výpis z obchodného registra. Výpis z obchodného registra je z dôvodu rýchlosti lepšie prevziať osobne na súde, nakoľko pre riadne fungovanie spoločnosti Vás čaká ešte jeden, posledný krok. 

8. Registrácia spoločnosti pre daň z príjmu

Odo dňa zápisu do obchodného registra máte 30 dní na to aby ste sa zaregistrovali na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb, inak Vám hrozí pokuta. Je potrebné vyplniť registračné tlačivo daňového úradu, ktoré podpisuje konateľ, a priložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra. Daňový úrad má na registráciu a pridelenie DIČ 30 dní, daňové úrady bežne posielajú DIČ kartičky poštou do dvoch týždňov, príp. sa môžete dohodnúť na osobnom prevzatí osvedčenia.

Začínate podnikať - niekoľko tipov od M2B.sk

Dočítali ste sa až k záveru návodu ako založiť s.r.o.. Po úspešnom absolvovaní týchto krokov bude vaša s.r.o. založená a registrovaná na daňovom úrade – teda môžete začať podnikať. Úprimne si však myslíme, že každý podnikateľ by sa mal sústrediť na svoje podnikanie a svoju odbornosť. Administratívu, ako je v súčasnosti aj založenie s.r.o., by mal nechať na firmy, ktoré sa zase sústredia na túto službu. 

Tu je niekoľko tipov na čo myslieť pri zakladaní firmy:

Obchodné meno

Pri výbere vhodného obchodného mena myslite na:  

 • Registráciu domény - pred výberom obchodného mena si skontrolujte, či je k nemu k dispozícii aj voľná vhodná doména v SR, prípadne vo všetkých štátoch kde plánujete pôsobiť.
 • Kontrolu či náhodou už nie je obchodné meno zapísané v obchodnom registri. Registráciu obchodných mien s podobným základom neodporúčam. 
 • Kontrolu či vami vybrané obchodné meno nie je registrované ako ochranná známka. 
 • Jednoduchosť obchodného mena- menej je niekedy viac. 
 • Vašich budúcich klientov a význam obchodného mena - budú mu rozumieť vaši klienti - ak napr. zvolíte obchodné meno, ktoré pochádza zo zahraničia ale vaši klienti sú "jednoduchí občania" nemusia pochopiť jeho význam. Prípadne nemá vami vybrané obchodné meno v cudzích jazykoch hanlivý význam.
 • Zapamätateľnosť obchodného mena - viacero rovnakých písmen za sebou alebo príliš dlhé obchodné mená môžu spôsobovať problémy.
 • Registráciu ochrannej známky - aby ste mohli úspešne registrovať slovnú ochrannú známku - potrebuje mať jednoznačnú rozlišovaciu schopnosť. Ak chcete vybudovať "značkovú firmu" myslite na výber obchodného mena, ktoré je možné registrovať na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Čo je to ochranná známka a prečo sa vám oplatí si ju registrovať hneď po založení firmy dočítate TU.  

Poučte sa z cudzích chýb: 

Všetky vyššie uvedené tipy sme si vyskúšali priamo my v M2B.sk alebo odpozorovali chyby niektorých našich klientov. Napr. naše chyby: Pôvodne sme zvolili obchodné meno M2 Business, ktoré vychádzalo z podľa nás "trendy" názvu Business a M2 - priezvísk majiteľov. K tomu sme registrovali doménu www.m2business.sk. Keď sme komunikovali s klientmi - nevedeli čo názov firmy znamená, nemohli si zapamätať doménu, keď sme im ju diktovali po telefóne tak robili preklepy. Nakoľko obchodné meno vychádzalo zo všeobecného pojmu "business" nemohli sme ho registrovať ako slovnú ochrannú známku a museli sme sa uspokojiť len s kombinovanou. Ak pri výbere obchodného mena aplikujete rady uvedené nižšie, ušetríte si množstvo času, energie prípadne aj peňazí spojených so zmenou obchodného mena či domény. 

Predmety podnikania

Pri výbere predmetov podnikania uvažujte v širších súvislostiach. Každej spoločnosti odporúčam mať v OR zapísané okrem hlavnej činnosti minimálne kúpu a predaj, administratívu, reklamné služby, sprostredkovanie a poradenstvo - oficiálne znenia predmetov podnikania sú samozrejme dlhšie. Ak ich do obchodného registra nezapíšete, môže sa vám ľahko stať, že budete musieť čoskoro pridávať nové predmety podnikania do OR. Zároveň môžete podnikať aj v oblastiach, ktoré nie sú voľnými živnosťami a stačí ich zapísať do spoločenskej zmluvy - viete aké sú to? 

Sídlo spoločnosti

Ak ste začínajúci podnikateľ a uvažujete nad sídlom spoločnosti vo vlastnom dome alebo byte za účelom úspory - zastavte sa. Pouvažujte nad výhodami virtuálneho sídla v Bratislave, vďaka ktorej za dostupnú cenu môžete oddeliť svoj osobný a firemný "život". Služba je tiež vhodná pre úspešných podnikateľov v menších mestách, ktorý majú pravidelne aj keď bezdôvodne daňové kontroly.  Viac informácií o službe virtuálneho sídla sa dočítate tu.   

Pomohli sme založiť už 1000+ firiem. Pomôžeme aj Vám

Platiteľstvo / Neplatiteľstvo DPH

Poraďte sa so svojim účtovníkom čo je pre vás vhodnejšie. Registrovať sa ako dobrovoľný platiteľ DPH alebo podnikať ako neplatiteľ DPH. Výber je vždy individuálny a naviazaný na majetok a jeho odpisy a presné položky, isté pravidlá však na 98% platia vždy. Ak poskytujete služby fyzickým osobám, máte nízke náklady je pre vás vhodné byť neplatiteľom DPH. Ak podnikáte v malo či veľkoobchode kde sú vysoké ceny, nízke marže a vaši partneri sú platitelia DPH - jednoducho musíte byť platiteľmi DPH inak nemôžete s týmto biznis - modelom uspieť. Ak hľadáte kvalitného účtovníka - ozvite sa nám. Vedieme účtovníctvo už viac ako 50 spokojným klientom. Ak musíte byť platiteľom DPH a nemáte priestor čakať približne 2-3 mesiace - teda čas pokým firmu založíte a následne registrujete k DPH - pouvažujte nad kúpou tzv ready made firmy s DPH registráciou. Náklady na spustenie podnikania touto formou sú síce vyššie, ale oplatia sa mnohým podnikateľom, inak by sme takýchto firiem nepredali za posledných 8 rokov viac ako 300. 

Konateľ s.r.o. a odvody do poisťovní

Ako konateľ s.r.o. máte povinnosť platiť si len zdravotné poistenie a nemusíte si platiť sociálne poistenie. Mnohí majitelia jednoosobových firiem to tak aj praktizujú. Platia si len minimálne zdravotné poistenie a všetky ostatné financie riešia "mimo štát". Je to však najlepšia voľba? Keď sa vo svojej firme "zamestnáte" budete musieť platiť všetky odvody, no súčasne všetky tieto platby sú nákladom vašej firmy. Aký je finančný rozdiel medzi tým, keď pôjdete úplne na vlastnú päsť alebo si necháte otvorené zadné dvierka a budete sa trošku spoliehať aj na štát? Nechajte vášho účtovníka, nech vám vysvetlí rozdiel. Ja osobne som pred časom zmenil rozdiel a postoj tiež. 

Záver 

Verím, že vám všetky informácie v tomto článku pomôžu správne nastaviť "štruktúru vašej spoločnosti", zvoliť správne obchodné meno, sídlo firmy, predmety podnikania a firmu úspešne a rýchlo založiť. Ak sa chcete sústrediť na svoje podnikanie a administratívu spojenú so založením firmy nechať na nás - zavolajte nám na tel. číslo 0221 029 980 a radi pre vás všetko zabezpečíme na kľúč. 

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o. je jednou z advokátkych kancelárií, ktorých služby naša spoločnosť využíva. 

Ďalšie články z kategórie Zakladanie spoločností

Ďalšie články z kategórie Zakladanie spoločností