Zrušenie spoločnosti súdom ex offo - podnet a návrh

5. December 2017
Ukončenie podnikania – likvidácie, konkurzy, zlúčenia,odpredaje firiem

V predchádzajúcich článkoch sme rozoberali možnosti, kedy podnikateľ zrušuje svoju spoločnosť s likvidáciou, kedy zrušuje spoločnosť bez likvidácie a kedy je podnikateľ povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. V každom z týchto prípadov sa vyžaduje aktivita podnikateľa, pri likvidácii alebo pri zrušení bez likvidácie ide o jeho oprávnenie rozhodnúť sa o zrušení spoločnosti a začať v tejto veci podnikať kroky. V prípade konkurzu ide skôr o jeho povinnosť, kedy je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je jeho spoločnosť v úpadku.


Existuje však i možnosť, kedy môže o zrušení spoločnosti rozhodnúť súd, a to bez akejkoľvek aktivity podnikateľa. Podnikateľ sa o začatí konania o zrušenie spoločnosti dozvie až doručením uznesenia súdu. Predmetné sa nazýva zrušenie spoločnosti ex offo, čiže z akejsi úradnej povinnosti súdu ( bez toho, že by musela legitimovaná osoba podávať riadny návrh ) za predpokladu, že existujú okolnosti s ktorými Obchodný zákonník spája možnosť takéhoto zrušenia. Jedná sa o nasledujúce okolnosti:

a) Sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,

b) Spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,

c) Zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,

d) Spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona,

e) Spoločnosť porušuje povinnosť vykonávať určité činnosti pomocou fyzických osôb, ktoré majú odborné predpoklady, licencie, iné zručnosti vyžadované zákonom,

f) Spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe,

g) Spoločnosť nespĺňa podmienka „živého“ právneho vzťahu k sídlu ( napríklad bola jej ukončená nájomná zmluva a spoločnosť nemá k svojej adrese zapísanej v obchodnom registri už žiadny iný právny vzťah ).

Postačuje, ak je naplnená čo i len jedna z vyššie uvedených okolností a súd môže začať konanie o zrušenie spoločnosti. „Práve poslednú okolnosť v praxi využíva aj naša spoločnosť M2 Business s.r.o., uvádza Ján Marônek, vedúci právneho oddelenia spoločnosti. Niekedy sa stane, že klientovi, ktorému dodávame naše služby korektne a v dobrom úmysle ( zriadenie registračného sídla, poskytovanie služby virtual Office, správa pošty, služby recepčnej, iné ) neuhrádza svoje záväzky, dokonca nekomunikuje, zatajuje sa a o spoločnosť nejaví ďalší záujem. Pochopiteľne však takejto spoločnosti ostane sídlo na našej adrese, nakoľko takýto podnikateľ nejaví dokonca ani záujem o jeho zmenu v obchodnom registri. Ukončením zmluvy, odvolaním súhlasu s umiestnením sídla podávame na súd podnet, teda poukazujeme na skutočnosť, že spoločnosť nemá právny vzťah k sídlu zapísanému v obchodnom registri a súd by mal začať konanie o zrušenie takejto spoločnosti. V praxi sa nám zatiaľ tento postup osvedčuje, aj keď takéto konanie je veľmi zdĺhavé“.

Podnikateľ si teda na jednej strane musí dávať pozor, aby všetky vyššie uvedené okolnosti boli splnené, inak môže byť nemilo prekvapený. Samozrejme, prax je taká, súd sa nemá odkiaľ dozvedieť o tom, že v spoločnosti nie je splnená niektorá z predmetných okolností. Avšak podnet, a teda poukázať na predmetný nedostatok môže akákoľvek osoba. Na druhej strane môže predmetný inštitút využiť aj sám podnikateľ, kedy vie, že jeho spoločnosť nie je v úpadku ( a teda nemá povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu ) a napríklad spoločnosť nemá vzťah k sídlu, resp. zaniknú predpoklady na vznik spoločnosti. Inak povedané, môže v takomto prípade celé zrušenie spoločnosti a všetky kroky s tým spojené „hodiť“ na súd. Samozrejme, to platí, len vtedy, ak súd rozhodne, že bude spoločnosť zrušovať bez likvidácie. Súd totiž môže nariadiť aj likvidáciu a teda, v tomto prípade môže za likvidátora vymenovať aj podnikateľa.

Postup súdu pri zrušení spoločnosti býva spravidla nasledovný:

A: Súd vyzve podnikateľa, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní, odstránil predmetný nedostatok. Podnikateľ teda môže napríklad stratu svojho vzťahu k sídlu „obnoviť“.

B: V prípade, ak tak podnikateľ neurobí, tak súd začne konanie o zrušenie a to zisťovaním či je v spoločnosti nejaký majetok alebo nie. Uvedené potom zakladá ďalší postup súdu, a teda či nariadi likvidáciu a vymenuje likvidátora (prípad kedy súd šetrením zistil, že v spoločnosti je dostatočný majetok, ktorý by pokryl výdavky likvidátora) alebo zruší spoločnosť bez toho, aby by nariadil likvidáciu (prípad kedy súd šetrením zistil, že v spoločnosti nie je dostatočný majetok, a logicky ani nie je čo likvidovať). Šetrenie za účelom zistenia stavu majetku uskutočňuje súd najmä výzvami na štátne orgány, napríklad dopytuje kataster, dopravný inšpektorát, či predmetná spoločnosť nemá nejaký majetok. Taktiež sa dopytuje aj banka, za účelom zistenia zostatkov na účte spoločnosti. Súd si môže vyžiadať aj daňové priznania spolu so súvahami a výkazmi. V súvislosti so zisťovaním hodnoty majetku spoločnosti môže „uľahčovať“ prácu súdu § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého v prípade, ak nemá spoločnosť založenú do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia, tak sa predpokladá a má sa za to, že spoločnosť majetok nemá až do času, kým by sa preukázal opak. Teda logickým krokom súdu by mala byť aplikácia tohto paragrafu v praxi. Súd by sa tak nemusel za splnenia tejto podmienky skúmať majetkové pomery a logicky by nemuselo dochádzať k prieťahom, ktoré sú spôsobované najmä dlhšou komunikáciou so štátnymi orgánmi. Podľa vyjadrenia M2 Business s.r.o. však predmetné „novozavedené“ ustanovenie súd v praxi príliš neaplikuje, resp. aplikuje len z časti, aby mal súd „istotu“, tak aspoň dopytuje kataster, dopravný inšpektorát.

BC1: V prípade, ak súd zistí majetok, tak vydá uznesenie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, nariadi likvidáciu a vymenuje likvidátora. Súd môže ako likvidátora vymenovať podnikateľa. Ďalej prebieha likvidácia, o nej píšeme v článku zrušenie spoločnosti likvidáciou.

BC2: V prípade, ak súd zistí, že spoločnosť nemá majetok, tak zverejní v Obchodnom vestníku oznámenie, že sa vedie konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie. Najskôr po uplynutí troch mesiacov od dňa tohto oznámenia v Obchodnom vestníku vydá súd uznesenie o zrušení spoločnosti bez likvidácie. Na základe neho následne vymaže spoločnosť z obchodného registra.

Zrušenie spoločnosti prostredníctvom podnetu, kedy sa bremeno zrušenia prázdnej spoločnosti bez záväzkov (cestou jej zrušenia bez likvidácie súdom), „presunie“ na súd môže však z dôvodu nedostatku zákonných lehôt trvať aj roky. Pre podnikateľa to však môže byť niekedy aj jediná možnosť ako vymazať z obchodného registra svoju nefunkčnú spoločnosť. Môže ísť na príklad o prípad, kedy podnikateľ chce „skoncovať“ s podnikaním, jeho spoločnosť nemá však majetok (teda likvidácia stráca zmysel) a zároveň nie je ani v úpadku ( a teda nemožno začať ani konkurzné konanie, nakoľko nie je splnená podmienka).

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Ďalšie články z kategórie Ukončenie podnikania – likvidácie, konkurzy, zlúčenia,odpredaje firiem

Ďalšie články z kategórie Ukončenie podnikania – likvidácie, konkurzy, zlúčenia,odpredaje firiem