Hľadáte cestu, ako sa vyhnúť plateniu daňových licencií ? K dispozícii máte 4 možnosti, ktoré sme vám podrobne popísali nižšie. U nás najviac využívanou službou, ktorú aj odporúčame všetkým neplatiteľom DPH je likvidácia firmy. V určitých obdobiach, hlavne v druhej polovici roku môže však byť zaujímavý aj návrh na zrušenie firmy. Odpredaj firmy je tiež možnosť ako ukončiť podnikanie - v prípade neplatiteľa DPH však musí byť firma niečím veľmi zaujímavá, aby sa pre ňu našiel kupujúci. Ak vlastníte firmu, s ktorou už nechcete podnikať ideálne je nám zavolať na tel. číslo: 0221 029 980 a po konzultácii a zoznámení sa s vašim konkrétnym prípadom vám odporučíme optimálne riešenie. 

  1. Likvidácia firmy
  2. Návrh na zrušenie firmy
  3. Zlúčenie firmy s inou
  4. Odpredaj firmy  


Likvidácia firmy

Likvidáciu firmy odporúčame každému, kto má čistú spoločnosť bez záväzkov a už neplánuje podnikať. Zároveň chce aby bola jeho firma bola vymazaná z obchodného registra a mal pokoj. Kompletné informácie ako služba likvidácia firmy prebieha sa dočítate TU. K dispozícii máte zadarmo i rozsiahly ebook s detailným návodom ako firmu zlikvidovať, ak si na to trúfnete svojpomocne. Vzhľadom k náročnosti celého procesu však odporúčame využit službu likvidácia firmy na kľúč za 498€

Výhody:

- Komplexné zrušenie a uzavretie spoločnosti. Nie je zlúčená do ďalšej spoločnosti resp. nepodniká pomocou nej niekto iný. Po likvidácii firmy a jej výmaze môžete vaše podnikanie považovať za uzavretú kapitolu.  

- Cena za komplexnú likvidáciu je dostupných 498 € a dá sa rozdeliť na 2 splátky. 

Nevýhody:

- Likvidácia firmy trvá štandardne 4 - 6 mesiacov 

- Komplikovaný proces – 2x návrh na zápis v obchodnom registri, zverejnenie v obchodnom vestníku, otváranie a zatváranie účtovných kníh a s tým súvisiaca tvorba mimoriadnych účtovných závierok.

- K výmazu spoločnosti z registra je nutný súhlas správcu dane 

- Je potrebné uhradiť alikvótnu časť daňovej licencie. 

Návrh na zrušenie firmy

Tento spôsob má výhodu oproti likvidácii v tom, že nemusíte platiť alikvótnu časť daňovej licencie. Nevýhodou je, že výmaz spoločnosti z OR trvá oproti likvidácii dlhšie obdobie. Detailné informácie k službe návrh na zrušenie firmy súdom  za 499€ si môžete prečítať TU.

Výhody:

- Nemusíte platiť alikvótnu časť daňovej licencie v roku, v ktorom podáte návrh na zrušenie firmy. Ak teda podáte návrh na zrušenie napr. v nobembri 2017 - ušetríte alikvótnu časť daňovej licencie vo výške 440 € pri neplatiteľovi DPH resp. 880€ pri platiteľovi DPH čo sú pomerne vysoké úspory.

Nevýhody:

- súd nie je viazaný lehotou na výmaz spoločnosti z OR. Z uvedených možností celý proces výmazu trvá oproti  likvidácii dlhšie. V praxi cca 12 mesiacov. 

- musí existovať zákonný dôvod na zrušenie firmy týmto spôsobom

- Je tu teoretické riziko otvorenia likvidácie súdom, čím sa celý proces transformuje na likvidáciu s vymenovaním podnikateľa za likvidátora a povinnosťou uhradiť alikvótnu časť daňovej licencie. 

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie = zlúčenie spoločností

Táto forma ukončenie podnikania je zaujímavá, ak máte obchodného partnera či priateľa, ktorý má o vašu firmu záujem a i on sám vlastní spoločnosť. Zlúčenie týchto dvoch firiem mu prinesie zaujímavé výhody a prebehne nasledovne. Jeho existujúca spoločnosť „A“ pohltí zanikajúcu spoločnosť „B“ (vašu spoločnosť), pričom po zanikajúcej spoločnosti preberie aj stavy z účtovníctva a zmluvných vzťahov. Teda ak vaša spoločnosť mala podpísané zaujímavé zmluvy, prípadne obraty a zisky, nový majiteľ to môže využiť pri žiadosti o úver či iné synergie. Detailné informácie o službe zlúčenia viacerých firiem za 699€ sa dočítate TU

Výhody:

- Rýchly výmaz vašej firmy z obchodného registra – spoločnosť je vymazaná cca do dvoch týždňov. Veľmi rýchlo sa tak zbavíte spoločnosti. 

- K jej výmazu z obchodného registra netreba súhlas správcu dane – daňový úrad tak nemôže predlžovať výmaz spoločnosti z obchodného registra napríklad nevydaním súhlasu a otvorením daňovej kontroly.

- Podnikateľ sa môže vzdať vyrovnacieho podielu, tým pádom nemusí znášať zdravotný odvod vo výške 14 % z vyrovnacieho podielu.

Nevýhody:

- Nájdenie priateľa, osoby z rodiny, známeho, ktorého spoločnosť bude ochotná prevziať zanikajúcu spoločnosť.

- Nástupnícka spoločnosť preberá zostatky po zanikajúcej spoločnosti a ručí za záväzky zanikajúcej spoločnosti (samozrejme, ak nejaké existujú).

- Povinnosť platiť alikvótnu časť daňovej licencie za zanikajúcu spoločnosť 

- Cena zlúčenia spoločností začína od 699€. 

Veľmi dôležitá rada pre Vás: Nezlučujte Vašu firmu s cudzími firmami

 V takých firmách je spravidla „nasadený biely kôň“, a „hltá“ aj problémové, zadĺžené, nekorektné spoločnosti. Dostanete sa tak do spojitosti s nekorektnými podnikateľmi a môže vám toto riešenie spôsobiť nemalé problémy v budúcnosti. Žiaľ, takúto službu beztrestne poskytujú isté subjekty aj na slovenskom trhu. Ak chcete pokojne spávať teda odporúčame alternatívu zlúčenia využiť len v prípade, ak bude vaša firma zlúčená so serióznou spoločnosťou, ktorej majiteľa veľmi dobre poznáte. 

Bližšie o procese zrušenia sme písali v článku: Zrušenie spoločnosti bez likvidácie, aké sú možnosti

Odpredaj firmy

Odpredaj firmy je ideálnym riešením ako sa zbaviť firmy. Nemusíte platiť za služby likvidácie, zlúčenia či zrušenia firmy ex offo a zároveň povinnosť platiť daňovú licenciu prejde na nového majiteľa. V súčasnosti však dopyt po starších firmách práve z titulu platenia daňových licencií výrazne klesol. Ak si myslíte, že je vaša firma niečím zaujímavá (vysoká strata z minulých období, zaujímavé koncesie či predmety podnikania) kontaktujte nás a poradíme vám aké je pre vás najlepšie riešenie. Ak je firma neplatiteľ DPH kliknite SEM, ak je firma platiteľ DPH kliknite SEM.  

Výhody:

- Rýchlosť – prepis v obchodnom registri do 3 týždňov.

- Zisk z predaja obchodného podielu, resp. minimálne náklady spojené s bezodplatným prepisom firmy v OR.  

- Súhlas správcu dane sa vyžaduje len od osoby, ktorá prevádza a nadobúda obchodný podiel, čiže súhlas sa nevyžaduje na samotnú spoločnosť. Daňový úrad len posudzuje, či osoba prevádzajúceho a nadobúdateľa nemá daňové nedoplatky.

Nevýhody:

- Aby bola spoločnosť predajná, tak musí byť zaujímavá (napríklad platiteľ DPH, zaujímavé zostatky na účtoch v účtovníctve, zaujímavý predmet podnikania – licencia, koncesia, oprávnenie, viazaná živnosť, iné faktory ovplyvňujúce jej hodnotu a likviditu). Za samozrejmosť sa považuje riadne vedené účtovníctvo, riadne plnenie povinností, žiadne záväzky, 100% „čistota“ spoločnosti.

- Nájdenie kupujúceho, ktorý má záujem „naštartovať“ v spoločnosti svoj projekt alebo podnikateľský plán je v súčasnosti veľmi problematické. 

 

Problematike zániku obchodných spoločností sa venujeme na najvyššej profesionálnej a odbornej úrovni od roku 2008. Dôkazom je nespočetné množstvo zverejnených článkov, ale aj články v Hospodárskych novinách s odkazom na zdroj M2 Business. Články pre Vás prípravuje JUDr. Ján Marônek, ktorý získal ako málokto na Slovensku titul doktora práv z problematiky zrušenia a zániku obchodných spoločností. Jeho rigorózna práca bola ohodnotená výborným výsledkom a jej znenie si môžete prečítať tu. Ak oslovíte nás, máte teda istotu, že oslovíte odborníkov v danej oblasti a ukončenie podnikania Vašej spoločnosti prebehne korektne a v rámci zákonov SR.

M2B v mediách

Kontaktujte nás a odporučíme vám optimálne riešenie

Pre každú spoločnosť je optimálne iné riešenie. Na základe likvidity a bonity Vašej firmy Vám odporučíme, ktorá z možností je pre Vás tá najlepšia. 

Čo o nás hovoria naši klienti

Vybrané referencie

Máte otázky k službe Ako neplatiť daňové licencie?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle 0221 029 980 alebo prostredníctvom emailu: info@m2b.sk