Pri vedení podvojného účtovníctva zabezpečíme pre Vás

 • kontrolu formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej,
 • spracovanie prvotných dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (prijaté a vydané faktúry, prijaté a vydané pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady),
 • zúčtovanie ostatných účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • posudzovanie oprávnenosti nákladov,
 • spracovanie dane z pridanej hodnoty, zostavenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, zostavovanie zoznamu dokladov pre účely dane,
 • vedenie hlavnej knihy a účtovného denníka,
 • vedenie pokladničnej knihy,
 • vedenie kníh došlých a odoslaných faktúr,
 • vedenie agendy krátkodobého a dlhodobého majetku,
 • vedenie knihy cenín a sociálneho fondu,
 • vykonanie dokladov inventarizácie zostatkov účtov hlavnej knihy ku dňu uzávierky,
 • vypracovávanie daňových priznaní pre daň z príjmov a ostatné dane podľa platnej legislatívy, spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, tzn. vypracovanie výkazov, prílohy k účtovnej závierke;
 • Ponúkame profesionálne spracovanie účtovníctva. Podvojné účtovníctvo, mzdové účtovníctvo a personalistika, DPH, evidencia majetku, daňové priznania, priebežné poradenstvo v oblasti daňovej optimalizácie a veľa ďalších služieb.

M2B v mediách

Prečo zveriť vedenie účtovníctva našej spoločnosti

 1. Financie a ochota: Externé vedenie účtovníctva je lacnejšie ako interný zamestnanec. Nezaberáme miesto vo Vašich priestoroch, nepotrebujeme stôl, stoličku, počítač. Nemáte problém s odstupným, PN, prípadne neochotou zamestnancov.
 2. Aktuálny softvér: Nemusíte platiť nemalé finančné prostriedky za nákup a aktualizáciu softvéru.
 3. Odbornosť: Naša spoločnosť disponuje internými zamestnancami, kde každý z nich sa môže sústrediť na určitú oblasť účtovníctva, resp. daní. Danú odbornosť pri samostatnom vedení účtovníctva, prípadne jednom, dvoch interných zamestnancoch nikdy nedosiahnete. Okrem interných zamestnancov, ktorí majú zodpovedajúcu 3 a viacročnú prax, spolupracujeme pri riešení individuálnych problémov s externými audítormi a daňovými poradcami – viď sekciu o nás.
 4. Špecializácia: Sústreďujeme sa najmä na podvojné účtovníctvo menších spoločností, ktoré sú platcami DPH, s max. 20 zamestnancami a obratom do 50 mil. €. V portfóliu našich klientov sú tiež klienti, ktorí nie sú platcami DPH.
 5. Referencie: Disponujeme referenciami viac ako 40 spoločností, ktoré pôsobia v rozličných oblastiach podnikania.
 6. Poistenie: Naša spoločnosť je riadne poistená do výšky 50.000,- € za prípadné škody spôsobené pri výkone našej činnosti. V prípade pokuty, vzniknutej našou chybou, ju v plnej výške uhradíme a následne žiadame poisťovňu o plnenie. Dôležité – od vzniku našej spoločnosti nenastala situácia, na základe ktorej by sme boli nútení poistné plnenie využiť
 7. Osobný prístup: Nakoľko celú agendu Vašej spoločnosti spravuje jeden pracovník, ktorý má prehľad o Vašej spoločnosti, vyfakturovaných a prijatých platbách, priebežnej výške základu dane, výške DPH v danom kvartáli, a preto Vám vie poskytnúť poradenstvo v reálnom čase. Priebežná optimalizácia základu dane, minimalizácia daňovej záťaže klienta pri použití legálnych prostriedkov je už zahrnutá v cene nášho základného paušálu.
 8. Berieme Vás ako partnera: Našou reálnou snahou je poskytnúť Vám všetky dostupné informácie a poradenstvo tak, aby Vaša spoločnosť reálne rástla a profitovala. Ak budete úspešný Vy, budete mať dostatok prostriedkov za platenie našich služieb. A preto spoluprácou a odporúčaním našich služieb môžeme spoločne a dlhodobo napredovať.
 9. Individuálna cenová ponuka: Každá oblasť podnikania je špecifická nie len svojim know how, ale taktiež spôsobom účtovania. I keď uvádzame orientačný cenník, konkrétne sumy sú vždy určené individuálne. Pre klientov, ktorí využijú naše ďalšie služby, ako napríklad založenie spoločnosti alebo kúpia spoločnosť z ponuky našich ready made spoločností, a prejavia záujem o vedenie účtovníctva, poskytneme im ho na celý mesiace úplne zadarmo.

Čo o nás hovoria naši klienti

Vybrané referencie

Máte otázky k Podvojnému účtovníctvu?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle 0221 029 980 alebo prostredníctvom emailu: info@m2b.sk