Založenie firmy v siedmich krokoch - článok v TRENDe

29. September 2014
Novinky

V tretej časti seriálu Vaša Eseročka si môžete zadarmo preštudovať presný návod ako prebieha založenie spoločnosti krok za krokom. Čo všetko musím vybaviť, kam ísť, koľko za to zaplatím a kedy budem môcť podnikať? Odpovede na tieto otázky, ale aj na to ako usporiadať vzťahy medzi spoločníkmi, prináša toto pokračovanie nášho seriálu.

Tento seriál pre Vás pripravuje p. Kollárová z týždenníku TREND spoločne s vedúcim právneho oddelenia našej spoločnosti M2 Business s.r.o.  JUDr. Jánom Marônkom. Znenie článku na webstránke TRENDu, zdroj: http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/7-krokov-k-vlastnej-eserocke.html  alebo čítajte ďalej:

Založenie spoločnosti v siedmich krokoch:

1. Obchodné meno vašej spoločnosti a predmety činnosti

Vaša firma sa môže volať, ako chcete. Jednu vec však budete musieť pri výbere jej názvu rešpektovať - v obchodnom registri si preverte, či už neexistuje firma s vašim názvom. Na koniec názvu pridáte slová spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo iba skratku s.r.o. alebo spol. s r.o., pred ktorými je čiarka. Na predmetoch podnikania nešetrite - v budúcnosti, ak vaša firma porastie, sa vám zíde širšie zameranie. Na živnostenskom úrade vám s ich výberom pomôžu.

2. Sídlo vašej eseročky

Pri podávaní žiadosti o osvedčenie o živnostenskom oprávnení a návrhu na zápis do obchodného registra budete musieť predložiť nájomnú zmluvu či iný dokument o vašom práve na užívanie priestorov. Vlastník musí v nej súhlasiť so zriadením sídla vašej spoločnosti. Tá môže mať rovnakú adresu, ako má váš byt či dom. V takomto prípade musíte predložiť list vlastníctva. Vaša spoločnosť môže mať aj virtuálnu adresu, ktorú máte zapísanú v obchodnom a živnostenskom registri. Aj poštu vám môžu spravovať a dvíhať za vás telefóny. V Bratislave sa cena virtuálneho sídla za mesiac pohybuje od 20 eur.

Tip 1: Služby virtuálneho sídla na profesionálnej úrovni na štyrocha adresách v Bratislave Vám zabezpečí i naša spoločnosť, pre viac info kliknite sem: www.virtualnesidlo.sk 

3. Aké doklady musíte mať a čo všetko musíte vybaviť

Eseročku vybavíte minimálne za dva týždne, avšak môže to trvať aj päť týždňov. Jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzeným potrebuje zakladateľskú listinu (podpis zakladateľa musí byť osvedčený u notára), vyhlásenie zakladateľa, že nie je spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach, vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov, výpis z osobitného účtu správcu vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomnú zmluvu, podpisový vzor konateľa, list vlastníctva na nehnuteľnosť, v ktorej bude mať spoločnosť sídlo a súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri.

Ak s.r.o. zakladajú viacerí spoločníci, potrebujú spoločenskú zmluvu.

Najskôr musíte získať súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri. Je to vlastne doklad o tom, že nemáte daňový dlh. Žiadosť sa podáva na daňovom úrade podľa adresy zakladateľa spoločnosti. Od úradu ho dostanete do päť pracovných dní na adresu, ktorú uvediete v žiadosti.

Základné imanie možno splatiť peňažným alebo nepeňažným vkladom. Splatenie základného imania sa preukazuje vyhlásením správcu vkladu o tom, že spoločníci splatili základné imanie k jeho rukám. Správca vkladu musí vklady vložiť na účet v banke. Ten môže vzniknúť až v deň, kedy zakladatelia podpísali spoločenskú zmluvu u notára. Banka potom vydá na požiadanie správcu výpis z účtu. Ten je druhým dôkazom o tom, že základné imanie bolo splatené. Po vzniku spoločnosti je možné peniaze z účtu vybrať do pokladnice a použiť na podnikanie.

Predtým, ako sa spoločnosť zapíše do obchodného registra, musí mať osvedčenie o živnostenských oprávneniach. To získa zakladateľ eseročky na živnostenskom úrade do troch dní. Za jeden predmet voľnej živnosti sa platí päť eur. Podpisy ostatných spoločníkov na plnej moci musia byť úradne osvedčené. Novú spoločnosť po zápise do obchodného registra živnostenský úrad môže nahlásiť správcovi dane ako platiteľa dane z príjmu, ak to vyznačíte na žiadosti na živnostenskom úrade. Konateľovi spoločnosti potom odpadne povinnosť nahlasovať to daniarom. Identifikačnú kartu s DIČ potom zašle daňový úrad na adresu sídla spoločnosti.

Po tom, ako ste získali súhlas od správcu dane, výpis z osobitného bankového účtu správcu vkladu a osvedčenie o živnostenskom oprávnení, je ďalším krokom návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Treba k nemu pripojiť kolky v hodnote 331,50 eura. Registrový súd zapíše s.r.o. do registra do dvoch pracovných dní.

4. Základné imanie

Základné imanie s.r.o. je minimálne 5-tisíc eur. Od januára bude možné založiť eseročku za jedno euro. Odborníci však odporúčajú základné imanie čo najvyššie, minimálne však 5-tisíc eur, keďže novela Obchodného zákonníka má sprísniť podmienky fungovania spoločností s majetkom do 25-tisíc eur.

Radí odborník: Imanie minimálne 5-tisíc eur zabezpečí od januára vyplatenie celého zisku. Vyššie vlastné imanie tiež ochráni  pred "krízovým stavom spoločnosti", s ktorým počíta novela. Ak by spoločníci nedokázali zložiť hodnotu základného imania, tak im navrhujem kúpu hotovej, ready made spoločnosti s už zloženým základným imaním. Kúpa spoločnosti ich vyjde síce o 100, prípadne 200 eur viac, avšak nemusia mať základný kapitál. Ďalším spôsobom ako obísť základné imanie, je zložiť len 2 500 eur, pričom zvyšok sa doplatí neskôr (do piatich rokov po vzniku a zápise spoločnosti do obchodného registra). Je možné tiež využiť nepeňažný vklad, napríklad by mohlo ísť aj o know-how. Spoločníci si môžu tiež registrovať doménu za desať eur a dať si ju ohodnotiť na tisíce eur. Taktiež si môžu dať ako fyzické osoby registrovať ochrannú známku (suma s poplatkami okolo sto eur), ktorú následne vložia do firmy ako svoj nepeňažný vklad. K oceneniu nepeňažného vkladu však treba znalecký posudok (okolo 500 eur).

Tip 2: Ak nedisponujete základným imaním, jednoduchou cestou ako začať podnikať je kúpiť si už založenú spoločnosť, ktorá má splatené celé základné imanie, tzv ready made spoločnosť. V balíčku s virtuálnym sídlom stojí ready made spoločnosť prakticky rovnako ako založenie novej spoločnosti, nemusíte sa ale starať o vkladanie základného imania. Viac informácii o tejto službe, ktorú u nás využilo od roku 2008 viac ako 1000 klientov sa dočítate na tejto adrese: www.readymade.sk 

5. Spoločník, konateľ a zamestnanec

Spoločníkom s.r.o. môže byť fyzická alebo právnická osoba. Jedna s.r.o. môže mať najviac 50 spoločníkov. Jednoeurová s.r.o. by mala mať od januára najviac päť spoločníkov. Spoločník môže byť konateľom, prokuristom, členom dozornej rady. Môže byť však aj klasickým zamestnancom bez funkcie, s ktorým by sa uzatvorila pracovná zmluva. Spoločníci by mali mať jasno v tom, ako nastaviť vzťahy vo firme a ako sa odmeňovať.

Radí odborník: V tejto súvislosti je treba brať zreteľ najmä na blížiacu sa novelu Obchodného zákonníka a jeho novozavedený inštitút "vrátenia vkladu". Inak povedané, vzťahy medzi spoločnosťou na jednej strane a jej spoločníkom na druhej strane (či už v pozícii funkcie alebo zamestnanca) by mali byť primerané s prihliadnutím na obvyklú hodnotu odmeny či mzdy v porovnaní s "okolitým trhom". Inak sa môže stať, že to čo je nad touto obvyklou hodnotou by sa malo vrátiť spoločnosti. Inak to bude musieť vrátiť vedenie spoločnosti. To môže mať aj dopad na daňovú optimalizáciu. Daňový úrad  túto "nadhodnotu" nemusí akceptovať ako daňový výdavok. Vyplatenie už raz zdaneného zisku spoločníkom podlieha zdravotným odvodom vo výške 14 percent z vyplatenej sumy. To je možné ale obísť za predpokladu, že spoločníkom bude "iná entita pod dozorom spoločníka," na ktorú sa nebude vzťahovať zdravotný odvod, a zároveň nebude zaťažená ani daňou z vyplatenej dividendy (prípadne len v minimálnej úrovni, napríklad päť percent).  

6. Spoločenská zmluva

V spoločenskej zmluve by ste mali určiť podiely spoločníkov a upraviť jasné pravidlá delenia budúcich ziskov. Možností fungovania spoločníkov je veľmi veľa. Ak sa nenastavia ich pravidlá, hrozia konflikty. Na všetky záležitosti "dovnútra" spoločnosti treba nadpolovičnú väčšinu. Za kratší koniec by v takomto prípade ťahal ten, ktorý nie je konateľom. Vo vzťahu k tretím osobám totiž nekoná menom spoločnosti spoločník, ale jej konateľ.

Radí odborník: Rýchlym a efektívnym riešením prípadných sporov spoločníkov je rozhodcovská doložka v spoločenskej zmluve. Ak vznikne medzi spoločníkmi spor o čomkoľvek, riešiť ho bude rozhodcovská organizácia. Otázkou je však finančné vyrovnanie so zostávajúcim spoločníkom. O tom spravidla štandardná spoločenská zmluva mlčí. Je mnoho spôsobov ako oceniť obchodný podiel. Môže ísť napríklad o metódu vlastného imania, ktorá však neprihliada pri oceňovaní na iné aktíva spoločnosti, taktiež o podnikateľskú metódu, ktorá zasa zohľadňuje iné aspekty alebo sa môžu pri určovaní hodnoty obchodného podielu použiť viaceré metódy.

7. Vzťahy medzi spoločníkmi a orgánmi spoločnosti (napríklad konateľom)

Konateľ podpisuje obchody v mene eseročky, tomu banka vydá peniaze, on rozhoduje komu dáva zákazku, od koho sa zoberie tovar. Konateľom môže byť jeden zo spoločníkov, ale aj iná osoba. Konateľ rozhoduje navonok. Teda "dohaduje, prijíma a odovzdáva" vo vzťahu k obchodným partnerom spoločnosti. Nerozhoduje však o tom, aké bude mať spoločnosť meno, sídlo, čo so ziskom, či sa bude deliť, alebo sa použije na ďalší rozvoj spoločnosti (rozhodovanie do vnútra spoločnosti). Spoločník je "nad" konateľom. Môže kedykoľvek konateľa odvolať, čo neplatí naopak.

Radí odborník: Ak má konateľ napríklad uzatvoriť obchod nad 10-tisíc eur, tak to musia schváliť spoločníci. Ak by sa tak nestalo, tak konateľ zodpovedá za vzniknutú škodu. Naše právo je postavené na "zásade ochrany tretích osôb", čo znamená, že takýto neschválený obchod nemožno anulovať. Bude napriek tomu platný a záväzný, čiže spoločnosť by ho musela plniť a tretej osoby sa to nedotkne. Dopad by to však malo na samotného konateľa, nakoľko uskutočnil obchod (právny úkon) nad povolený limit bez schválenia, za čo by mal niesť zodpovednosť. Vhodné je mať s konateľom zmluvu, v ktorej by bola zakomponovaná rozhodcovská doložka s výhodami.

Najjednoduchšou a cenovo najvýhodnejšou cestou na založenie firmy je nechať si založiť spoločnosť na kľúč od profesionálov. Viac informácií o tejto služby sa dočítete na webstránke: m2b.sk/zalozenie-s-r-o  alebo nižšie. Túto službu využilo už viac ako 1000 klientov, prečítajte si ich pochvalné referencie a využite naše služby i vy: Máte 100% garanciu kvality dodanej služby, inak za nič neplatíte: 

Prečo využiť pri založení s.r.o. služby M2 Business s. r. o.:

 1. Neplatíte nič vopred: Za založenie spoločnosti platíte až po zápise Vašej spoločnosti do obchodného registra. Poplatky potrebné pre založenie firmy platíme za Vás.
 2. Garancia odbornosti: Všetky dokumenty sú pripravené zamestnancami partnerskej advokátskej kancelárie so zodpovedajúcim vzdelaním a praxou v obchodnom práve. V budúcnosti vieme pre Vás zabezpečiť i zložitejšie služby, ako napríklad zápis zmien do OR, fúzie, likvidácie, a pod.
 3. Garancia termínu zápisu do OR: Garantujeme zápis spoločnosti do obchodného registra v lehote 30 pracovných dní. Inak sú naše služby zadarmo. Štandardne je nová s.r.o. založená v priebehu 20 pracovných dní.
 4. Sme overená spoločnosť: Od roku 2008 sme založili viac ako 1000 spoločností a celkovo naše služby využilo viac ako 2500 spokojných klientov. Pozrite si zoznam našich referencií.
 5. Finančná garancia: V našich cenách je už započítaný súdny poplatok, ktorý je štandardne 331,50 €. Naša spoločnosť platí súdny poplatok polovičný 165,75 €. Kompletná cena za založenie je vždy zmluvne dohodnutá a sú v nej zahrnuté všetky poplatky.
 6. Výhodný balík novozaloženej firmy: Okrem založenia spoločnosti Vám vyrobíme pečiatky, logo, vizitky, hlavičkový papier, zadarmo USB kartu s Vašimi dokumentmi v elektronickej podobe. Všetky služby v balíku so založením majú spolu vyššiu hodnotu, než za balík skutočne zaplatíte.
 7. Služby poskytujeme v celej SR – naše služby za výhodné ceny vďaka moderným technológiám vieme poskytovať klientom z celej Slovenskej republiky.
 8. Výhodné balíky a bonusy: V rámci kompletnosti služby a maximálneho pohodlia pre Vás, zabezpečujeme nielen samotný zápis zmeny do OR, ale automaticky aj registráciu spoločnosti na daňovom úrade. Všetky dokumenty dostanete v praktickej elektronickej podobe na USB karte M2 Business.
 9. Zľavy pri využití budúcich služieb – V prípade ak ste už využili naše služby v minulosti, máte teraz nárok na 15 % zľavu z cenníkových cien, resp. budete mať tento nárok v budúcnosti.

Cena založenia s.r.o. 399€ je konečná a je v nej zahrnuté :

 • Bezplatná konzultácia právnika pri všetkých úkonoch súvisiacich so založením spoločnosti.
 • Príprava všetkých dokumentov (Zakladateľskej listiny resp. Spoločenskej zmluvy, čestného vyhlásenia, vyhlásenia správcu vkladu, a pod.) nevyhnutných pre založenie spoločnosti.
 • Zaplatenie súdneho poplatku, ktorý je štandardne 331,50 €. Naša spoločnosť vďaka technológií zaručeného elektronického podpisu platí len 165,75 €, čím Vám šetrí peniaze.
 • Ohlásenie živností, resp. vybavenie iného podnikateľského oprávnenia.
 • Prevzatie živnostenských listov, resp. iných podnikateľských oprávnení.
 • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.
 • Prevzatie potvrdenia o vykonaní zápisu spoločnosti a vyzdvihnutie jej výpisu.
 • Registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb.
 • Vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov právnických osôb.
 • Odovzdanie všetkých dokumentov v elektronickej podobe na luxusnej usb karte
 • Vystavenie jednej koncovej faktúry, ktorú si môžete zahrnúť do nákladov novovzniknutej spoločnosti.

Tip 1: V prípade, ak nemôžete čakať, kým bude nová spoločnosť založená (16 - 23 prac. dní) a registrovaná na daňovom úrade (30 - 90 dní), využite ponuku našich predzaložených ready made spoločností.

Tip 2: Neváhajte a využite služby virtuálneho sídla spoločnosti, pretože na založenie spoločnosti Vám dáme zľavu 200 €. Založenie novej spoločnosti Vás teda bude sťať len 199 €.

Požadujete viac informácií? Máte doplňujúce otázky? Neváhajte nám zavolať: 02/21 029 980 alebo poslať email: info@m2b.sk

Postupnosť krokov:

 1. Prepošlite objednávkový formulár alebo nám rovno zavolajte: 02/21 029 980
 2. Obdržíte zoznam údajov, ktoré potrebujeme k príprave dokumentov.
 3. Po obdržaní podkladov pripravíme všetky dokumenty, ktoré podpíšete.
 4. Zabezpečíme založenie vašej s.r.o. do Obchodného registra
 5. Odovzdáme Vám výpis z OR s spolu s jednou koncovou faktúrou.