Zvýšenie základného imania - aktualizovaný článok pre rok 2017

25. Február 2017
Zápisy zmien do obchodného registra

Zvýšenie základného imania firmy

Rozhodovať o zvýšení základného imania patrí do kompetencie valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie musí prijať rozhodnutie o zvýšení základného imania aspoň dvojtretinovou väčšinou. V prípade „jednoosobovej“ s. r. o. pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spoločnosti. Základné imanie spoločnosti je možné zvýšiť peňažnými aj nepeňažnými vkladmi. Avšak peňažným vkladom je možné zvýšiť základné imanie, iba ak doterajšie peňažné vklady spoločníkov boli splatené. V prípade nepeňažného vkladu túto podmienku zákon nevyžaduje. Aktuálny spoločníci majú prednostné právo prevziať záväzok na nový vklad v pomere zodpovedajúcom ich doterajším vkladom. Je to ich právo, nie povinnosť. Obchodný zákonník teda umožňuje, aby sa spoločníci dohodli inak, resp. valné zhromaždenie rozhodlo inak, tak napr. spoločník s minimálnym vkladom prevezme záväzok na vyšší vklad, ako spoločník s vyšším pôvodným vkladom. Spoločníci musia prevziať záväzok na nový vklad v lehote určenej v spoločenskej zmluve, ak spoločenská zmluva takúto lehotu neurčuje, do jedného mesiaca od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania.

Prevzatím záväzku na nový vklad do základného imania, môže do spoločnosti vstúpiť aj nový spoločník - záujemca. V zmysle obchodného zákonníka záujemca musí zároveň pristúpiť k spoločenskej zmluve resp. zakladateľskej listine spoločnosti.

V prevzatí záväzku na nový vklad je potrebné konkrétne uviesť výšku nového vkladu spoločníka, či ide o peňažný alebo nepeňažný vklad, spôsob a čas jeho splatenia. Keď ide o záväzok na nový nepeňažný vklad, treba uviesť o aký vklad sa jedná a valné zhromaždenie musí schváliť výšku peňažnej sumy v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka. Na jeho ohodnotenie je potrebné vyhotoviť znalecký posudok.

Základé imanie je možné zvýšiť aj z vlastných zdrojov spoločnosti. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo iné vlastné zdroje, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, alebo iné vlastné zdroje spoločnosti vykázané v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti sa použijú na zvýšenie základného imania. Zvýšiť základné imanie možno iba na základe schválenej účtovnej závierky, ktorá bola overená audítorom bez výhrad a ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr ku dňu, od ktorého ku dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov.

Konateľ s. r. o. je povinný podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí o zvýšení základného imania. K návrhu je potrebné ďalej priložiť aj vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia základného imania a vkladov spoločníkov po zvýšení základného imania. 

Zvýšenie základného imania s. r. o. nemožno v obchodnom registri zapísať pokiaľ nie je v obchodnom registri zapísaná premena vkladov a základného imania na eurá. V takomto prípade je však možnosť jedným návrhom do obchodného registra dať zapísať premenu vkladov a imania na eurá a súčasne aj zvýšenie základného imania.

Tip: Nakoľko ide o zápis komplikovanejšej zmeny do obchodného registra, odporúčame Vám obrátiť sa s touto zmenou na nás a využiť službu zvýšenie základného imania peňažným vkladom za 229 euro, prípadne zápis viacerých zmien súčasne za 279 EUR.

Pre zvýšenie základného imania spoločnosti je nevyhnutné komunikovať okrem obchodného registra príslušného registrového súdu aj so správcom dane (daňovým úradom, ktorý zaregistroval spoločnosť pre daň z príjmov PO, resp. DPH).

1: Komunikácia s obchodným registrom

A:        Dokumenty nevyhnutné na zápis zmeny - zvýšenia základného imania s. r. o. do obchodného registra:

-     zápisnica z valného zhromaždenia, ak má spoločnosti aspoň dvoch spoločníkov - pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená

-     prezenčná listina z valného zhromaždenia

-     rozhodnutie jediného spoločníka, ak má spoločnosť iba jedného spoločníka, s jeho úradne osvedčeným podpisom

-      vyhlásenie spoločníka/ spoločníkov o prevzatí záväzku na nový vklad, v prípade ak ide o pristupujúceho spoločníka, jeho podpis musí byť úradne osvedčený a zároveň vyhlásenie musí obsahovať pristúpenie k spoločenskej zmluve resp. zakladateľskej listine spoločnosti

-      vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia základného imania a vkladov  spoločníkov po zvýšení základného imania

-       znalecký posudok, ak je novým vkladom nepeňažný vklad

-      účtovná závierka overená audítorom, ak sa zvyšuje základné imanie z vlastných zdrojov

-   návrh na zápis zmeny do obchodného registra s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa

B:        Poplatky spojené so zápisom zmeny - zvýšenia základného imania s. r. o. do obchodného registra:

-          súdny poplatok vo výške 66,- €

-          notársky poplatok za osvedčenie pravosti jedného podpisu cca. 2,50,- €

-          V prípade elektronicky podaného návrhu na zápis zmeny – zvýšenia základného imania s. r. o. do obchodného registra sa kráti súdny poplatok na polovicu, čiže namiesto 66,- € je súdny poplatok iba 33,- €, taktiež postačuje, ak sa listiny naskenujú, takže sa zníži počet úradne osvedčených podpisov.

Súd zapíše zmenu – zvýšenie základného imania s. r. o. do obchodného registra a vydá o tomto zápise potvrdenie do 2 pracovných dní odo dňa pridelenia vyššieho súdneho úradníka. Po úspešnom zápise zvýšenia základného imania do obchodného registra zo súdu Vám príde potvrdenie o vykonaní zápisu zmeny v obchodnom registri a aktuálny výpis z obchodného registra. 

2: Komunikácia s daňovým úradom:

A: Dokumenty nevyhnutné na ohlásenie zmeny – zvýšenia základného imania daňovému úradu:

-          výpis z obchodného registra, z ktorého vyplýva zvýšenie základného imania spoločnosti

-          písomné oznámenie o zmene – zvýšenia základného imania spoločnosti

B: Poplatky súvisiace s ohlásením zmeny v spoločnosti na daňovom úrade:

  • bez poplatkov

RADA: Viacero zmien možno dať do obchodného registra zapísať jedným návrhom. Šetríte tak na súdnych poplatkoch, nakoľko platíte súdny poplatok iba za jeden návrh aj keď žiadate zapísať do obchodného registra viac zmien. Taktiež viete prostredníctvom jedného návrhu spojiť viac zmien do jedného konania, ktorého výsledkom je jedno rozhodnutie, čím sa zjednoduší a urýchli celý proces.

Neváhajte a využite našu službu zápis viacerých zmien súčasne jedným návrhom do Ochodného registra za 279 EUR.

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Ďalšie články z kategórie Zápisy zmien do obchodného registra

Ďalšie články z kategórie Zápisy zmien do obchodného registra