Keď majiteľ nie je zároveň konateľ firmy - na čo myslieť a ako sa chrániť?

16. Október 2014
Zakladanie spoločností

V minulom článku ako znížiť riziko pri podnikaní s rovnakým obchodnými podielmi sme rozoberali riziká spoločného konania, najmä prípad kedy v spoločnosti figurujú dvaja majitelia s 50%-ným obchodným podielom. Zaoberali sme sa vzájomnými vzťahmi spoločníkov, možnosťami riešenia ich sporov a ako sa oceňujú ich obchodné podiely. V tomto článku by som ozrejmil vzťah spoločníka a konateľa, ako aj možnosť postavenia spoločníka „vo vnútri“ spoločnosti.

Ochrana spoločníka pred „svojvôľou“ konateľa

Konateľom môže byť jeden zo spoločníkov, ale aj iná osoba z externého prostredia (generálny manager, riaditeľ, ktokoľvek). Konateľ s poukazom na vyššie uvedené rozhoduje „navonok“. Teda „dohaduje, prijíma a odovzdáva“ vo vzťahu obchodným partnerom spoločnosti. Nerozhoduje však o tom, aké bude mať spoločnosť meno, sídlo, čo so ziskom, či sa bude deliť, alebo sa použije na ďalší rozvoj spoločnosti, atď. (rozhodovanie „do vnútra spoločnosti“). Vzťah medzi spoločníkom a konateľom možno nazvať vzťahom vertikálnym, nakoľko spoločník je „nad“ konateľom. Spoločník môže kedykoľvek konateľa odvolať, čo neplatí naopak. Vzhľadom k tomu, že menom spoločnosti navonok vystupuje len konateľ, tak je vhodná jeho limitácia konania. Ak teda konateľ má napríklad uzatvoriť obchod nad 10 tis eur, tak je nutné schválenie zo strany spoločníkov. Ak by sa tak nestalo, tak konateľ zodpovedá za vzniknutú škodu. Naše právo je postavené na „zásade ochrany tretích osôb“, čo znamená, že takýto neschválený obchod nemožno anulovať, obchod bude napriek tomu platný a záväzný, čiže spoločnosť by musela plniť a tretej osoby sa to „nedotkne“, hoc konateľ konal nad „určený limit“. Neschválenie by teda nemalo dopad na tretiu osobu. Dopad by to však malo na samotného konateľa, nakoľko uskutočnil obchod (právny úkon) nad povolený limit bez schválenia spoločníka, za čo by mal niesť zodpovednosť. Vhodné je mať s konateľom zmluvu, v ktorej by bola zakomponovaná rozhodcovská doložka. Prípadný spor tak riešil rozhodcovský súd, čoho dôsledkom by bolo rýchle rozhodnutie vo veci so zrejmým znížením rizika „naťahovania súdneho sporu cestou opravných prostriedkov“.

Tip: V prípade, ak máte záujem odvolať konateľa, obmedziť jeho právomoci, prípadne vymenovať nového konateľa, či uskutočniť ďaľšie zmeny v spoločnosti ako zmena spoločníka, zmena sídla firmy, či rozšírenie predmetov podnikania – obráťte sa na nás: 0221 029 980, m2b.sk .  Všetky tieto služby pre Vás uskutočníme za výhodných podmienok, ceny sú od 149 euro vrátane všetkých súdnych poplatkov.

Zamestnať sa vo vlastnej firme za privysoký plat môže byť problémom

Ak by chcel niektorý zo spoločníkov „istoty a záruky od štátu pre prípad dôchodku, atď.“, tak by sa mu musela v spoločnosti nájsť výkonná, resp. dozorná funkcia. Mohol by byť teda napríklad konateľom, prokuristom, členom dozornej rady ( spravidla mandátna zmluva, zmluva o výkone funkcie, atď.). Môže byť ale aj „klasickým“ zamestnancom bez funkcie s ktorým by sa uzatvorila pracovná zmluva.  Vyplatené prostriedky sú samozrejme daňovým výdavkom. V tejto súvislosti je treba brať zreteľ najmä „blížiacu“ sa novelu obchodného zákonníka a jeho novozavedený inštitút „vrátenia vkladu“. Inak povedané, vzťahy medzi spoločnosťou na jednej strane a jej spoločníkom na druhej strane ( či už v pozícii funkcie alebo zamestnanca) by mali byť obvyklé s prihliadnutím na obvyklú hodnotu odmeny/mzdy v porovnaní s „okolitým trhom“, inak sa môže stať, že to čo je nad touto obvyklou hodnotou by sa malo vrátiť spoločnosti, inak to vráti vedenie spoločnosti. To môže mať aj dopad na daňovú optimalizáciu, nakoľko v zmysle § 3 ods. 6 Daňového poriadku možno na túto „nadhodnotu“ neprihliadať, čiže logicky by nemusela byť daňovým výdavkom. Vyplatenie už raz zdaneného zisku na úrovni spoločnosti podlieha ešte zdravotným odvodom na úrovni spoločníkov vo výške 14% z vyplatenej sumy. To je možné ale obísť za predpokladu, že spoločníkom bude „iná entita pod dozorom skutočného spoločníka“ na ktorú sa nebude vzťahovať zdravotný odvod, a zároveň nebude zaťažená ani daňou z vyplatenej dividendy (prípadne len v minimálnej úrovni, napríklad 5%).  Nutná je analýza s prihliadnutím na zákon o zdravotnom poistení, ako aj zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.

Prihláste sa na odber noviniek

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Ďalšie články z kategórie Zakladanie spoločností

Ďalšie články z kategórie Zakladanie spoločností